136/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  136/2020

Περίληψη: Επί του με αριθ. πρωτ. 4684/12-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση  παραλαβής μελετών» της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Σικυωνίων.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθη  η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

Θέμα  2ο    

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 4684/12-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Έγκριση  παραλαβής μελετών» της Δ/νσης Περιβάλλοντος  του Δήμου Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 12-6-2020  εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής  η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Κιάτο 12-6-2020

Αριθ. πρωτ. 4684

Πληροφορίες: Β. Πέτρου ΠΡΟΣ:

Κο Πρόεδρο

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή μελετών με τίτλους:

 • «Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο με τίτλο : Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 • «Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο : Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 • «Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο με τίτλο : Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 • «Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο με τίτλο : Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων».
 • «Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο : Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 • «Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο με τίτλο : Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».

Σας αποστέλλουμε ελεγμένες και θεωρημένες από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, των μελετών με τίτλους :

 • «Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο με τίτλο : Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων»,
 • «Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο : Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων»,
 • «Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο με τίτλο : Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων»,
 • «Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο με τίτλο : Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων»,
 • «Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο : Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων»,
 • «Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο με τίτλο : Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων»,

προκειμένου να εγκρίνετε την παραλαβή τους.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

Γεωπόνος ΠΕ9

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την από 12-6-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ,  και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την παραλαβή των  παρακάτω μελετών,  οι οποίες συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και  θεωρήθηκαν από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:

 1. Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο με τίτλο : «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 2. Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο: «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 3. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο με τίτλο: «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 4. Μελέτη εκτίμησης της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για το έργο με τίτλο: «Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων».
 5. Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη για το έργο με τίτλο: «Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».
 6. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας για το έργο με τίτλο: «Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων».

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 136/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email