135/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 Αρ. Απόφασης

135/2020

  Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης, περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη Κορίνθου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

 

22ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης, περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη Κορίνθου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την σχετική γνωμοδότηση του ορισθέντα δικηγόρου, δυνάμει της 282/2019 απόφασης  ΟΕ, από την οποία προκύπτει ότι η άσκηση όλων των ένδικων μέσων που ακολουθούν δυνάμει των σχετικών νομικών διατάξεων, κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου εκ του Λιμεναρχείου Κορίνθου, απλώς θα επιβαρύνει αδικαιολόγητα τον προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, με περιττά δικαστικά έξοδα και προσαυξήσεις.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 282/2019 (ΩΤΨ6Ω1Θ-ΩΕΒ) απόφαση ΟΕ,
  • την σχετική γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των 242/2019, 243/2019, 304/2019, 305/2019 & 306/2019  αποφάσεων επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη Κορίνθου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email