137/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

15ης/28.05.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 137/2021   6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχει ήδη υποβάλει

ή προτίθεται να υποβάλει ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5165/28.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε το έκτακτο & κατεπείγον της  συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη προτεραιοποίησης των προτάσεων που έχει ήδη υποβάλει ή προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

  1. Την 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η με αρ.πρωτ 22766/9-4-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης: «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386).
  2. Το υπ’ αρίθμ. 298/20-04-2021 έγγραφο της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών
  3. Τις προτάσεις που μέχρι τώρα έχει καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσει ο Δήμος Σικυωνίων και τα νομικά του πρόσωπα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

 

Σύμφωνα με το ΥΠ.ΕΣ. 298/20.04.2021, σε συνέχεια της ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’), οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε επτά (7) κατηγορίες, σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών και τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος) που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία. Ο Δήμος Σικυωνίων κατατάσσεται στην Κατηγορία 5, με ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος), το ποσό των 12.000.000,00 ευρώ.

 

Στο ως άνω πλαίσιο και έως 31/5/2021, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος καλούνται :

– Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος.

– Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’).

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ την ως άνω προτεραιοποίηση έργων/προμηθειών, συνοδευόμενη από:

– Τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος (π.χ. απόσυρση υποέργου, απομείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υποέργου/ων κλπ) και στοιχείων φακέλου (π.χ. μελέτες και προϋπολογισμούς)

– Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τις παραπάνω ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού (πλαφόν) του Πίνακα της ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) έχουν οριστεί σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αντίστοιχα, οπότε περιλαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (π.χ. ΔΕΥΑ κλπ) και των Περιφερειών. Συνεπώς, στην ως άνω διαδικασία προτεραιοποίησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται για λογαριασμό των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή περιλαμβανομένων των αιτημάτων που υποβάλλονται από τα νομικά τους πρόσωπα. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ: “κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος”. Σας ενημερώνουμε ότι τα μεταφερόμενα έργα του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και τα οποία προσμετρούν στο πλαφόν του Δήμου είναι συνολικού ποσού 3.623.596,85 ευρώ.

 

Δυνάμει των 367/2020(ΑΤ09), 80/2021(ΑΤ04) & 103/2021(ΑΤ08#2) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  αφορούν προτάσεις του Δήμου Σικυωνίων και οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και δεν τροποποιούνται, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται με σειρά προτεραιότητας στο αποφασιστικό μέρος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ Ι).

 

Δυνάμει των 114/2021(ΑΤ05), 133/2021(ΑΤ03), 134/2021(ΑΤ08#1), 135/2021(ΑΤ10) & 136/2021(ΑΤ136) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής τροποποιήθηκαν οι ήδη υποβληθείσες προτάσεις του Δήμου Σικυωνίων & των Νομικών του Προσώπων και εισηγούμαστε την κατάταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν και θα υποβληθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με σειρά προτεραιότητας όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ Ι).

 

Δυνάμει της 132/2021(ΑΤ01) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής τροποποιήθηκε η υποβληθείσα πρόταση και εισηγούμαστε την κατ’ εξαίρεση ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 6302/08.04.2021 (Β’1399), η υλοποίηση της οποίας υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας,  μετά και το 3870/28.01.2021 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κορινθίας με το οποίο κρίνει το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που υδροδοτείται η Κοινότητα Άνω Διμηνιού ΔΕ Σικυωνίων, ακατάλληλο για οικιακή χρήση, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο αποφασιστικό μέρος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ).

 

Δυνάμει των 299/2020(ΑΤ11) & 29/2021(ΑΤ14) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  καθώς και της 47/2021(ΑΤ02) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, αφορούν ήδη υποβληθείσες προτάσεις του Δήμου Σικυωνίων & των Νομικών του Προσώπων και δεν εντάσσονται στους περιορισμούς (πλαφόν) της ΚΥΑ 6302/08.04.2021 (Β’1399). Αναφορικά με την πρόσκληση ΑΤ07 ο Δήμος Σικυωνίων θα υποβάλει πρόταση με τρία (3) Υποέργα.

 

Στο σημείο αυτό το λόγω έλαβε τακτικό μέλος κ. Μάρκος Λέγγας και εξέθεσε τα εξής:

«Αναμφισβήτητα θα πρέπει να  δοθεί άμεσα λύση για την υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού. Η απλή λογική υπαγορεύει ότι η υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού θα πρέπει να γίνει από την Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου (Πηγές Σιε) γιατί εκεί υπάρχουν πλεονάσματα υδατικών πόρων κατάλληλα για ανθρώπινη χρήση και κατανάλωση, που χρησιμοποιούνται όμως για άρδευση και την περισσότερη χρονική περίοδο χάνονται προς την θάλασσα. Επίσης η γειτνίαση των δύο περιοχών και η υψομετρική τους διαφορά καθιστά το έργο αειφορικό, χαμηλού περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος, οικονομικό και άμεσο στην εφαρμογή του από τεχνικής απόψεως, χρόνου αποπεράτωσης και λειτουργίας του. Η πρόταση που έρχεται σήμερα προβλέπει την υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού από την Στυμφαλία! Η αιτιολόγηση είναι ότι το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων προβλέπει για την περιοχή του Μεγάλου Βάλτου ότι η χρήση νερού είναι για άρδευση και μπορεί να δοθεί για ανθρώπινη κατανάλωση μόνο τα πλεονάσματα του. Επίσης η διαβούλευση και αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων θα γίνει πάλι το 2023. Μέχρι τότε τι κάνουμε; Θα αφήσουμε το Άνω Διμηνιό χωρίς επίλυση του προβλήματος; Το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχει καταληκτικές ημερομηνίες κλπ. 

  Νέα ερωτήματα γεννιούνται: 1. Αφού η Δημοτική Αρχή γνώριζε εδώ και δεκαετίες περί της ακαταλληλότητας του νερού στην Τ.Κ. Διμηνιού, ποιες ήταν οι προτάσεις της και οι ενέργειες της στην διαβούλευση που έγινε για το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Β. Πελοποννήσου ώστε να συμπεριληφθεί η επιτακτική ανάγκη χρήσης  των υδάτων της Τ.Κ. Μ. Βάλτου για υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού; 2. Τι μελέτες και τι προτάσεις έχουν προβλεφθεί να γίνουν ώστε να γίνεται εξοικονόμηση υδάτων κατά την άρδευση από τους αγρότες της περιοχής; Το 2021 δεν μπορεί να ποτίζουμε τις βερικοκιές με κατάκλιση υδάτων και το Άνω Διμηνιό να μην έχει νερό ούτε για πλύσιμο. Είναι τελείως παράλογο! 

  Σήμερα με το πιστόλι στο κρόταφο ερχόμαστε να πάρουμε απόφαση για την υποβολή μια πρότασης, φαραωνικού χαρακτήρα, που ο συνδυασμός της τεχνικής εφικτότητας και του δυσανάλογου κόστους του έργου  που  απαιτούνται όχι μόνο για την κατασκευή του αλλά και ενδεχομένως για την λειτουργία του δεν μπορεί να  πετύχει  τους περιβαλλοντικούς στόχους ως χώρα, συνεπώς και ως Δήμος. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής υπό την πίεση των καταστάσεων είναι μονόδρομος. Συνεπώς η ψήφος μου είναι θετική ως προς την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την αλλαγή της πηγής υδροδότησης ώστε να υλοποιήσουμε ένα έργο  που θα επιλύσει το πρόβλημα υδροδότησης της Τ.Κ. Διμηνιού  και θα έχει αειφορικό χαρακτήρα».

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος πρόσθεσε τα εξής:

«Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και άδειες χρήσης που έχουν εγκριθεί για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής του Μεγάλου Βάλτου (πηγές ΣΙΕ), στη ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, προβλέπεται η χρήση των υδάτων για την άρδευση καλλιεργειών στις περιοχές των Κοινοτήτων Μεγάλου Βάλτου, Διμηνιού, Λαλιωτίου και Μελισσίου και μόνο η περίσσεια του νερού, εκτός της αρδευτικής περιόδου (χειμερινή περίοδο), θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Αυτό σημαίνει επάρκεια πόσιμου νερού από τις εν λόγω πηγές μόνο δύο ή τρείς μήνες το χρόνο. Έτσι οποιαδήποτε άλλη πρόταση εκτός από αυτή που καταθέτουμε για χρηματοδότηση, για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του Διμηνιού, όπως για παράδειγμα της υδροδότησής του, μόνο από τις πηγές (ΣΙΕ) του Μεγάλου Βάλτου, θα απορριφθεί διότι, το έργο δεν θα είναι ούτε νόμιμο ούτε λειτουργικό αλλά ούτε και θα εξασφαλίζει πόσιμο νερό όλο το χρόνο, λόγω των περιορισμών που θέτουν οι περιβαλλοντικές άδειες. Η πρόταση που υποβάλουμε είναι μόνιμη, νόμιμη και λειτουργική και θα εξασφαλίσει με πόσιμο νερό χιλιάδες κατοίκους στο Διμηνιού και την παραλιακή ζώνη του χωριού, 365 ημέρες το χρόνο. Κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ζητούμε και την κατ’ εξαίρεση ένταξη της πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 6302/8-4-21 (Β’1399). Η υλοποίηση της πρότασης υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγεία μετά και το 3870/28.01.2021 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κορινθίας, με το οποίο κρίνει το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που υδροδοτείται η Κοινότητα Διμηνιού ΔΕ Σικυωνίων, ακατάλληλο για οικιακή χρήση.»

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την ακόλουθη κατάταξη των προτάσεων που υποβλήθηκαν και θα υποβληθούν από το Δήμο Σικυωνίων και τα Νομικά Πρόσωπα,  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

 

(ΠΙΝΑΚΑΣ I)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ Προτεραιοποίηση Προτάσεων που Έχουν ήδη Υποβληθεί ή θα Υποβληθούν για ένταξη

στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”                                                                                                                                                                                                 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302 (ΦΕΚ 1399/Τεύχος Β/8-4-2021)

  (ΟΕ 133/2021)
1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03   
Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΩΝ

1ο Υποέργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Ύδρευσης και Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων» 640.000,00€
2ο Υποέργο: «Μελέτη Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Κοινότητα Κυλλήνης, Δήμου Σικυωνίων» 77.388,71€
3ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ03 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ» 5.000,00€
ΑΤ03: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

722.388,71€
 

 

(ΟΕ 114/2021)

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05
Ανάπτυξη της Υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΩΝ

1ο Υποέργο: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών Οδών Δήμου Σικυωνίων» 2.780.000,00€
2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο “Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία”» 6.200,00€
ΑΤ05: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

2.786.200,00€
 
 

(ΟΕ 134/2021)

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08
 Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δράσεις και Μέτρα Παρακολούθησης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων
ΑΙΤΗΣΗ #1
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΩΝ

1ο Υποέργο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού αντιμετώπισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών του Δήμου Σικυωνίων» 1.824.458,97€
2ο Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης / παρακολούθησης πυρκαγιάς του Δήμου Σικυωνίων» 352.408,00€
3ο Υποέργο: «Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης για την στάθμευση και αποθήκευση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση κινδύνων και φυσικών καταστροφών του Δήμου Σικυωνίων» 214.667,88€
4ο Υποέργο: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης των Δράσεων και Μέτρων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων 37.200,00€
5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08» 6.200,00€
ΑΤ08 #1: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

2.434.934,85€
 

 

(ΟΕ 367/2020)

4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09
Ωρίμανση Έργων και Δράσεων για την Υλοποίηση του Προγράμματος
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ   ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ
1ο Υποέργο: «Μελέτη κατασκευής φράγματος στον Κύριλλο ποταμό του Δήμου Σικυωνίων» 620.000,00€
2ο Υποέργο: «Μελέτη κατασκευής φράγματος στον ποταμό Ελισσώνα του Δήμου Σικυωνίων»
3ο Υποέργο : «Μελέτη κατασκευής φράγματος στην κοινότητα Καστανιάς του Δήμου Σικυωνίων»
 

ΑΤ09: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

620.000,00€
 

 

 

(ΟΕ 135/2021)

5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10
Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1ο Υποέργο: «Διαμόρφωση Ανοικτού Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων» 62.000,00€
2ο Υποέργο: «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων του  Δήμου Σικυωνίων» 300.000,00€
3ο Υποέργο: «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Αύλειων Χώρων  Δ. Σικυωνίων» 944.000,00€
4ο Υποέργο: «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης ΑμΕΑ σε παράλιο χώρο κολύμβησης του Δήμου Σικυωνίων» 33.900,00€
5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο “ Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ 6.200,00€
ΑΤ10: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

1.346.100,00€
 
(ΟΕ 80/2021)
6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04
Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1ο Υποέργο: «Δράσεις Διαλογής Στην Πηγή (Χωριστής Συλλογής) Βιοαποβλήτων στον Δήμο Σικυωνίων» 267.530,00€
2ο Υποέργο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων» 656.580,00€
3ο Υποέργο: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης ΔσΠ Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης στον Δήμο Σικυωνίων» 37.200,00€
4ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο “ Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 6.200,00€
ΑΤ04: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

967.510,00€
 
(ΟΕ 136/2021)
7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12
Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1ο Υποέργο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων και σταθμών φόρτισης αυτών» 195.346,18€
2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”» 6.200,00€
ΑΤ12: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

201.546,18€
(ΟΕ 103/2021)
8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08
 Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δράσεις και Μέτρα Παρακολούθησης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων
ΑΙΤΗΣΗ #2
Ευφυείς Εφαρμογές, Συστήματα και Πλατφόρμες του Δήμου Σικυωνίων για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προστασία του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1ο Υποέργο: «Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής και διαχείρισης του αρδευτικού ύδατος για τις περιαστικές περιοχές του Δήμου Σικυωνίων» 300.000,00€
2ο Υποέργο: «Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Πύλη Υπηρεσιών για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19» 250.000,00€
3ο Υποέργο: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρισης – Ευαισθητοποίησης των Δράσεων και Μέτρων  του Δήμου Σικυωνίων για την Προστασίας του Περιβάλλοντος και την Προστασία του Πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19» 37.200,00€
4ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19» [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 – Α.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» – «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»], 6.200,00€
ΑΤ08 #2: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

593.400,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (πλαφόν) για ΕΝΤΑΞΗ

στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

9.672.079,74

Γ. Την κατ’ εξαίρεση  ένταξη στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 6302/08.04.2021 (Β’1399), η υλοποίηση της οποίας υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας,  μετά και το 3870/28.01.2021 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κορινθίας με το οποίο το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης με το οποίο υδροδοτείται η Κοινότητα Άνω Διμηνιού ΔΕ Σικυωνίων, είναι ακατάλληλο για οικιακή χρήση, με σειρά προτεραιότητας όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  

 
Τροποποίηση Πρότασης ΑΤ01 για ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”                                                                                                                                                                                                 Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 7 της ΚΥΑ 6302 (ΦΕΚ 1399/Τεύχος Β/8-4-2021)

(ΟΕ 132/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01
Υποδομές Ύδρευσης
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ο Υποέργο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων», 9.350.000,00€ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Ο Φ.Π.Α. του 2ου Υποέργου ποσού 1.200,00€ είναι ανακτήσιμος και θα καλυφθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων
2ο Υποέργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο “Υποδομές Ύδρευσης”» 5.000,00€
3ο Υποέργο: «Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης για την Εγκατάσταση Δεξαμενής Ύδρευσης του Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων», 50.000,00€
4ο Υποέργο: «Διοικητικό Κόστος Δήμου Σικυωνίων για την Ανάθεση Επίβλεψης και Διαχείρισης του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» 140.250,00€
5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» 93.500,00€
ΑΤ01: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  

9.638.750,00€

 

 

 

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτείται.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email