137/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/10.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 137/2019   Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 109/2019 απόφαση ΟΕ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6724/06.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Στούκα Νικόλαο για συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετά την 109/2019 απόφαση ΟΕ, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών, το από 06/06/2019 υπηρεσιακό σημείωμα του υπόλογου υπαλλήλου, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης ΟΕ και το οποίο ακολουθεί:

Με την αρίθμ. 109/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.20.7325.001  το αρίθμ. 189 (Σειρά Α΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 2.849,71 €  για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ   (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019),  σύμφωνα με την 135/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Στούκα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 13-08-2019.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκε όλο το ποσό δηλαδή  2.849,71 €  σύμφωνα με τις από 28-05-2019  Εντολές Πληρωμής προς Δικαιούχο Οργανισμό (Μέσω της Υπηρεσίας Winbank) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ {από τον υπόλογο διαχειριστή Νικόλαο Στούκα μέσω του Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου} προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με χρέωση του Λογαριασμού της ΔΕΔΔΗΕ στους 16ψήφιους Κωδικούς πελάτη «3318205850182027» για ποσό 1.205,78€ , «3318205850182027» για ποσό 1.157,42€ , «3318205850182027» για ποσό 145,08€ , «3318322960182028» για ποσό 293,07€ , και «3318205850182027» για ποσό 48,36€.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 6  Ιουνίου   2019

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Ι. Στούκας

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Α’114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/18 (Α’133),
  • τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • την 135/2019 (7Ζ5ΧΩ1Θ-889)(19AWRD004854780 2019-04-24) απόφαση ΔΣ,
  • την 109/2019 (6ΧΘΠΩ1Θ-ΔΘΗ) απόφαση ΟΕ,
  • το ανωτέρω υπηρεσιακό σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή, υπάλληλο του Δήμου μας,  Στούκα Νικόλαο, με αριθμό 189 (Σειρά Α΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, ποσού 2.849,71€  για Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΣΟΥΛΙΟΥ, σύμφωνα με την 135/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 137/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email