136/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

136/2020

  Θέμα: Έγκριση της 91/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικαστικών Επιμελητών για επίδοση δικογράφου, πρόσθετης παρέμβασης υπέρ Δημοσίου, σε αίτηση ανάκλησης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ κλπ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

 

23ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Έγκριση της 91/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικαστικών Επιμελητών

για επίδοση δικογράφου, πρόσθετης παρέμβασης υπέρ Δημοσίου,

σε αίτηση ανάκλησης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ κλπ.»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 91/2020 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 3908/20.05.2020, σύμφωνα με την οποία ορίστηκαν oι δικαστικοί επιμελητές Βρέντας Γεώργιος & Βρέντα Νικολέττα, προκειμένου να επιδώσουν στην περιοχή της Κορινθίας & της Αττικής, αντίστοιχα, δικόγραφο πρόσθετης παρέμβασης υπέρ Δημοσίου, σε αίτηση ανάκλησης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ κλπ.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 91/2020 (Ψ16ΩΩ1Θ-ΝΤΤ) απόφαση Δημάρχου
  • την 240/3907/20.05.2020 (Ψ094Ω1Θ-ΓΚΦ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 91/2020 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού των δικαστικών επιμελητών                             Βρέντα  Γεωργίου & Βρέντα Νικολέττας, προκειμένου να επιδώσουν   στην περιοχή της Κορινθίας & της Αττικής, αντίστοιχα, δικόγραφο πρόσθετης παρέμβασης υπέρ Δημοσίου, σε αίτηση ανάκλησης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ κλπ.

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 328,60€ .

 

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6116 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email