134/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

 Αρ. Απόφασης

134/2020

  Θέμα: Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου «Αγροτική οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων-Β’ ειδικός Προϋπολογισμός».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

 

21ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Ορισμός μέλους στην Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου – Αγροτική οδοποιία

(Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου,

Διμηνιού & Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων-Β’ ειδικός Προϋπολογισμός»»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 01/06/2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ. Ε.- Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

 

Κιάτο 1/6/2020  

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax       

:

:

:

:

:

Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο

20200

Κατσιμπούλας Βασίλειος

2742360162

2742023562

  

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

 

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Αγροτική οδοποιϊα (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β Ειδικός Προϋπολογισμός ».

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ. 24/2014 μελέτη του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση ΄΄Λίμνη Αμπέλια΄΄», προϋπολογισμού  000,00 €,
 2. Το αριθ. 12461/16-10-2019 συμφωνητικό, ποσού 399.081,28(με Φ.Π.Α) €,
 3. Την αριθ. 13053/29-10-2019 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ 1η του Ν. 3852/2010 και
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 151 παρ.1 του Ν. 4412/2016  οι οποίες προβλέπουν  ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί επιτροπή στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  Παπαβασιλείου Βασίλειος  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 και ο  επιβλέπων του έργου Μαστοράκος Λεωνίδας Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5. Η τριμελής Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους θα πρέπει να συμπληρωθεί και από ένα ακόμη τεχνικό μέλος της Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του,  η  επιλογή  του  οποίου  θα  γίνει  μετά  από  κλήρωση  που  θα  διενεργήσει  η  Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/201

Μετά τα ανωτέρω  απαιτείται  να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Ο Δ/ντής ΤΥ & Πολ/μίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226),
 • τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του ν. 4070/2012 (Α’82),
 • το ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει το τεχνικό μέλος στην Επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο                          «Αγροτική οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων-Β’ ειδικός Προϋπολογισμός»

 

ü  την Κόλλια Γεωργία, Κλάδου ΤΕ5 Τοπογράφων Μηχανικών, (τακτικό μέλος) και
ü  τον Χασιώτη Τιμολέων, Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, (αναπληρωματικό μέλος).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email