138/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 17ης/1. 8. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   138/2022

Περίληψη: Επί της από 25/7/2022 έγγραφη γνωμοδότησης του Προέδρου της Κοινότητας Γκούρας μετά από αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Γκούρας περί παραχώρηση χρήσης της πλατείας  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 18η Αυγούστου 2022 .  

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2022 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:30 συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.11716/28-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Σαρχάνης Κων/νος
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Λέγγας Μάρκος 10. Γκούμας Σταμάτιος 11. Παπαγεωργίου Δημήτριος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Παπαβασιλείου Νικόλαος 14. Χουσελάς  Ευάγγελος 15. Νανοπουλος Βασιλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Μυττάς Ιωάννης   

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ζάρκος Δημήτριος  6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Δομετίου Βασίλειος
8. Φιακάς Παναγιώτης   9. Συριάνος Κων/νος                          10. Μπακόλιας Παναγιώτης  11. Ρουμπέκας Γεώργιος
12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
32. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)   .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.   

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο  Θέμα  (Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της από 25/7/2022 έγγραφη γνωμοδότησης του Προέδρου της Κοινότητας Γκούρας μετά από αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Γκούρας περί παραχώρηση χρήσης της πλατείας  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης την 18η Αυγούστου 2022»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Το με αριθ. πρωτ. 7894/30-5-2022 αίτημα του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γκούρας περί, Παρα- χώρησης χρήσης της πλατείας της εν λόγω Κοινότητας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την 18η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη

 

  1. Την με αριθ. πρωτ. 11629/28-7-2022 θετική Γνωμοδότηση του Προέδρου της Κοινότητας Γκούρας.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

 1.Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 7894/30-5-2022 αίτημα του «Εξωραϊστικού Πολιτιστικού  Συλλόγου Γκούρας» και συγκεκριμένα, την παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Κοινότητας Γκούρας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων  την 18η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην γνωμοδότηση του Προέδρου της εν λόγω Κοινότητας η οποία επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .    

 

  1.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα απόφαση στην Δημοτική Ενότητα Φενεού  του Δήμου Σικυωνίων για να λάβουν γνώση .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 138/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1. 08 .2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

 

 

Print Friendly, PDF & Email