139/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 139/2019

Περίληψη : Ανάκληση της αριθ. 81/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί,  τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
       
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.     Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 8ο ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 8ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανάκληση της αριθ. 81/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί,  τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019» , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 7/2019 απόφαση της Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. με την οποία ομόφωνα ανακαλεί την αριθ. 4/2019 προηγούμενη απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της  λόγω του ότι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ν. Κορινθίας δεν έχει προβεί στον έλεγχο νομιμότητας  της αριθ. 8/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί,   Έγκρισης προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  ΚΟΔΕΔΗΣ, και ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. δεν μπορεί να προβεί στην τροποποίηση προϋπολογισμού

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την αριθ.4/2019 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»
  • την αριθ.7/2019 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ»
  • την αριθ. 81/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων ,   – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Α ν α κ α λ ε ί, την αριθ. 81/2019 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί,  τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019,  για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας και στην αριθ. 7/2019 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 139/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                          

                                                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

Print Friendly, PDF & Email