136/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

15ης/28.05.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 136/2021   5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση της αριθ. 322/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5165/28.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε το έκτακτο & κατεπείγον της  συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την την αριθ. 322/2020 προγενέστερη  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγείται την τροποποίησή της σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (΄Β 1399) και αναλυτικά περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θ ε ω ρ ε ί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 322/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού επιλέξιμου π/υ 201.546,18€ στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και αναλυτικά,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12
Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
1ο Υποέργο: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων και σταθμών φόρτισης αυτών 195.346,18€
2ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”» 6.200,00€
ΑΤ12: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

201.546,18

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε  σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email