137/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/26 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

137/2022

  15ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5740/20.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 20/04/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας  του Δήμου, Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
 2. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «Οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού», από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
β) Χρηματοδότηση:  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II & Τέλη διαφήμισης

γ) Αριθμός Μελέτης: 1/2020  της Τ. Υ. 

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 136.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

ε) Επιβλέπων:  Κατσιμπούλας Βασίλειος

 1. Την αριθ. 5724/20-4-2022 απόφαση διάλυσης της εργολαβίας, η οποία επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης του έργου,
 2. Την εγκ. 6 της Δ11 του ΥΥΠΟΜΕ (ΑΔΑ:ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο), «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)».
 3. Την Υ.Α. ΥΔΜΗΛΔ αριθ. ΔΙΣΚΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/04-11-2011 (Β΄2540) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
 4. Το από 20-4-2022 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών & αναπληρωματικών μελών της Διεύθυνσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας  για την ανάδειξη της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου που προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χρυσικός Βλάσιος, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ, 1. Κελάρης Ιωάννης, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ,
2.Χασιώτης Τιμολέων, Πολ. Μηχ/κός (ΠΕ3) και 2.Κόλλια Γεωργία, Τοπ. Μηχ/κός (ΤΕ5) και
3. Στούκας Νικόλαος, Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) 3. Μαστοράκος Λεωνίδας, Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ5)

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Ε Θ Α

Τη σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ως εξής:

 

Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«Οδοποιϊα Δ.Ε. Φενεού»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Χρυσικός Βλάσιος Μηχ/γος Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ, 1. Κελάρης Ιωάννης Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) της ΔΕΥΑΣ,
2. Χασιώτης Τιμολέων Πολ. Μηχ/κός (ΠΕ3) και 2. Κόλλια Γεωργία Τοπ. Μηχ/κός (ΤΕ5) και
3. Στούκας Νικόλαος Ηλ. Μηχ/κός (ΤΕ4) 3. Μαστοράκος Λεωνίδας Μηχ/γος Μηχ/κός (ΠΕ5)
 

Πρόεδρος ορίζεται ο Χρυσικός  Βλάσιος  με αναπληρωτή του τον Κελάρη  Ιωάννη.

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» όπως αυτή παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.04.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email