139/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  139/2020

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 3/2020  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα: «Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στον οικισμό Νεάπολης  του Δήμου Σικυωνίων» .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε   η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των   πρακτικών.

 

Θέμα  6ο  

    

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 3/2020  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα: «Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στον οικισμό Νεάπολης  του Δήμου Σικυωνίων» ,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση η οποία έχει ως  ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 02 / 20-01-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου.                      Αριθ. Απόφασης :    03 / 2020

 

                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου ΑΦΩΝ ΜΠΑΣΔΕΛΗ στη Νεάπολη.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 20 Ιανουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το συμβούλιο της κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, ύστερα από την αριθμ. 340 / 16-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555 / 2018 (ΦΕΚ 133 Α’).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Αναστάσιος (Πρόεδρος) 1. ΛΑΜΠΡΟΥ Χαρίλαος
  2. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ Παναγιώτης 2. ΛΙΑΚΗΣ Βασίλειος
  3. ΣΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
  4. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γεώργιος
  5. ΑΔΑΜΗΣ Δημήτριος

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου ΑΦΩΝ ΜΠΑΣΔΕΛΗ στη Νεάπολη», ενημέρωσε προφορικά τους συμβούλους και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

      Προτείνει την απευθείας αγορά ακινήτου συνολικής έκτασης περίπου 380 τμ, που βρίσκεται στη Νεάπολη, ιδιοκτησίας ΑΦΩΝ ΜΠΑΣΔΕΛΗ, όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα από το διάγραμμα πράξης εφαρμογής Π.Ε. Νεάπολης.

Το εν λόγω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί  για την κατασκευή παιδικής χαράς.

Ως εκ τούτου η αγορά του συντελεί στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας και αποτελεί  αναπόδραστη ανάγκη καθώς θα ωφελήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής και στην ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς στους κατοίκους.

Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του κοινωφελούς αυτού δημοτικού σκοπού.

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της

κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την αριθ. απόφαση Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου , και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

 

  1. Δ ι α π ι σ τ ώ ν ε ι, την αναγκαιότητα της απευθείας αγοράς ακινήτου εμβαδού 380 τ.μ. περίπου,  το οποίο βρίσκεται στον Οικισμό Νεάπολης του Δήμου Σικυωνίων, ιδιοκτησίας Αφων Μπάσδελη  και απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα του σχεδίου  της Πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής ενότητας Νεάπολης .

Το εν λόγω ακίνητο είναι το μόνο κατάλληλο για την εκπλήρωση του κοινωφελούς δημοτικού σκοπού,  εφόσον  θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία Παιδικής Χαράς .

Ως εκ τούτου η αγορά του θα συντελέσει στην επίτευξη της δημόσιας ωφέλειας, στην ανάπτυξη και στην  αναβάθμιση της περιοχής .

 

  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές τους ενέργειες .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 139/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  

Print Friendly, PDF & Email