135/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 135/2019

Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Σικυωνίων(ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2019) .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
  4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.   Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 4ο

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Σικυωνίων (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2019), ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα τεκμηριωμένα αιτήματα δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Σικυωνίων (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2019) μετά και τα σχετικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145),
  • τις διατάξεις της § 2 περίπτωση β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, (Α’147),
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα δαπάνης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Σικυωνίων (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2019) μετά και τα σχετικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145), χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 2 περίπτωση β του άρθρου 32 του Ν.4412/2016.

 

Η Δαπάνη που προκύπτει συνολικού ποσού 15.796,85 βαρύνει τον ΚΑ 02.20.7325.001 με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2019)» προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τις παρακάτω Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.

 

  ΑΑΥ Έγγραφο

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Ποσό σε € Τεκμηριωμένο αίτημα
1. 275/4601/17.04.2019

(6ΠΡ5Ω1Θ-ΞΝ1)

0416/16.04.2019 1.157,42 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΔΙΜΗΝΙΟΥ
2. 276/4602/17.04.2019

(65ΨΝΩ1Θ-2ΒΗ)

0414/16.04.2019 1.157,42 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΠΑΣΙΟΥ
3. 278/4604/17.04.2019

(7Ζ8ΜΩ1Θ-ΟΑΧ) (19REQ004814679)

0227/5.03.2019 3.472,25 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ (19REQ004807695)
4. 279/4605/17.04.2019

(ΩΧΥΔΩ1Θ-ΓΗ1) (19REQ004814588)

0413/16.04.2019 0266/13.03.2019 3.568,97 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΜΟΥΛΚΙΟΥ (19REQ004806254)
5. 280/4606/17.04.2019

(Ω7ΝΕΩ1Θ-ΥΕ7) (19REQ004814497)

0412/15.04.2019 0285/13.03.2019 0284/13.03.2019

0268/13.03.2019 0271/13.03.2019

2.849,71 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΣΟΥΛΙΟΥ (19REQ004807718)
6. 281/4607/17.04.2019

(63ΞΡΩ1Θ-Δ0Ρ) (19REQ004814471)

0264/13.03.2019 2.385,30 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού ΤΚ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (19REQ004807707)
7. 283/4649/17.04.2019

(Ψ564Ω1Θ-ΡΒ8)

(0267/13.03.2019 1.205,78 Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. & 0415/16.04.2019) για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 135/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email