134/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

15ης/28.05.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 134/2021   3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση της 83/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή  της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5165/28.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε το έκτακτο & κατεπείγον της  συνεδρίασης και των θεμάτων αυτής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. 83/2021 προγενέστερη  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγείται την τροποποίησή της σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (΄Β 1399) και αναλυτικά περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί,  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει, την τροποποίηση της αριθ. 83/2020  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων περί Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή  της πρότασης  προς χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος,  στο πλαίσιο της Πρόσκληση ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ συνολικού επιλέξιμου π/υ 2.434.934,85€ ως κάτωθι :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08
 Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δράσεις και Μέτρα Παρακολούθησης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων
ΑΙΤΗΣΗ #1
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΩΝ

1ο Υποέργο: «Προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού αντιμετώπισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών του Δήμου Σικυωνίων» 1.824.458,97€
2ο Υποέργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης / παρακολούθησης πυρκαγιάς του Δήμου Σικυωνίων» 352.408,00€
3ο Υποέργο: «Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης για την στάθμευση και αποθήκευση των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση κινδύνων και φυσικών καταστροφών του Δήμου Σικυωνίων» 214.667,88€
4ο Υποέργο: «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης των Δράσεων και Μέτρων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σικυωνίων 37.200,00€
5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08» 6.200,00€
ΑΤ08 #1: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

2.434.934,85€

 

Γ. Εξουσιοδοτεί, το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε  σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email