135/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                ορθή επανάληψη

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 20ο/25-04-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. Άγγελου & Βασιλείου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4016/23-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6.     Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του εν θέματι ζητήματος και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Στο 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού των κ.κ. Άγγελου & Βασιλείου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου» o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

 1. την με αριθμ. πρωτ. 3698/13-04-2018 αίτηση των ανωτέρω, δυνάμει της οποίας αιτούνται αποζημίωση με εξωδικαστική διαδικασία για την ιδιοκτησία τους, η οποία βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα 233 και 235 με κτηματολογικούς αριθμούς 010457 και 010498 αντίστοιχα, όπως αναγράφεται στο κυρωμένο πίνακα επικειμένων της ΠΕ 3 Κανελλοπούλου – Σφαγεία Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων,
 2. την υπ’ αριθμ. 2230/23.04.1997 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κανελλοπούλου-Σφαγεία του Δήμου Σικυώνος – Κιάτου,
 3. την υπ’ αριθμ. 876/14.02.2000 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκαν οι πίνακες των επικείμενων,
 4. τους κτηματολογικούς πίνακες της πράξης εφαρμογής με τα σχετικά κτηματολογικά διαγράμματα καθώς και το σχετικό πίνακα επικειμένων,
 5. την υπ’ αριθμ. 178/2005 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ),
 6. την υπ’ αριθμ. 61/2006 Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων ),
 7. την υπ’ αριθ. 128/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:6ΠΥ5Ω1Θ-ΡΔ7) περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού των αιτούντων.
 8. την από 23η.04.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Γεωργούλια Κωνσταντίνας σύμφωνα με την οποία «… κρίνεται προς το συμφέρον του Δήμου η εξωδικαστική επίλυση της παρούσας διαφοράς …»,
 9. την Εισήγηση σε ορθή επανάληψη καθώς και την Τεχνική Έκθεση – Υπολογισμό αποζημίωσης επικείμενων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, το σκεπτικό των οποίων ακολουθεί:

*****************************************************

Α. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ σε ορθή επανάληψη

Στον Δήμο Σικυωνίων και στα πλαίσια της εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κιάτου εντός της πολεοδομικής ενότητας Κανελλοπούλου – Σφαγεία , το έτος 2016 εκπονήθηκε η υπ΄αρ. 3/2016 Μελέτη με τίτλο : «Κατασκευή έργων Υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία» από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και το έτος 2017 εκπονήθηκε η μελέτη 4/2017 με τίτλο «Κατασκευή έργων Υποδομής στην Π.Ε. Καν/λου Σφαγεία». Κατόπιν της υπογραφής της σχετικής σύμβασης το έργο είναι σε εξέλιξη.

Στα οικοδομικά τετράγωνα 233 ΚΧ, 235 τα ακίνητα ιδιοκτησίας των κ. Άγγελου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου & Βασιλείου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου, έχουν κτηματολογικούς αριθμούς 010457 & 010498 κ εντός της μελλοντικής οδού (ρυμοτομούμενο τμήμα) κ του δεσμευμένου για κοινόχρηστο χώρο(οικοδομικό τετράγωνο 233) βρίσκονται αποθήκες, δεξαμενή υπερυψωμένη, πηγάδι από οπλισμένο σκυρόδεμα και συρματόπλεγμα περίφραξης και δένδρα. Για τις δύο ρυμοτομούμενες αποθήκες, αναφέρεται μεν ο όγκος τους στους  Κυρωμένους Πίνακες Επικειμένων, χωρίς όμως προσδιορισμό τιμής και χωρίς να έχουν αναλυτικά υπολογιστεί η αποζημίωσή τους. Η δεξαμενή δεν αναφέρεται καθόλου στους πίνακες. Έγινε αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Συκιωνίων που πιστοποίησε την ύπαρξη των ανωτέρω επικειμένων και ζητήθηκαν από τους ιδιοκτήτες να προσκομίσουν (όπως και έγινε) τίτλους κτήσης & οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει την νομότυπη ύπαρξη τους. 

  Η Πράξη Εφαρμογής έχει κυρωθεί με την υπ΄αρ. 2230/23-4-1997 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλάκειο Σικυώνος στον τόμο 288 και αριθμό 39 στις 07-10-2004 & οι πίνακες των επικειμένων έχουν κυρωθεί με την υπ΄αρ.  876/14-2-2000 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

Οι τιμές των επικειμένων έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με το από Δεκέμβριο του 1999, Πρακτικό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κορινθίας, με το οποίο προσδιορίστηκε από την συγκροτηθείσα για το λόγο αυτό εκτιμητική Επιτροπή, η αξία των επικειμένων που περιλαμβάνονται στην πράξη Εφαρμογής της περιοχής Κανελλοπούλου –Σφαγεία  όπως αυτά λεπτομερώς περιγράφονται κατ΄είδος και αριθμό στους πίνακες.  

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου εξέδωσε τις υπ΄ αριθμούς 178/2005 και την 61/2006 Αποφάσεις για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων αυτών που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σε εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης. Ο Δήμος Σικυωνίων παρακατάθεσε το ποσό των αποζημιώσεων γης κ επικειμένων και η παρακατάθεση δημοσιεύτηκε στο υπ΄αρ. ΦΕΚ 573ΑΑΠ/26-11-2009 .

Με την υπ΄ αριθμό 61/2006 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης των ακινήτων και των επικειμένων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά σε εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης τμήματος της Πολεοδομικής Ενότητας «Κανελλοπούλου-Σφαγεία» του οικισμού Κιάτου, καθορίστηκαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών κλπ.

Η Τεχνική Υπηρεσία για όποια τιμή δεν αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση, ο αναλυτικός προϋπολογισμός έχει γίνει με τις τιμές του περιγραφικού τιμολογίου οικοδομικών εργασιών που καθορίζει το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών & των τιμών που καθορίζει για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.        

Σύμφωνα με τις παραπάνω τιμές υπολογίζεται η αποζημίωση, στις συνημμένες Τεχνικές Εκθέσεις Υπολογισμού Αποζημίωσης.

Επισυνάπτονται :

 1. η υπ΄αρ. 15868/30-10-1952 Εναλλαγή προικώου
 2. η υπ΄αρ. 4629/3-9-1996 Γονική Παροχή του Σωτηρίου Χρυσανθάκη του Αγγέλου προς τον υιό του Άγγελο Χρυσανθάκη του Σωτηρίου
 3. η Διαθήκη του Σωτήριου Χρυσανθάκη του Αγγέλου με την οποία καθίστανται αποκλειστικοί κύριοι του ρυμοτομούμενου τμήματος οι δυο υιοί του Άγγελος & Σωτήριος
 4. η οικοδομική άδεια με αρ.406/15-4-1966
 5. η οικοδομική άδεια με αρ. 386/12-5-1967
 6. το έγγραφο της ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση της πηγαδιού
 7. το Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Σωτήριου Χρυσανθάκη του Αγγέλου
 8. τα πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών : αρ. πρωτ. 4267/13-3-2011 και αρ. πρωτ. 21727/9-12-2015
 9. το Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου της Μαρίας Χρυσανθάκη χήρας Σωτηρίου
 10. το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρ. πρωτ.20682/24-11-2015
 11. Τοπογραφικό Διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Σπανού Κων/νου το οποί αναφέρεται στον τίτλο κτήσης
 12. Απόσπασμα σχεδίου πόλης της πολεοδομικής ενότητας Κανελλοπούλου Σφαγεία σε κλίμακα 1:500
 13. αντίγραφα των πινάκων της Πράξης Εφαρμογής και αντίγραφο της Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής
 14. αντίγραφα των πινάκων των επικειμένων για τα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς 010498 και 010457
 15. την υπ΄αρ. 61/ 2006 και την 178/2005 αποφάσεις του μονομελούς πρωτοδικείου Κορίνθου για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης κ επικειμένων
 16. η επιμέτρηση –προϋπολογισμός επικειμένων για τις ισόγειες αποθήκες , μικρή αποθήκη, δεξαμενή με μπετόν υπερυψωμένη και πηγάδι από οπλισμένο σκυρόδεμα
οι Συντάξαντες Μηχανικοί

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ.Μηχ. Τ.Ε 3

 

Μαστέλλου Γεωργία

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ6

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΔΕΝΔΡΩΝ) στα ΟΤ 233,235

Στους Κυρωμένους Πίνακες Επικειμένων που συνοδεύουν την Κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία, δεν αναφέρονται τα δένδρα που βρίσκονται σε Κ.Χ.. Για τον λόγο αυτό κ λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ», την Τετάρτη στις 30 Μαΐου 2018, διενεργήθηκε αυτοψία παρουσία της Διευθύντριας του τμήματος Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Βασιλικής (Γεωπόνου), του κ. Φαρμάκη Αντώνη (Τεχνολόγου Γεωπονίας), της επιβλέπουσας του έργου κ. Μαστέλλου (Τοπογράφου Μηχανικού) κ του αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τσιάνου.

Διαπιστώθηκε ότι τα δένδρα που βρίσκονται στα ρυμοτομούμενα τμήματα των ακινήτων με κτηματολογικούς  αριθμούς  010457,010498 στα οικοδομικά τετράγωνα 233 & 235 είναι 10 κυπαρίσσια, 33 πορτοκαλιές και 1 λεμονιά μεγάλου μεγέθους.

Η τιμή αποζημίωσης των ανωτέρω δένδρων είναι 58,69€/τεμάχιο, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 61/2006 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 2.582,36€.

 

Οι Συντάξαντες

Βασιλική Πέτρου

Γεωπόνος ΠΕ9

(Τ.Υ.)

Αντώνης Φαρμάκης

Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ13

(Τ.Υ.)

Μαστέλλου Γεωργία

Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ6

(Τ.Υ.)

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

(Τ.Υ.)

 

*****************************************************

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ιδ καθώς και του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Θ ε ω ρ ε ί  την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του εν θέματι ζητήματος, προκειμένου να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.

 

 1. Αποδέχεται το αίτημα των κ.κ. Άγγελου & Βασιλείου Χρυσανθάκη του Σωτηρίου περί εξωδικαστικό συμβιβασμό, κατόπιν της από 23ης.04.2018 γνωμοδότηση της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Γεωργούλια Κωνσταντίνας.

 

Γ. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ και είκοσι δύο Λεπτών (16.455,22 €), σύμφωνα με Εισήγηση και την Τεχνική Έκθεση-Υπολογισμό αποζημίωσης επικείμενων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Δ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.00.6492.002 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών», o οποίoς έχει ψηφισθεί με την αριθμ. 12/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΡΤΣΩ1Θ-Ξ11) με Π.Α.Υ.: 26/2018.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 135/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Κελλάρης Βασίλειος

2.       Μυττάς Ιωάννης

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Αλεξόπουλος Βασίλειος

5.       Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-04-2018

Print Friendly, PDF & Email