133/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/05.06.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

133/2020

  Θέμα: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (14.006,26€) για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Παρασκευή 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ  συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4256/01.06.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση συμμετείχε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν – 6 – ήτοι,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος

 

   
απόντες : 1.Μυττάς Ιωάννης      

 

20ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

«Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (14.006,26€)

για συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 13/05/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα που ακολουθεί:

 

Με την αρίθμ. 90/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.20.7325.001  το αρίθμ. 110 (Σειρά Α΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού  14.006,26 €  για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για επέκταση έργων ηλεκτροφωτισμού (Παραλλαγή Δικτύου Μέσης Τάσης και Αποξήλωση Δικτύου Χαμηλής Τάσης στο Σχολικό Συγκρότημα ΤΕΛ-ΣΕΚ στην Κοινότητα ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ   (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=7.375,82€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=6.630,44€),  σύμφωνα με την 92/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  με υπόλογο διαχειριστή τον Νικόλαο Στούκα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 22-07-2020.

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  δαπανήθηκε όλο το ποσό δηλαδή  14.006,26 €  σύμφωνα με την από 08-05-2020 Εντολή Πληρωμής προς Δικαιούχο Οργανισμό (Μέσω της Υπηρεσίας Winbank) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ {από τον υπόλογο διαχειριστή Νικόλαο Στούκα μέσω του Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου} προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με χρέωση του Λογαριασμού της ΔΕΔΔΗΕ στον 16ψήφιο Κωδικό πελάτη «3318164790182026».

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 13   Μαΐου    2020

Ο Υπόλογος

Νικόλαος Ι. Στούκας

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 92/2020 (6ΗΙΣΩ1Θ-Σ7Ο) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από τον υπόλογο διαχειριστή και υπάλληλο Στούκα Νικόλαο,                   του με αριθμό 110/2020 (Σειρά Α΄) Χρηματικού Εντάλματος ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ συνολικού ποσού 14.006,26€ που εκδόθηκε επ΄ ονόματί του, για τη συμμετοχή σε δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ επέκτασης έργων ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Σικυώνος-Κιάτου στο σχολικό συγκρότημα ΤΕΛ-ΤΕΣ, σύμφωνα με το ανωτέρω Υπηρεσιακό Σημείωμα.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 05.06.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email