135/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ορθή επανάληψη

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                          -ως προς τον αριθμό των παρόντων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  135/2020

Περίληψη: Έγκριση Σύστασης Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Α. Ε. «Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).      
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)      

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθει  η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

 

Θέμα  2ο    

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Σύστασης Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Α. Ε. «Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων» ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την Οικονομοτεχνική Μελέτη με τίτλο: «Σύσταση Δημοτικής Μονομετοχικής Α.Ε Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων».

 

  1. Την αριθ. 24/2020 με ΑΔΑ Ω12ΟΩ1Θ-Τ36, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης  με τίτλο: «Σύσταση Δημοτικής Μονομετοχικής  Α.Ε Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων», η οποία υποβλήθηκε με το αριθ. πρωτ. 1313/13-2-2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων στο Υπουργείο Εσωτερικών,  Δ/νση Οικονομικής Αναπτυξιακής Πολιτικής,  Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης,  προς θεώρηση τον υποβληθέντων στοιχείων.

 

Ακολούθως ο  εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω:

Κατ’ άρθρο 183 του Ν. 4555/2018 περί «Μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνσης της Δημοκρατίας, Ενίσχυσης της Συμμετοχής, Βελτίωσης της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. Ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ. Ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση. Λοιπών διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων διατάξεων» προβλέπεται ότι: «Κατ’ εξαίρεση των αριθμητικών περιορισμών των άρθρων 107 του ν. 3852/2010 και 194 του ν. 3852/2010, οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού μπορεί να συνιστούν αυτοτελώς ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους Ο.Τ.Α., του ίδιου ή άλλου βαθμού σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 252 παρ. 3 Β΄ και 265 του ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 με ειδικό σκοπό:

 

β)Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. Στην περίπτωση αυτή και πριν από τη λήψη της απόφασης περί σύστασης της εταιρείας ή συμμετοχής σε αυτήν από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, οι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν σχετική αναλυτική και εμπεριστατωμένη επενδυτική πρόταση, συνοδευόμενη από επιχειρηματικό σχέδιο και οικονομοτεχνική μελέτη, καθώς και μελέτη δέουσας επιμέλειας, εφόσον αυτή απαιτείται, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θεωρεί τα υποβληθέντα στοιχεία, εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών και εισηγείται προς τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. τις απαραίτητες προσαρμογές ή τροποποιήσεις της επενδυτικής πρότασης, προκειμένου αυτή να μπορέσει να υλοποιηθεί. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α. μπορεί να εγκρίνει άνευ ετέρου τη σύσταση της εταιρείας ή τη συμμετοχή του Ο.Τ.Α. σε αυτή. (…) Για τη σύσταση, τη λειτουργία, το προσωπικό, τη λύση, την εκκαθάριση, την εποπτεία και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τις εταιρίες του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 253, 265 του ν. 3463/2006, ως προς τις εταιρείες που συνιστώνται από Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και του άρθρου 197 του ν. 3852/2010, ως προς τις εταιρείες που συνιστώνται από Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού, καθώς και το σύνολο των διατάξεων και των κανονιστικών πράξεων που αφορούν τις ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες δήμων και περιφερειών.

       Ακολούθως, κατ’ άρθρο 253 του Ν. 3463/2006 περί «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» ορίζεται ότι : «Η σύσταση ή η συμμετοχή σε επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής γίνεται μετά από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται η επωνυμία, η κατηγορία, ο σκοπός, η διάρκεια, η έδρα της επιχείρησης, το κεφάλαιο, η διοίκηση, οι πόροι και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

     Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, πλέον του ότι απεστάλησαν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την 14η.02.2020 τ’ απαιτούμενα στοιχεία, χωρίς να σημειωθεί καμία παρατήρηση επ’ αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

τη σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.», η οποία ανήκει στην κατηγορία των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α.. Σκοπός της προαναφερθείσας εταιρείας είναι η  αξιοποίηση εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής & αναπτυξιακής αξίας. Η διάρκειά της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας ορίζεται 20ετής κι εκκινεί από την καταχώριση του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ, ενώ ως έδρα της προβλέπεται η κοινότητα Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί μετρητοίς από το Δήμο Σικυωνίων με τη σύστασή της και θα διαιρεθεί σε 600 ονομαστικές μετοχές, αξίας 100,00 ευρώ εκάστη. Η Διοίκησή της ως άνω ασκείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων (μελών) το 1/3 αιρετοί, που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κι έχει θητεία αντίστοιχη αυτής της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Πόροι της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας είναι:α)τα έσοδα από το πραγματοποιούμενο έργο της, οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, επιχορηγήσεις, κληρονομιές κλπ. Η εταιρεία δύναται να λυθεί α)με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β)με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου,γ)με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου καθώς κι αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή της είναι ζημιογόνα ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Εν τέλει, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έως δύο (2) εκκαθαριστές. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στο μοναδικό μέτοχο, Δήμο Σικυωνίων.     

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 4555/2018
  • την Οικονομοτεχνική Μελέτη
  • την αριθ. 24/2020 με ΑΔΑ Ω12ΟΩ1Θ-Τ36, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • την εσήγηση – πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. , και –
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων  των  Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Μ. Λέγγα, Σ. Γκούμα, Ν. Ζαχαρόπουλου,  Ε. Χουσελά, &  Β.  Νανόπουλου ,  

 

   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  τη σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Σικυωνίων-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και με  διακριτικό τίτλο «ΑΝΑ.ΔΗ.ΣΙ. Α.Ε.», η οποία ανήκει στην κατηγορία των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α.

 

 Σ κ ο π ό ς,  της προαναφερθείσας εταιρείας είναι η αξιοποίηση εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής & αναπτυξιακής αξίας.

 

Η Δ ι ά ρ κ ε ι α,  της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας ορίζεται 20ετής κι εκκινεί από την καταχώριση του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ, ενώ ως έδρα της είναι η κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

 

Το Κ ε φ ά λ α ι ο,  της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί μετρητοίς από το Δήμο Σικυωνίων με τη σύστασή της και θα διαιρεθεί σε 600 ονομαστικές μετοχές, αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

 

Η Δ ι ο ί κ η σ ή,  της ως άνω ασκείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων (μελών) το 1/3 αιρετοί, που εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο κι έχει θητεία αντίστοιχη αυτής της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

 

Π ό ρ ο ι,  της ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας είναι:

α)τα έσοδα από το πραγματοποιούμενο έργο της,

β) οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, επιχορηγήσεις, κληρονομιές κλπ.

 

 

 

 

 

Η εταιρεία δύναται να λυθεί:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου καθώς κι αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή της είναι ζημιογόνα ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εν τέλει, με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει έως δύο (2) εκκαθαριστές. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στο μοναδικό μέτοχο, Δήμο Σικυωνίων.     

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 135/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email