136/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 136/2019

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων Άρδευσης (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2018)  .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
  4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.   Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 5ο

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2018), ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11/04/2019  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία ακολουθεί :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Kιάτο 11/04/2019

 

 

 

Πληροφορίες: N.ΣΤΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δ.Σ.

KOIN:  Οικον. τμήμα

 

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση  αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ

( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 )

Συμμετοχή στη δαπάνη σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ( έργο αγροτικού εξηλεκτρισμού – δεξαμενή –που βρίσκεται στη θέση «ΔΡΙΖΑ» της Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων)

ΣΧΕΤ.ΕΓΓΡΑΦΑ:

  • Έγγραφο αίτησης του Δήμου με αρ. πρωτ. 320614/63387/28-11-18
  • έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 02871/01-04-2019

δαπάνη (μαζί με Φ.Π.Α.) =  22.378,44  ΕΥΡΩ

Στον κωδικό αριθμό ΚΑ: 02.25.7325.002  του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου μας  υπάρχει  πίστωση με ποσό : 75.249,50€ με τον τίτλο : Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση  αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2018) CPV:44212226-9.

Επομένως το ανωτέρω ποσό  καλύπτεται από την πίστωση του ανωτέρου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται καμία τροποποίηση παρά μόνο η ψήφιση της πίστωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση του ανωτέρω θέματος.

 

Ο υπάλληλος Τ. Υ.

 

Ν. ΣΤΟΥΚΑΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ4

Ο  Αν. Προϊστάμενος

Τεχνικών Έργων –Η/Μ Έργων &  Συγκοινωνιών

Β.ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145),
  • τις διατάξεις της § 2 περίπτωση β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, (Α’147)
  • το από 11/04/2019 πρωτογενές αίτημα της ΤΥ του Δήμου με ΑΔΑΜ: 19REQ004802808 2019-04-16
  • το 02871/01.04.2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  • την 277/4603/17.04.2019 ΑΑΥ με ΑΔΑ:ΩΘ9ΡΩ1Θ-ΚΞΖ και ΑΔΑΜ:19REQ004814689 2019-04-17
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει το τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, για ηλεκτροδότηση  αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 )μετά το 02871/01.04.2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 περίπτωση β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

 

Η Δαπάνη που προκύπτει ποσού 22.378,44€ βαρύνει τον ΚΑ 02.25.7325.002 με τίτλο «Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση  αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ ( ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 )» προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την 277/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 136/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email