139/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/26 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

139/2022

  17ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (β’ Ειδικός προϋπολογισμός)».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5740/20.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 19/04/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιων του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
 3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»,
 4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ως άνω έργου, με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.,
 5. Τo Αριθ. 2/25-02-2022, θέμα 18ο, Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου περί γνωμοδότησης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του ως άνω έργου και
 6. Το αριθ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 2106/18-04-2022 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», περί προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης (1ος ΑΠΕ -1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.), για το ανωτέρω έργο.

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων καθώς και οι δαπάνες των νέων εργασιών, που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 1.513.581,68€ με     ΦΠΑ 24% και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

Ο Αν.Προϊστάμενος

Τμήματος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων

& Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως τον  1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγή χρήσης (β’ Ειδικός προϋπολογισμός)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων καθώς και οι δαπάνες των νέων εργασιών, που απαιτήθηκαν για την άρτια και λειτουργική κατασκευή του έργου.

 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 1.513.581,68€ με ΦΠΑ 24% και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με τη σύμβαση του έργου.

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email