137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  137/2020

Περίληψη: Αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) περιόδου 2020- 2021 .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθει  η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

Θέμα  4ο    

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) περιόδου 2020- 2021» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18-6-2020 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού  η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                          Κιάτο 18 Ιουνίου 2020

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                       Αρ. Πρωτ. : ΔΥ

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                       

Παιδείας & Πολιτισμού                                            

                                                                                    ΠΡΟΣ: 1.  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 1.  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2020-2021.

 

Σχετ.:      1. Το από 18/2/2020 (ΑΔΑ: Ω5ΓΝ4653Π4-Λ0Φ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού. (επισυνάπτεται)

 1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/7-2-2020

Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020

 1. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/174416/5642/562/337/15-6-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Άθλησης για Όλους του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού

 1. Το αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/287632/8389/730/329/12-6-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Άθλησης για Όλους του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού

 1. Η αριθ. 71/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Με το παραπάνω (1) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενημερωθήκαμε για τη δημοσίευση του νέου Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (2 σχετικό).

Σε συνέχεια αυτού, η υπηρεσία μας προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο Δήμος Σικυωνίων να πιστοποιηθεί ως Φορέας Υλοποίησης ΠΑγΟ.

Με το 3 σχετικό έγγραφο ενημερωθήκαμε ότι ο Δήμος Σικυωνίων έχει εγγραφεί επιτυχώς στον πίνακα πιστοποιημένων φορέων υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Κατόπιν των παραπάνω, ο Δήμος μας καλείται να υποβάλει άμεσα αίτημα για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθεί στα προγράμματα 2020-2021.

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται η δαπάνη για τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του Ν. 4151/29.04.2013) και στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων και θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού.
 2. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θα προσληφθούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2020-21 έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2020.

 

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                                                    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού,                                                                      Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεωργία Γκαβάγια                                                                                                 Θεόδωρος Ασημακόπουλος

ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                                 ΠΕ1 Διοικητικού

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το από 18/2/2020 με Α.Δ.Α. Ω5ΓΝ4653Π4-Λ0Φ έγγραφο της Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
 • την από 18-6-2020 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού ,
 • την από 19-6-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ,
 • την αριθ. 71/2019 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την υποβολή αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχου  Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» (ΠΑγΟ) περιόδου 2020- 2021–  προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση,  Άθληση για Όλους.

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013, η μισθοδοσία του θα καλύπτεται από έσοδα  καταβολής αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό των προβλεπόμενων ΚΑΕ.

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι,  ως Υπεύθυνο του προγράμματος τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Ζάρκο Δημήτριο,  για  θέματα σχεδιασμού και Επιστημονικά Υπεύθυνη την τακτική Υπάλληλο  κ. Όλγα  Σπηλιώτη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και ως Διοικητικά Υπεύθυνη την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, κ. Γεωργία Γκαβάγια, υπάλληλο ΠΕ1 Διοικητικού, η οποία θα επιμεληθεί και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 137/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email