133/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  133/2020

Περίληψη: Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μετά το με αριθ. πρωτ. (0)46708-20/19-6-2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 5315/26-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Σώκος Δημήτριος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Δομετίου Βασίλειος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Γκούμας Σταμάτιος 15.  Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

 

2. Θελερίτης Γεώργιος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Παπαγεωργίου Δημήτριος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 2.  Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)
4. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου).
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθη  η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των

πρακτικών.

Θέμα  Β ‘ (Προ ημερήσιας  διάταξης)     

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο : «Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μετά το με αριθ. πρωτ. (0)46708-20/19-6-2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων» και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  ως προς  το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος.

           Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Το με αριθ. πρωτ. (0)46708-20/19-6-2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κεντρική Υπηρεσία με θέμα: Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

 1. Την από 10-7-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 01.07.2020

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ:   Μεταφορά του Έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 της παραγράφου 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/07.06.2010, με το οποίο ορίζεται ότι : Το δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 2. Την με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I”, καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής.
 3. Την υπ’ αριθμ. 413/2018 (ΑΔΑ: ΨΠΒΙΩ1Θ-ΜΑΒ) Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί, Αποδοχής της με Α.Π.: 60072/30.10.2018 (ΑΔΑ:780Χ465ΧΘ7-ΧΝΧ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που αφορά στην Ένταξη του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I»
 4. Την υπ’ αριθμ. 426/2018 (ΑΔΑ:6ΖΛΚΩ1Θ-ΞΧΤ) Απόφαση Δ.Σ. με την οποία ομόφωνα έγινε η αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 5. Την υπ’ αριθμ. 13.631/05.12.2019 Σύμβαση Επενδυτικού Δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας.
 6. Την με Α.Π.: 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 €, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των δικαιούχων των εν λόγω έργων.
 7. Το με Α.Π.: (0)46708_20/19.06.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την οποία αφενός θα παρέχεται η συναίνεση για την μεταφορά του έργου του Δήμο μας, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και αφετέρου θα καθορίζεται και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, πρόσθετων πράξεων κλπ.).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την συναίνεση για τη μεταφορά ου έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I, στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, ο οποίος νομίμως εκπροσωπεί τον Δήμο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου.

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • το με αριθ. πρωτ. (0)46708-20/19-6-2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 • την από 1-7-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  ,  και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α. Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της              του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β.    Σ υ ν α ι ν ε ί,  για την  Μεταφορά του έργου με τίτλο«Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ. Ε. Σικυωνίων

και Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων»,  από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I, στο Πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με την αριθ. 829/18-60-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, και το με αριθ. πρωτ. (0)46708-20/19-6-2020 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Γ.  Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί,   τον  Δημάρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, νόμιμο εκπρόσωπο  του Δήμου Σικυωνίων , για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 133/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 1.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email