139/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

12/10.06.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

139/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την εκπόνηση «Υδραυλικής μελέτης αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 10η Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30’μμ συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4559/10.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -7- ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Μυττάς Ιωάννης
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

7.Λέγγας Μάρκος  
απόντες : ουδείς      

2ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την εκπόνηση «Υδραυλικής μελέτης αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, για έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και την επαναλειτουργία υποδομών, λαμβάνοντα υπόψη την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΔΕ Σικυωνίων την 30/09/2020 και ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ την 10/08/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018,και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής που ακολουθούν:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κιάτο, 22/05/2020

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση :

3693/14-05-2020

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 20PROC006707252   2020-0514

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο:

 «Υδραυλική Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων»,

εκτιμώμενης αξίας 23.679,97 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ και 32Α του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 22/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. οι πιο κάτω:

 1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής
 2. Χασιώτης Τιμολέων, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος &
 3. Πέππα Κωνσταντίνα, ΠΕ, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης της μελέτης (60/2020 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3693/14-05-2020 πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να εξετάσουμε τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς στους οποίους απευθύνθηκε η Πρόσκληση, οι οποίοι καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1], σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσής τους:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Α/Α

(σειρά προσέλευσης)

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Τάξη &

Κατηγορία

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος Αρ. Πρωτ.
1 ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13

/ ΤΑΞΗ Α & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 / ΤΑΞΗ Α

Ο ΙΔΙΟΣ 3895/20.05.2020
2 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ 3924/21.05.2020
3 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13

/ ΤΑΞΗ Γ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 / ΤΑΞΗ Γ

Ο ΙΔΙΟΣ 3936/21.05.2020
 

 

 

Όλοι οι φάκελοι αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στον ανωτέρω Πίνακα [1] και μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ.

Σημειώνεται ότι στην Επιτροπή Διαγωνισμού παραδόθηκε ο με αρ. πρωτ. 3978/22.05.2020 φάκελος προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», συνοδευόμενος  από την υπ’ αρ. 3978/22.05.2020 αίτηση υποβολής προσφοράς, τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς ο οικονομικός φορέας δεν είχε προσκληθεί να λάβει μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία (άρ. 14.1 της πρόσκλησης).

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές και δεν απέρριψε καμία από αυτές.

 

Ακολούθως, η Ε.Δ. προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρ. 17.2 της πρόσκλησης κατά τη σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Διαπιστώθηκαν τα εξής:

Α) Από το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ» λείπουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
 • Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016

Β) Από το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» λείπουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
 • Πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή
 • Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016
 • Πτυχίο Μελετητή

Γ) Από το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΒΙΟΥ» λείπουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
 • Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016

 

Στον ακόλουθο Πίνακα [1] καταχωρίζονται όλες οι προσφορές, κατά σειρά μειοδοσίας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]
Σειρά μειοδοσίας Επωνυμία Προσφέροντα Προσφερόμενη έκπτωση
1 ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 1%
2 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0%
3 ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΒΙΟΥ 0%

 

Κατόπιν των παραπάνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού παραπέμπει το παρόν πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή και ζητά από αυτήν, βάσει του άρ. 19 της πρόσκλησης, να καλέσει τους προσφέροντες σε συμπλήρωση των δικαιολογητικών συμμετοχής που λείπουν, όπως αυτά αναφέρθηκαν παραπάνω ανά οικονομικό φορέα.

Η συνεδρίαση στο σημείο αυτό διακόπτεται και η Επιτροπή Διαγωνισμού θα επανέλθει για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος                                 Χασιώτης Τιμολέων                          Πέππα Κωνσταντίνα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κιάτο, 05/06/2020

Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση :

3693/14-05-2020

ΑΔΑΜ Πρόσκλησης: 20PROC006707252   2020-05-14

 

2ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για την εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο:

 «Υδραυλική Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων»,

εκτιμώμενης αξίας 23.679,97 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 §2γ και 32Α του Ν4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 05/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι πιο κάτω:

 1. Παπαβασιλείου Βασίλειος, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής
 2. Χασιώτης Τιμολέων, ΠΕ3, Πολιτικών Μηχανικών, τακτικό μέλος &
 3. Πέππα Κωνσταντίνα, ΠΕ, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης της μελέτης (60/2020 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3693/14-05-2020 πρόσκληση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων, σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, συνήλθαμε σε έκτακτη συνεδρίαση, για τη συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία είχε διακοπεί την 22.05.2020, προκειμένου να κληθούν οι οικονομικοί φορείς σε συμπλήρωση των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν.

Κατόπιν:

Α) Του πρακτικού που συντάξαμε την 22.05.2020, το οποίο και παραπέμψαμε στην Αναθέτουσα αρχή ζητώντας, βάσει του άρ. 19 της πρόσκλησης να κληθούν οι προσφέροντες σε συμπλήρωση των δικαιολογητικών που λείπουν, ήτοι:

 

 1. Από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ»:
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
 • Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016

 

 1. Από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»:
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
 • Πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε. ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή
 • Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016
 • Πτυχίο Μελετητή

 

 1. Από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ»:
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
 • Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
 • Αποδεικτικό περί μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρ. 74 του ν. 4412/2016

Β) Των υπ’ αρ. 4025/25.05.2020, 4043/25.05.2020 και 4047/25.05.2020 εγγράφων της Αναθέτουσας, με τα οποίο οι ως άνω οικονομικοί φορείς ειδοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών τους

Γ) Του υπ’ αρ. 4360/03.06.2020 εισερχομένου, με το οποίο ο Πολυδάκης Εμμανουήλ δηλώνει αδυναμία υποβολής των δικαιολογητικών που του ζητήθηκαν και ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της διαδικασίας για το πρόσωπό του

Δ) Του υπ’ αρ. 4361/03.06.2020 εισερχομένου, με το οποίο ο Κοντογιάννης Ανάργυρος δηλώνει αδυναμία συγκέντρωσης των συμπληρωματικών εγγράφων που του ζητήθηκαν και ζητά να μην προχωρήσει περαιτέρω η προσφορά του

Ε) Του υπ’ αρ. 4362/03.06.2020 εισερχομένου, με το οποίο ο Ασημίνας Ελευθέριος υπέβαλε το σύνολο των δικαιολογητικών που του ζητήθηκαν με το υπ’ αρ. 4025/25.05.2020 έγγραφο της αναθέτουσας. Τα δικαιολογητικά αυτά ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και βρέθηκαν καλώς.

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του παρόντος, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, με προσφερόμενη έκπτωση 1% και υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το παρόν πρακτικό προς έγκριση.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος                                 Χασιώτης Τιμολέων                          Πέππα Κωνσταντίνα

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την 9/2020 (ΨΗΒΡΩ1Θ-ΧΨ0) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Τεχ. Προγ. & Π/Υ οικ. έτους 2020,
 • την 20/2020 (6ΓΒΧΩ1Θ-637) απόφαση ΔΣ περί εγκρίσεως της ανωτέρω,
 • την 23146/6.3.20 (ΩΣ01ΟΡ1Φ-95Τ) νομιμοποιητική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Διοίκησης.
 • Το γεγονός ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 30.7413.006 με   τίτλο  «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Μελέτη Αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» εγγράφουμε νέα πίστωση ποσού  29.381,80€ προερχόμενη από {Επιχορήγηση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα {«Επιχορήγηση Μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» (Β΄ΔΡΑΣΗ)}
 • το με ΑΔΑΜ:20REQ006420076 2020-03-12 πρωτογενές αίτημα,
 • την 181/2454/12.03.2020 (20REQ006422362 2020-03-12)(ΨΙΧΩ1Θ-4ΜΙ) ΑΑΥ,
 • την 60/2020 (Ω3Β5Ω1Θ-8Λ7) απόφαση ΟΕ περί «Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, και Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης»
 • την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, δυνάμει της 7079/02.10.2018 (6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως παρατάθηκε με τις 1947/18.03.2019 (6Σ8Τ46ΜΚ6Π-9ΣΕ), 6949/27.09.2019 (9ΒΥΞ46ΜΚ6Π-ΦΜΓ) & 1922/17.03.2020 (Ψ6ΙΛ46ΜΚ6Π-ΑΧ5) όμοιες αποφάσεις, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
 • την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων της 9ης Φεβρουαρίου 2019, δυνάμει της 1950/12.03.2019 (ΨΗ834ΜΚ6Π-ΥΣ9) απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπως παρατάθηκε με τις 5873/08.08.2019 (6Μ0Σ46ΜΚ6Π-Η6Τ) & 903/07.02.2020 (6ΚΝ046ΜΤΛΒ-ΒΣ3) όμοιες αποφάσεις,  έως και την 10η Αυγούστου 2020.
 • την 3693/14.05.2020 πρόσκληση (20PROC006707252 2020-05-14),
 • τα ανωτέρω πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής,
 • τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και των θεμάτων αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω των εξαιρετικά επειγουσών αναγκών του Δήμου μας, για έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές και την επαναλειτουργία υποδομών, λαμβάνοντα υπόψη την λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της ΔΕ Σικυωνίων την 30/09/2020 και ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΦΕΝΕΟΥ την 10/08/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018.

 

Β. Εγκρίνει τα 1ο/22.05.2020 &  2ο/05.06.2020 Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής αποσφράγισης, αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την §2γ του άρθρου 32 και του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016 για σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλικής μελέτης αποκατάστασης και προστασίας Υφιστάμενων τεχνικών έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων, (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13, CPV:71321300-7) με ανώτερη προεκτιμώμενη δαπάνη (23.679,97€ χωρίς ΦΠΑ) 29.363,16€ με  ΦΠΑ 24%.

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και  αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, στον παρακάτω οικονομικό φορέα με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%), με την δαπάνη να ανέρχεται στο ποσό των (23.443,17€ χωρίς ΦΠΑ)  29.069,53€ με ΦΠΑ 24%.

ΑΣΗΜΙΝΑΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ Δ/νση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 28, ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΚ 20131

ΑΦΜ:  131884833  ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΗΛ. : 2741025365

email: asilabros@gmail.com

 

Δ.  Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 105, 106 και 360 κ.ε. του ν. 4412/2016.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email