136/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 17ης/1. 8. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   136/2022

Περίληψη: Τροποποίηση της αριθ. 252/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την όδευση του αγωγού, της ήδη χορηγηθείσας  άδειας τομής αγροτικού δρόμου .

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2022 ημέρα Δευτέρα    και ώρα 20:30 συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή   συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.11716/28-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Θελερίτης Γεώργιος  3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Σαρχάνης Κων/νος
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σώκος Δημήτριος
9. Λέγγας Μάρκος 10. Γκούμας Σταμάτιος 11. Παπαγεωργίου Δημήτριος 12. Μαστοράκης Δημήτριος
13. Παπαβασιλείου Νικόλαος 14. Χουσελάς  Ευάγγελος 15. Νανοπουλος Βασιλειος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2. Μυττάς Ιωάννης   

 

3. Κατσιμπούλας Αντώνιος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Ζάρκος Δημήτριος  6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Δομετίου Βασίλειος
8. Φιακάς Παναγιώτης   9. Συριάνος Κων/νος                          10. Μπακόλιας Παναγιώτης  11. Ρουμπέκας Γεώργιος
12. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος      
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)      
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
32. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)   .  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.   

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο  Θέμα  (Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση της αριθ. 252/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την όδευση του αγωγού, της ήδη χορηγηθείσας  άδειας τομής αγροτικού δρόμου»  του Δήμου Σικυωνίων»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Την με αριθ.πρωτ. 11127/19-7-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60123

Email: kpeppa@1497.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:

1.       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2.       Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 30 του ν. 1080/80, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρ. 7 του Ν. 2307/95, όπως ισχύουν,
 2. Το άρθρο 25 του ν. 1418/29-2-84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α/1984),
 3. Τα άρθρα 9 και 47 του ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του νέου Κ.Ο.Κ.», όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.3542/9-2-07 (ΦΕΚ 50/Α/2-3-07) και το άρθρο 48 του ν. 4313/2014,
 4. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-206): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 5. Το άρθρο 7 του ν. 3481/2006 και ειδικά η παρ. 7 (Τομές Οδοστρωμάτων και Αποκαταστάσεις),
 6. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 7. Η ΥΑ ΔΙΠ/2003 «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός – εκτός κατοικημένων περιοχών» (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003).
 8. Την υπ’αρ. 6744/03.07.2020 αίτηση της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και το Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/2000.
 9. Την υπ’ αρ. 9871/2-10-2020 γνωμοδότηση του Προέδρου Κοινότητας Καλιάνων
 10. Την υπ’ αρ. 10701/20-10-2020 γνωμοδότηση του Προέδρου Κοινότητας Κυλλήνης.
 11. Την 252/2020 απόφαση Δ.Σ. “Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.»”
 12. Την 642/16-1-2022 αίτηση της ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. περί επιστροφής εγγυητικής επιστολής.
 13. Την υπ’ αρ. 7082/17-5-2022 αίτηση της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. (περί τροποποίησης της όδευσης που εγκρίθηκε με την 252/2020 απόφαση Δ.Σ.) και το συνημμένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα.
 14. Την υπ’ αρ. 8607/9-6-2022 γνωμοδότηση του Προέδρου Κοινότητας Καλιάνων επί του 7082/17-5-2022 αιτήματος
 15. Την υπ’ αρ. 9970/5-7-2022 γνωμοδότηση του Προέδρου Κοινότητας Κυλλήνης επί του 7082/17-5-2022 αιτήματος

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Κατόπιν του (8) σχετικού, είχε ληφθεί η 252/2020 απόφαση Δ.Σ. με την οποία είχε εγκριθεί η άδεια παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.», προκειμένου η τελευταία να συνδέσει με αγωγό γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση «ΤΕΡΙΑΚΙ» της Κοινότητας Καλλιάνων με την κεντρική μονάδα εμφιάλωσης. Για τη χορήγηση της άδειας, είχε προσκομιστεί από την εταιρεία ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 2.000,00€.

Ακολούθως, με την 642/16-1-2022 αίτησή της, η ίδια εταιρεία γνωστοποιούσε στον Δήμο Σικυωνίων την ολοκλήρωση των εργασιών διέλευσης του αγωγού και ζητούσε την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας, διαπιστώθηκε:

 1. μη ορθή αποκατάσταση του οδοστρώματος σε τμήματα της όδευσης,
 2. ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών ο αγωγός παρέκκλινε της εγκεκριμένης όδευσης (για την οποία είχε ληφθεί η σχετική άδεια) στο τμήμα πλησίον της μονάδας εμφιάλωσης.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης για τα αποτελέσματα της αυτοψίας, η ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. υπέβαλλε την 7082/17-5-2022 αίτηση, με την οποία ζητά την τροποποίηση της υπ’ αρ. 252/2020 απόφασης Δ.Σ. ως προς την όδευση του αγωγού «λόγω μικρών αλλαγών σε σημεία όπου αντιμετωπίσθηκαν τεχνικά προβλήματα (π.χ. δίκτυα άρδευσης – ύδρευσης και αγροτικές καλλιέργειες που δεν ήταν εφικτό να γίνει διάνοιξη από αυτές την περίοδο εκτέλεσης του έργου». Το αίτημα εστάλη για γνωμοδότηση στους Προέδρους των Κοινοτήτων Καλιάνων και Κυλλήνης, οι οποίοι με τα (14) και (15) (ιδίου περιεχομένου) σχετικά γνωμοδότησαν ως εξής: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας κάνω γνωστό ότι η «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» έχει ήδη εκτελέσει το έργο, στο οποίο αναφέρεται στην από 17-5-2022 αίτησή της. Σας γνωρίζουμε μάλιστα ότι κατά την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου έχει σημειωθεί καθίζηση σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος της αγροτικής οδού, τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί.»

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την τροποποίηση της άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την 252/2020 απόφαση Δ.Σ., ως προς την όδευση του αγωγού

από γεώτρηση στη θέση «ΤΕΡΙΑΚΙ» έως τη θέση «ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ» Καλιάνων του Δ. Σικυωνίων, για τη σύνδεση νέας γεώτρησης με την κεντρική μονάδα εμφιάλωσης, ως εξής:

 • Η άδεια αφορά σε τμήματα αγροτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητος του Δ. Σικυωνίων (Κοινότητες Καλιάνων και Κυλλήνης) και συγκεκριμένα σε αυτά που εμφανίζονται στο προσκομισθέν τοπογραφικό του Πολ. Μηχ/κού Γ. Βυτινιώτη (Νοέμβριος 2021 – Κλ. 1:2000) και περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση (Ιουλίου 2020) του Γεωλόγου – Περιβαλλοντολόγου Θεοφ. Χατούπη, η οποία είχε προσκομιστεί με την αρχική 6744/03-7-2020 αίτηση. Η παρούσα άδεια δεν αφορά σε τμήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Δ. Σικυωνίων (ενδεικτικά αναφέρονται: τμήματα εντός ιδιοκτησιών, ερείσματα επαρχιακών οδών, τεχνικά έργα επαρχιακών οδών, ρέματα και τεχνικά έργα αυτών κλπ.).
 • Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω άδεια αφορά στα εξής τμήματα που απεικονίζονται στο από Νοέμβριο 2021 τοπογραφικό:
  1. Το τμήμα 260,37μ. κατά μήκος αγροτικής οδού [σημεία Β-Ο], εξαιρουμένου του τμήματος εκείνου μεταξύ των σημείων Ξ-Ο, που διέρχεται κατά μήκος υφιστάμενου τεχνητού οχετού της επαρχιακής οδού Κιάτου – Στυμφαλίας.
  2. Το τμήμα μήκους 187,44μ. κατά μήκος αγροτικής οδού του αναδασμού [σημεία Ω4-Ω7], με εξαίρεση το τμήμα μεταξύ των σημείων Ω6 και Ω7 που εμπίπτει σε ιδιοκτησία.
 • Το τμήμα μήκους 397,52μ. κατά μήκος αγροτικής οδού του αναδασμού [σημεία Ω15-Ω29].
 1. Το τμήμα μήκους 431,88μ. κατά μήκος αγροτικής οδού αναδασμού [σημεία Ω43 – Ω71]
 • Το τμήμα Ω30-Ω43, στο οποίο ο αγωγός διέρχεται από το χείλος της κοίτης του ποταμού Σοφένετου δεν άπτεται της παρούσας άδειας, καθώς δεν αφορά σε τομή αγροτικής οδού.
 • Το όρυγμα εκσκαφής, σε όλα τα τμήματα που αφορούν σε αγροτικό οδικό δίκτυο, θα έχει συνολικό μήκος που ανέρχεται σε 1277,21μ. περίπου, βάθος 1,00m και πλάτος 0,70m.
 • Αναπόσπαστο μέρος της τροποποιημένης αδείας θα αποτελεί το θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Σικυωνίων τοπογραφικό, κλίμακας 1:2000, συντεταγμένο τον Νοέμβριο 2021 από τον Πολιτικό Μηχ/κό Γεώργιο Αλ. Βυτινιώτη.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα περιλαμβανόμενα στην 252/2020 απόφαση Δ.Σ.

Επισημαίνεται ότι για την τροποποίηση της άδειας δεν απαιτείται νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς έχει ήδη προσκομιστεί εγγυητική επιστολή ύψους 2.000,00€  σε συνέχεια της αρχικής 252/2020 απόφασης Δ.Σ. Η επιστολή θα επιστραφεί στην εταιρεία μόνον κατόπιν της πλήρους αποκατάστασης του οδικού δικτύου, η οποία θα διαπιστωθεί με τη διενέργεια νέας αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδοτήσει και εν συνεχεία όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων αποφασίσει για την τροποποίηση της άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την 252/2020 απόφαση Δ.Σ., ως προς την όδευση.

  Ο Διευθυντής  Τ.Υ.

Παπαβασιλείου  Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 

 

 1. 2. Την αριθ. 20/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  27  –  07  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 5oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Τροποποίηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού  οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την  252/2020 απόφαση Δ.Σ.  ως προς την όδευση του αγωγού.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  27ην  Ιουλίου του έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Tετάρτη και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  11313/22-7-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος    Γκούμας               (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)                           2.-   Αντώνιος     Κατσιμπούλας     (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1.- Κ. Σελέκος   Πρόεδρος  Κοινότητας Καλιάνων

2.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας

Σικυώνος-Κιάτου.

3.- Π.  Δρόλιας   Πρόεδρος Κοινότητας Κυλλήνης.

                                                                                 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,   εισηγούμενος το 5ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, περί «Τροποποίηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού  οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την  252/2020 απόφαση Δ.Σ.  ως προς την όδευση του αγωγού.»  ανέφερε τα εξής:

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 11127/19-07-2022 σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την   Τροποποίηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού  οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την  252/2020 απόφαση Δ.Σ.  ως προς την όδευση του αγωγού.

Ακολούθως , ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μυττάς  Ιωάννης, εξέθεσε ότι   οι  Πρόεδροι των Κοινοτήτων     Καλλιάνων και  Κυλλήνης  ,   με τις   υπ’ αριθ. 8607/9-6-2022  και 9970/5-7-2022   γνωμοδοτήσεις τους  αντίστοιχα,    συμφωνούν   πως έχει εκτελεστεί  το έργο  της παράπλευρης  τομής αγροτικού οδικού δικτύου στη ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε, με προϋποθέσεις,   όπου οι γνωμοδοτήσεις τους αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 11127/19-07-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-    Τις  από 8607/9-6-2022 και 9970/5-7-2022  γνωμοδοτήσεις των προέδρων Καλιάνων και

         Κυλλήνης αντίστοιχα.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την  τροποποίηση άδειας παράπλευρης τομής αγροτικού  οδικού δικτύου, που χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.» με την  252/2020 απόφαση Δ.Σ.  ως προς την όδευση του αγωγού. ,  σύμφωνα με τα προεκτεθέντα που  αναφέρονται στην  υπ’ αριθ.  11127/19-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    20  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο    27-07-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.:  Β. Νανόπουλου και Ε. Χουσελά    

 

1.Τροποποιεί,την αριθ. 252/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα   χορήγησης άδειας

παράπλευρης τομής αγροτικού οδικού δικτύου στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.»,

ως προς την  προς την όδευση του αγωγού  από γεώτρηση στη θέση «ΤΕΡΙΑΚΙ» έως τη θέση «ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ» Καλιάνων του Δήμου  Σικυωνίων, για τη σύνδεση νέας γεώτρησης με την κεντρική μονάδα εμφιάλωσης.

Η Τροποποίηση όδευσης του εν λόγω αγωγού θα γίνει σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11127/19-7-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.  

 

 Κατά τα λοιπά , ισχύουν τα περιλαμβανόμενα στην 252/2020 απόφαση Δ.Σ.

 

 1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου για τις δικές τους ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 136/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1. 08 .2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email