133/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 133/2019

Περίληψη : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 17η  Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4339/12.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Κελλάρη Ιωάννα 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Ζάρκος Δημήτριος 14.  Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Γεώργας Χρήστος
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
21 .Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντες
1.  Φιακάς Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 21.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
  4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)   .
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Σκούπας Α. (Μποζικών) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: 1.   Νανόπουλος Βασ.  (μετά την συζήτηση του 1ου θέματος) , 2. Σαρχάνης Νικ.  (μετά την συζήτηση του 7ου θέματος),

3. Σπανός Κων. (μετά την συζήτηση του 23ου θέματος).

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2ο

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ», ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 20/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας  όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος .

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/2006 (Α’ 114),
 • τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
 • την 20/2019 (6ΓΗΒΟΚΣ8-ΝΨΩ) απόφαση ΝΠ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας παιδικών-βρεφικών-βρεφονηπιακών σταθμών, όπως κατ’ άρθρο παρουσιάζεται  παρακάτω και σύμφωνα με την 20/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»».

Άρθρο 1

Έκταση Εφαρμογής Κανονισμού

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών, Βρεφικών  και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σικυωνίων οι οποίοι  λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν  εντός υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» (ΦΕΚ 2199/τ.Β΄/30.09.2011) σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.ΠΔ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» (ΦΕΚ Ο.Ε.Υ 1648/τ.Β’/03.07.2013 & τροποποίησή του 1609/τ.Β’/31.07.2015) και τα αναγραφόμενα στον εκδοθέντα Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΚΥΑ 41087/29-11-2017/ΦΕΚ 4249/τ.Β’/5.12.2017) και δεν αντίκειται στις ρυθμίσεις αυτών.

 

Άρθρο 2

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων                    « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων αποτελούν κυρίως δομές αγωγής, διαπαιδαγώγησης και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

 • Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς και τους άνεργους γονείς.

 

Άρθρο 3

Δικαίωμα Εγγραφής και διαδικασία  Εγγραφής Παιδιών

 

 1. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας παιδικού σταθμού. Σε αυτήν την περίπτωση όταν κρίνεται απαραίτητο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο ή Υπεύθυνο/η του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

 

Ειδικότερα:

α. Στους Βρεφικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται δεκτά από 6 μηνών έως την έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στα βρεφικά τμήματα των Βρεφικών και των μικτών Βρεφονηπιακών Σταθμών μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

Σε περίπτωση που η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφικού, Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού προβλέπει διαφορετικά, ακολουθείται το ηλικιακό πλαίσιο που αναφέρεται στην άδεια.

Η δυναμικότητα των Σταθμών για κάθε τμήμα  προσδιορίζεται στην άδεια λειτουργίας των σταθμών που εκδίδεται κατ΄εφαρμογή του Π.Δ.99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/2017).

β. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του Σταθμού.

γ. Τα εγγραφόμενα στους Βρεφικούς, Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

δ. Τα κριτήρια μοριοδότησης των παιδιών για την εγγραφή τους είναι προσαρμοσμένα προκειμένου να εξυπηρετούνται  παιδιά εργαζομένων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας και για διάφορους κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.). Δύναται  με απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» και πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, να τροποποιούνται τα κριτήρια της μοριοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν(κοινωνικές, οικονομικές κλπ.). Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

 

 1. Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή παιδιού, οι γονείς ή κηδεμόνες συμπληρώνουν και υποβάλλουν έντυπη αίτηση που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μαζί με την αίτηση εγγραφής, υποβάλλονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες. Δικαιολογητικά από ιδιώτες θα προσκομίζονται μόνο πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα.

 

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομιστεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.
 2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή από την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΗΚΩΝΗ»www.mikoni.gr) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε 1) του τρέχοντος οικονομικού έτους, με την υποχρέωση προσκόμισης του εκκαθαριστικού σημειώματος όταν αυτό εκδοθεί.
 4. Αντίγραφο ταυτότητας των γονέων.
 5. Υπεύθυνη δήλωση α) περί αποδοχής των όρων λειτουργίας των δημοτικών σταθμών όπως αυτοί διατυπώνονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας (τήρηση ωραρίου λειτουργίας των Π.Σ, αργίες κλπ ) , και στην καταβολή τροφείων σύμφωνα τις σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα.

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

Α) Για εργαζόμενους:

 • Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται
 1. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας (έκδοση μέχρι 7 ημέρες πριν την κατάθεση της αίτησης)από τον εργοδότη η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: για τη συνέχιση της απασχόλησης το είδος της απασχόλησης(πλήρης ή μερική απασχόληση αορίστου ή ορισμένου χρόνου ) το ωράριο εργασίας  και
 2. αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
 • Στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται
 1. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας στην οποία να αναφέρεται η σχέση εργασίας με το φορέα.

Για τους υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. « Η ΜΗΚΩΝΗ» και του Δήμου Σικυωνίων δεν απαιτείται βεβαίωση.

 • Για ελεύθερους επαγγελματίες (Ο.Α.Ε.Ε.):

Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

 1. Αντίγραφο της δήλωσης Ενάρξεως επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 • Για απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα (ΟΓΑ):
 1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. στην οποία να προκύπτει ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου.
 • Για άνεργους γονείς απαιτείται:
  1. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 

 • Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικό Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Για παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, βεβαίωση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού.

 

 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια παραμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής της.
 • Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου ( (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.
 • Για ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο επιτροπείας ανήλικου τέκνου.

 

Οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο επίσημης αρχής κριθεί ανά περίπτωση απαραίτητο ή ζητηθεί επιπρόσθετα για το σχηματισμό ορθής κρίσης της επιτροπής εισηγήσεων εγγραφών. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία.

 

 1. Δικαιολογητικά επανεγγραφής

 

 1. Για την επανεγγραφή παιδιού που φιλοξενείται ήδη σε δομή ή την επανεγγραφή αυτού σε άλλη δομή του Φορέα εφόσον συντρέχουν λόγοι, απαιτείται αίτηση επανεγγραφής, συνοδευόμενη με τα συνημμένα απαιτούμενα ανά περίπτωση δικαιολογητικά.
 2. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται, με απαραίτητη προϋπόθεση της μη ύπαρξης οικονομικών οφειλών (τροφείων) στο Νομικό Πρόσωπο.

 

 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στο Ν.Π.Δ.Δ., στους Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, συγκροτεί τριμελή ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.
 • Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο Ν.Π.Δ.Δ., στους Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του.
 • Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους εκτός από τις περιπτώσεις που οι δομές συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. Τότε τα αποτελέσματα θα πρέπει να συμβαδίζουν χρονικά με τα αποτελέσματα του επιδοτούμενου προγράμματος.
 • Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να εγγράφει παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Παιδικών, Βρεφικών , Βρεφονηπιακών Σταθμών και μέχρι ποσοστού 10% επ΄ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
 • Οι αιτούντες γονείς οφείλουν με προσωπική τους φροντίδα να αναζητούν στην Κεντρική υπηρεσία, στους Βρεφικούς, παιδικούς ή Βρεφονηπιακούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» την απόφαση εγγραφής ή μη του τέκνου τους. Με την ανάρτηση της απόφασης εγγραφής-επανεγγραφής ξεκινάει από το μήνα Σεπτέμβριο έκαστου έτους η υποχρέωση καταβολής της οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
 • Ο/Η προϊστάμενος/η του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ ή ο/η Υπεύθυνος/η υποχρεούται να ειδοποιήσει τους γονείς του νηπίου για την ημερομηνία προσέλευσής του στην κάθε δομή μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σύμφωνα με τον παιδαγωγικό προγραμματισμό.

 

Επισημάνσεις επί της διαδικασίας

 • Τα δικαιολογητικά κάθε προαναφερόμενης περίπτωσης δύναται να αντικαθίστανται ή να εξειδικεύονται περαιτέρω, μετά από αιτιολογημένη απόφαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» και πάντως πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων επανεγγραφών εγγραφών. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά αναπροσαρμόζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 • Οι αιτήσεις μοριοδοτούνται εφόσον συνοδεύονται από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς την ηλικία των παιδιών που φιλοξενούνται στους Σταθμούς επιλογής των γονέων.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας μορίων με την ίδια σειρά επιλογής Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, πραγματοποιείται κλήρωση.
 • Μετά την προκαθορισμένη προθεσμία αιτήσεων γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις οι οποίες μοριοδοτούνται με το ισχύον σύστημα ξεχωριστά ως εκπρόθεσμες. Εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις .
 • Κενές θέσεις καλύπτονται κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ.
 • Σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αιτήσεις είναι λιγότερες από τις διατιθέμενες θέσεις και εφόσον πληρούνται οι όροι (δικαιολογητικά) του παρόντος άρθρου, το διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του εγγράφει όλα τα παιδιά άνευ μοριοδότησης.
 • Στις περιπτώσεις που το Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» συμμετέχει σε επιδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αντίστοιχη επιδότηση οικονομικής συμμετοχής, από οποιοδήποτε φορέα, ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων, ανά δομή και κατηγορία αποφασίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ, μετά από εισήγηση του Τμήματος Παιδικής φροντίδας Παιδείας& Δ.Β.Μ. σε συνδυασμό με τη δυναμικότητα των Σταθμών όπως αυτή ορίζεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Η εγγραφή, διαγραφή και οικονομική συμμετοχή των παιδιών ακολουθεί τους όρους που ορίζονται από το εκάστοτε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

 

 Άρθρο 4

Έκτακτη Εισαγωγή

Με απόφασή του Διοικητικού είναι δυνατή η εγγραφή παιδιών ευπαθών και ευάλωτων ομάδων με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.

Το διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια απόφαση κρίνει επαρκή ή μη το λόγο αδυναμίας και ορίζει το χρονικό διάστημα που τίθεται στους γονείς προκειμένου να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

‘Αρθρο 5

 Διακοπή φιλοξενίας

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, εφόσον συντρέχει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.
 2. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 3. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας των δομών.
 4. Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
 5. Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή εφόσον αυτή προβλέπεται, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό.
 6. Όταν κατ΄ εξακολούθηση οι γονείς και μετά από υπόδειξη του παιδιάτρου του Σταθμού δεν προστατεύουν το τέκνο τους σε περίπτωση βραχείας ασθένειας και το πηγαίνουν στο Σταθμό θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των υπολοίπων παιδιών.
 7. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων.

 

Άρθρο 6

Οικονομική Συμμετοχή γονέων

 1. Η οικονομική συμμετοχή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων. Με την ίδια Α.Δ.Σ. καθορίζονται οι περιπτώσεις έκπτωσης ή/και απαλλαγής από την οικονομική συμμετοχή.
 2. Αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού οικονομικής συμμετοχής εξετάζονται κατά περίπτωση από ειδική επιτροπή που συστήνεται στη αρχή κάθε έτους από το Δ.Σ στην οποία συμμετέχει ένα (1) μέλος του Δ.Σ., ένας(1) υπάλληλος που ανήκει στην οικονομική υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» και ένας υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής φροντίδας Παιδείας& Δ.Β.Μ. του Νομικού Προσώπου. Την έγκριση στην απόφαση της ανωτέρω επιτροπής αποφασίζει το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ».
 3. Η οικονομική συμμετοχή για τα φιλοξενούμενα παιδιά πρέπει να εξοφλείται από τους γονείς/κηδεμόνες τις πέντε (5) πρώτες μέρες κάθε μήνα ή όπως αλλιώς ορίζεται στην ανωτέρω σχετική Α.Δ.Σ. Η οικονομική συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική για κάθε γονέα/κηδεμόνα από της εγγραφής του παιδιού και μέχρι της λήξεως της λειτουργίας του Σταθμού. Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της εισφοράς του μήνα. Εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής εισφοράς. Σε περίπτωση απουσίας ή διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά.

 

Άρθρο 7

Μεταφορά Παιδιών

 1. Η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών στις παιδαγωγικές δομές διενεργείται με ίδια μέσα των γονέων/κηδεμόνων τους και με ευθύνη των τελευταίων.
 2. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο και οικονομικά δυνατό, μετά από σχετική Α.Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των παιδιών μεταφορικό μέσον του Ν.Π.Δ.Δ. ή συνεργαζόμενου με το Ν.Π.Δ.Δ. φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού ή επιχείρησης). Η μεταφορά σε αυτή την περίπτωση, θα γίνεται με πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς και θα περιλαμβάνει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τους γονείς/κηδεμόνεςαπό αυτή του άρθρου 5.
 3. Με απόφαση της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου του σταθμού ανατίθεται η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων και των βρεφών, κατά τη μεταφορά τους, σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς, μέσα στο ωράριο εργασίας τους.
 4. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., αποτελεί εισφορά για πρόσθετες υπηρεσίες και είναι ανεξάρτητο από την οικονομική εισφορά του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 8

Λειτουργία Σταθμών

 1. Η λειτουργία των Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π. αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 2. Σε περιοχές που η απασχόληση των εργαζόμενων γονέων κορυφώνεται κατά τη θερινή περίοδο, οι Σταθμοί μπορεί να λειτουργούν το μήνα Αύγουστο και να διακόπτουν την λειτουργία τους για ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου-Σεπτεμβρίου, ύστερα από τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
 4. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, την ημέρα της εορτής του πολιούχου της έδρας του Σταθμού και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής. Κατά τα διαστήματα που οι Παιδικοί Σταθμοί δε λειτουργούν γίνονται οι αναγκαίες συντηρήσεις και επισκευές των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών καθώς και άλλες εργασίες, αν κριθεί απαραίτητο, όπως απολυμάνσεις κ.λπ. Το προσωπικό κατά τις ημέρες που δε λειτουργούν οι Παιδικοί Σταθμοί αμείβεται κανονικά. Το προσωπικό από την 1η Αυγούστου μέχρι 31 Αυγούστου διακόπτει υποχρεωτικά την εργασία του εκτός από ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις που κρίνονται από τον/την πρόεδρο του Δ.Σ. Η διακοπή τη εργασίας του προσωπικού των Σταθμών θεωρείται κανονική άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Αναπλήρωση της άδειας σε άλλο χρόνο μπορεί να χορηγηθεί εφόσον ο υπάλληλος εργάστηκε σε περίοδο διακοπών εργασίας.
 5. Την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου Τμήματος και κάθε υπευθύνου  κάθε Σταθμού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καθαριότητα καθώς και η οργάνωση του χώρου (διαμόρφωση των χώρων, οργάνωση κέντρων ενδιαφέροντος – δραστηριοτήτων κ.λπ.), έτσι ώστε ο Παιδικός Σταθμός να είναι απολύτως έτοιμος να δεχτεί παιδιά και γονείς. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι εφικτό, μέρος του προσωπικού δύναται να απασχοληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Αυγούστου, για την διευθέτηση των απαραίτητων εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, το προσωπικό που θα απασχοληθεί, δικαιούται μία ημέρα ανάπαυσης (ρεπό).
 6. Οι ώρες λειτουργίας των Σταθμών ορίζονται από τις 7:00 π.μ. έως τις 16:00μ.μ. Δύναται με απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ», και πριν την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους  να παρατείνεται έως και δύο (2) ώρες επιπλέον του ωραρίου λειτουργίας των Σταθμών. Για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
 7. Με απόφαση της Διοίκησης είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας μέρους ή του συνόλου των παιδαγωγικών δομών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας.

 

 

Άρθρο 9

Προσέλευση-Αποχώρηση παιδιών

 1. Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 7:00 και λήγει στις 9:00. Μετά τις 9 π.μ. δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τον/την Προϊστάμενο/η του Παιδικού Σταθμού.
 2. Κατά την προσέλευση και αναχώρηση των παιδιών, οι γονείς ή κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά τους στους/στις παιδαγωγούς ή τα παραλαμβάνουν από αυτούς/ές.
 3. Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν μετά το μεσημεριανό γεύμα, εφόσον το επιθυμούν οι γονείς και το αργότερο μέχρι τις 16:00. Τα παιδιά μπορούν επίσης να παραλαμβάνονται νωρίτερα εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι.
 4. Τα παιδιά παραλαμβάνονται από το γονέα – κηδεμόνα ή άλλο ενήλικο πρόσωπο που υποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. Η υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιών υποβάλλεται στο Σταθμό κατά την έναρξη της φοίτησης του παιδιού.

 

 

 

Άρθρο10

Συγκρότηση Σταθμών σε τμήματα

 1. Κάθε Βρεφικός Σταθμός δύναται να συγκροτείται:

α) Από τμήματα βρεφών 6 μηνών- 1,5 ετών.

β) Από τμήματα βρεφών 1 ,5 ετών- 2,5 ετών

 1. Κάθε Παιδικός Σταθμός δύναται να συγκροτείται :

α) Από τμήματα νηπίων 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους εγγραφή τους στην υποχρεωτική Εκπαίδευση .

 1. Κάθε μικτός Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελείται από τα προαναφερόμενα τμήματα.

Σε κάθε Βρεφικό τμήμα, στο οποίο απασχολούνται δύο (2) παιδαγωγοί και μία/ένας (1) βοηθός, φιλοξενούνται έως δώδεκα (12) βρέφη.

Σε κάθε νηπιακό τμήμα, στο οποίο απασχολούνται μία/ένας (1) παιδαγωγός και μία/ένας (1) βοηθός, φιλοξενούνται έως 25 νήπια.

 

Στον  Σταθμό δύνανται να εγγράφονται βρέφη και νήπια καθ’ υπέρβαση της δυναμικότητάς του, μέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό.

 

 

 

Άρθρο 11

Ημερήσια απασχόληση παιδιών

 

 1. Στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.
 2. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση. Απαγορεύεται στο προσωπικό των Σταθμών η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, η οποία και αποτελεί σοβαρότατο πειθαρχικό παράπτωμα. Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

 

 

 1. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού.

α)Ώρα προσέλευσης: 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ.

β) Ώρα πρωινού: 9:00 π.μ. – 9:30 π.μ.

γ) Ώρα μεσημεριανού: 12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

δ) Ώρα αναχώρησης: 13.00 μ.μ. – 16.00  μ.μ.

 1. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση με αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές που δίνουν έμφαση στη μάθηση μέσα από την ενεργητική-βιωματική επαφή των μικρών παιδιών με ποικίλο υλικό και με ανθρώπους. Ο παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους. Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους.
 2. Δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των Παιδικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, δραστηριότητες, οι οποίες προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων.
 3. Δύναται να πραγματοποιούνται από τις δομές έξοδοι ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επισκέψεις σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς κ.λπ. Οι έξοδοι δε διαρκούν πέραν του χρόνου ημερήσιας απασχόλησης στους Παιδικούς, Βρεφικούς ή Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Για τη συμμετοχή σε αυτές απαιτείται τα παιδιά να συνοδεύονται.
 4. Η εμπλοκή των γονέων στις παιδαγωγικές δράσεις και τις εμπειρίες των παιδιών τους (εκδηλώσεις, παιδαγωγικά εργαστήρια, δράσεις του Παιδικού Σταθμού κ.λπ.) εντάσσεται και αυτή στο παιδαγωγικό πρόγραμμα.

Η ετήσια λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των παιδιών. Ως προσαρμογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα που απαιτείται για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία. Βασικός στόχος της είναι η αβίαστη προσαρμογή του κάθε βρέφους/νηπίου και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή του, μέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του βρέφους/νηπίου. Η είσοδός του στον σταθμό και επομένως ο πρώτος αποχωρισμός του από το οικογενειακό του περιβάλλον πρέπει να γίνεται σταδιακά, αβίαστα και να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού. Για το λόγο αυτό οι σταθμοί έχουν θεσπίσει την περίοδο προσαρμογής κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Το αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμογής για τα βρεφικά και νηπιακά τμήματα, σχεδιάζεται από το παιδαγωγικό προσωπικό κάθε Σταθμού.

 

 

Άρθρο 12

Ιατρική παρακολούθηση

 1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο είτε του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε συμβεβλημένο με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με το νομικό πρόσωπο ο οποίος επισκέπτεται τους δημοτικούς σταθμούς ανά δεκαπενθήμερο .
 2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον σταθμό.
 3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.
 4. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του.
 5. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού της παιδαγωγικής δομής, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του σταθμού καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

 

 

Άρθρο 13

Διατροφή παιδιών

 1. Στα βρέφη και τα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα). Στα παιδιά που παραμένουν μετά τις 2:30 μ.μ. λαμβάνεται μέριμνα για την επιπρόσθετη διατροφή (απογευματινό).
 2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η Υπεύθυνος/η του Σταθμού. Γνώμη διατυπώνει συμπληρωματικά και διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθμό. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 3. Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού, ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.
 4. Δεν επιτρέπεται στους χώρους των παιδαγωγικών δομών η χορήγηση τροφής που έχει προετοιμαστεί από τους γονείς/κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση παιδιών που πάσχουν από το νόσημα της κοιλιοκάκης ή από σοβαρή αλλεργία. Για την υπαγωγή στην εξαιρούμενη περίπτωση θα προσκομίζεται βεβαίωση από δημόσιο ιατρικό φορέα. Στις εξαιρούμενες περιπτώσεις οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών με την πρωινή προσέλευση παραδίδουν στον προϊστάμενο της παιδαγωγικής δομής την κατάλληλη διατροφική παροχή.
 5. Σε ειδικές έκτακτες περιπτώσεις και επείγουσες ανάγκες δύναται να προσφέρεται από τις παιδαγωγικές δομές πρόχειρο φαγητό.
 6. Με Α.Δ.Σ. το περίσσευμα ημερήσιων ποσοτήτων του φαγητού των παιδαγωγικών δομών μπορεί να διατίθεται σε ευάλωτα άτομα ευπαθών κοινωνικοοικονομικών ομάδων, τα οποία έχουν ιστορικό υποστήριξης και είναι ενταγμένοι σε προγράμματα ενίσχυσης από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Στους χώρους εστίασης καθώς και στους χώρους αποθήκευσης και παρασκευής φαγητού δεν επιτρέπεται η είσοδος προσωπικού, το οποίο δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό υγείας.

 

 

ΆΡΘΡΟ 14

Βοήθεια στην Οικογένεια

Συνίσταται σε:

 1. Συμβολή στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των φιλοξενούμενων παιδιών και των οικογενειών τους εφόσον αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο. Παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης και συμβουλευτικής στους γονείς, για την προάσπιση της ψυχικής υγείας του παιδιού.
 2. Υλοποιείται δε μέσω της συνεργασίας του/της Προϊστάμενου/ης του Παιδικού Σταθμού και του γραφείου Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα ΟΕΥ.

 

 

Άρθρο 15

Γενικά καθήκοντα προσωπικού

Το προσωπικό των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία τους. Να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις και γενικά να εκτελεί  τα καθήκοντα που τους ανατίθενται ευσυνείδητα.

Να γνωρίζει και να τηρεί τις διατάξεις και τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού καθώς και κάθε άλλης διάταξης.

 

 

Άρθρο 16

Ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού

 

Α. Υπεύθυνος /η παιδαγωγικής δομής

 

 1. Είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού, για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, την τήρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, του κανονισμού λειτουργίας και την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε παιδαγωγική δομή.
 2. Προΐσταται όλων των υπαλλήλων της παιδαγωγικής δομής και φροντίζει για την εσωτερική τάξη και εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού. Εποπτεύει τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, συντονίζει το έργο τους ανάλογα με τις ανάγκες που ανακύπτουν κάθε φορά, αναθέτει σε αυτό έκτακτα καθήκοντα ανάλογα με τις ανάγκες .
 3. Αναφέρει εγγράφως στο Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στη λειτουργία του Σταθμού, στις κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και  τυχόν παραβάσεις και προβλήματα ενώ ενημερώνει άμεσα αυτό σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
 4. Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση του Αρχείου της παιδαγωγικής δομής.
 5. Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση σε αρχείο των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών εγγραφής παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό είναι αρμόδιος/α για τη φύλαξη του αρχείου και την τήρηση του απορρήτου.
 6. Φροντίζει για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού του Σταθμού για κάθε εισερχόμενο έγγραφο από την υπηρεσία το οποίο αφορά το προσωπικό.
 7. Ελέγχει καθημερινά την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού και ενημερώνει τον/την Προϊστάμενο/η Τμήματος σε περιπτώσεις παραβίασής του.
 8. Συγκαλεί τουλάχιστον μια φορά το μήνα το προσωπικό του Σταθμού για συζήτηση, ενημέρωση, καθοδήγηση και προγραμματισμό δραστηριοτήτων, επίσης υποχρεωτικά με την έναρξη λειτουργίας του Σταθμού και όποτε κριθεί αναγκαίο.
 9. Υποβάλλει μηνιαίως στο Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ. τα εβδομαδιαία παιδαγωγικά προγράμματα των τμημάτων του Σταθμού.
 10. Συγκαλεί συγκέντρωση γονέων τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, στην οποία παρευρίσκεται οπωσδήποτε το παιδαγωγικό προσωπικό. Στη συγκέντρωση δύναται να παρευρίσκονται, ο Πρόεδρος, και αν το επιθυμούν ο γιατρός του Σταθμού και το λοιπό προσωπικό αυτού. Σκοπός της συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση των γονέων για ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τη λειτουργία του Σταθμού.
 11. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης μέχρι τέσσερις και μισή ώρες (4,5ώρες) από το κανονικό ωράριο εργασίας του/της .
 12. Επιβλέπει την καθαριότητα του Σταθμού και είναι υπεύθυνος/η για την εφαρμογή των  υγειονομικών  όρων και προϋποθέσεων  λειτουργίας των  παιδαγωγικών δομών.
 13. Πραγματοποιεί έγκαιρα τις απαραίτητες παραγγελίες και παρακολουθούν τα εισερχόμενα είδη .
 14. Ενημερώνει εγκαίρως το μαγειρείο που τροφοδοτεί το Σταθμό του, για τον αριθμό των παρόντων παιδιών.
 15. Επιβλέπει την έγκαιρη παρασκευή και διανομή του φαγητού.
 16. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού.
 17. Επιμελείται για τον εφοδιασμό της παιδαγωγικής δομής με τα αναγκαία είδη όσον αφορά στα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά είδη και υλικά καθώς και για την καλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση αυτών.
 18. Ενημερώνει τον Προϊστάμενο Τμήματος  για την διαγραφή των παιδιών.
 19. Κρατά το ένα από τα δύο κλειδιά της αποθήκης (το άλλο κρατείται από το νόμιμο αναπληρωτή του).
 20. Υπογράφει τα δελτία εισαγωγής υλικού.
 21. Εκδίδει  και συνυπογράφει  με το μάγειρα τα δελτία εξαγωγής υλικού.
 22. Διοργανώνει εκδηλώσεις για τα παιδιά σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό της δομής αλλά και  με την συμμετοχή γονέων/ κηδεμόνων και τοπικών αρχών.
 23. Καταχωρίζει, κάθε μέρα, στα διαχειριστικά βιβλία τις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων και λοιπών υλικών, ευθυνόμενος/η για την καλή τήρηση και έγκαιρη καταχώριση στα βιβλία αυτά των απαιτουμένων εγγραφών.
 24. Είναι υπεύθυνος/η και υπόλογος/η για το κάθε φύσεως υλικό του Σταθμού.
 25. Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση των παρακάτω βιβλίων:

α. Μητρώο βρεφών και νηπίων, ανάλογα με το είδος του σταθμού.

β. Φάκελος υγείας των βρεφών ή/και νηπίων.

γ. Βιβλίο παρουσίας των βρεφών ή/και νηπίων.

δ. Βιβλίο συμβάντων.

ε. Ημερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού.

στ. Βιβλίο διδαχθείσης ύλης που καταχωρεί και υπογράφει καθημερινά, το παιδαγωγικό προσωπικό.

ζ. Βιβλίο αποθήκης υλικού.

 

 1. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με το έργο που του ανατίθεται από τον Προϊστάμενο ή τη Διοίκηση του Ν.Π.
 2. Είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή και έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών υγείας του/της τα οποία απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Β) Παιδαγωγικό Προσωπικό:

 

 1. Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης.
 2. Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.) στον Υπεύθυνο/η της παιδαγωγικής δομής.
 3. Φροντίζει για την ατομική υγιεινή των φιλοξενούμενων παιδιών και την ικανοποίηση των ατομικών σωματικών τους αναγκών και επιμελείται για τη σωματική τους καθαριότητα (πλύσιμο χεριών, άλλαγμα πάνας, σκούπισμα κ.λ.π.)με βάση τις ανάγκες και το ρυθμό του καθενός και ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 4. Εποπτεύει τη σωστή διανομή του φαγητού, επιβλέπει και βοηθά τα παιδιά κατά την ώρα του φαγητού ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 5. Ενημερώνει τον/την Υπεύθυνο/η του σταθμού και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους περιστατικό.
 6. Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως τον/την Υπεύθυνο/η για τυχόν καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες τους.
 7. Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ’ αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στις προσωπικές τους δυνατότητες. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία.
 8. Ενημερώνει τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση με και με τους δύο (2) γονείς. Σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η του Σταθμού δύναται να καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ενημέρωσης γονέων.
 9. Ενημερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του σταθμού.
 10. Καταρτίζει το εβδομαδιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα του τμήματος του/της και το υποβάλλει στον/στην Υπεύθυνο/η του Σταθμού.
 11. Διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η της δομής αλλά και με την συμμετοχή γονέων, κηδεμόνων και τοπικών αρχών.
 12. Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
 13. Ενημερώνει τους αρμόδιους και τον παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία των νηπίων περιστατικό σε περίπτωση απουσίας του/της Υπεύθυνου/ης.
 14. Έχει την ευθύνη για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό και γενικά για κάθε υλικό που του/της έχει διατεθεί.
 15. Συμμετέχει στα προγραμματισμένα από το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ. ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις.
 16. Συνεργάζεται με τον/την Υπεύθυνο/η του Σταθμού, με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο, για κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνεται σχετικά με τα νήπια/βρέφη και τις οικογένειες τους που χρειάζονται συμβουλευτικής υποστήριξης και κοινωνικής μέριμνας.
 17. Συμμετέχουν στα προγραμματισμένα από το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας &Δ.Β.Μ. ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις.
 18. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του Προϊσταμένου.
 19. Είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή και έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών υγείας του/της τα οποία απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
 20. Ο/η αρχαιότερος/η αναπληρώνει τον/την υπεύθυνο/η του Σταθμού σε περίπτωση απουσίας του/της.

 

Γ)Βοηθός  Παιδαγωγού:

 1. Συνεπικουρεί το παιδαγωγικό προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου σε όλα τα καθήκοντα του.
 2. Βοηθάει τα νήπια για την ικανοποίηση των ατομικών και σωματικών τους αναγκών και επιμελείται για τη σωματική τους καθαριότητα (πλύσιμο χεριών, άλλαγμα, σκούπισμα κ.λ.π.)
 3. Βοηθά στη διανομή φαγητού που πραγματοποιείται από το βοηθητικό προσωπικό και παρίσταται στην τραπεζαρία βοηθώντας τα νήπια την ώρα του φαγητού ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους.
 4. Είναι συνυπεύθυνος/η για την ολοκλήρωση του παιδαγωγικού έργου μαζί με τον/την παιδαγωγό.
 5. Συμμετέχουν στα προγραμματισμένα από το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ. ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις.
 6. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του/της Υπευθύνου/ης.
 7. Είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή και έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών υγείας του/της τα οποία απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
 8. Στην περίπτωση απουσίας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου, αντικαθιστά αυτό απευθυνόμενος/η στον/στην Υπεύθυνο/η του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη.

 

Δ) Ο/Η Μάγειρας ή Μαγείρισσα

 

 1. Είναι υπεύθυνος/η για το μαγειρείο και την επιμελημένη και έγκαιρη παρασκευή του φαγητού, σύμφωνα με το διαιτολόγο. Επιμελείται ιδιαιτέρως για την τήρηση όλων των όρων υγιεινής στους χώρους παρασκευής φαγητού, εισηγούμενη/νος κάθε σχετικό μέτρο που θεωρεί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του μαγειρείου.
 2. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και όλων των όρων υγιεινής στην κουζίνα και των αποθηκών ειδών διατροφής, προτείνοντας κάθε σχετικό μέτρο και υιοθετώντας τις σχετικές εγκυκλίους.
 3. Φροντίζει για την ειδική καθαριότητα, την τακτοποίηση των συσκευών, των σκευών, των ειδών εστίασης και του χώρου της κουζίνας και της αποθήκευσης τροφίμων και είναι υπεύθυνος/η για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή. Την γενική καθαριότητα του χώρου της κουζίνας φροντίζει το προσωπικό καθαριότητος του παιδικού σταθμού.
 4. Φροντίζει για την απολύμανση του εξοπλισμού καθώς και του χώρου της κουζίνας, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής.
 5. Παραλαμβάνει καθημερινά από τον/την Προϊστάμενο/η- Υπεύθυνο/η του σταθμού την αναγκαία ποσότητα υλικών για το ημερήσιο φαγητό με βάση το διαιτολόγιο και υπογράφει γι’ αυτά.
 6. Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση των προμηθευομένων τροφίμων στο χώρο της αποθήκης τροφίμων και μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου αυτού.
 7. Φροντίζει για το σερβίρισμα του προγεύματος και του γεύματος καθώς και του φρούτου. Δεν παρεμβαίνει σε θέματα αγωγής και απόκτησης συνηθειών διατροφής των παιδιών. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του παιδαγωγικού έργου το οποίο ασκείται αποκλειστικά από τους/τις παιδαγωγούς.
 8. Υποστηρίζει παιδαγωγικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στον Παιδικό Σταθμό, σχετικές με το ρόλο του/της.
 9. Σε περίπτωση απουσίας βοηθού μαγείρου συμμετέχει στη διανομή του φαγητού.
 10. Κρατά το δεύτερο κλειδί της αποθήκης τροφίμων.
 11. Συμμετέχουν στα προγραμματισμένα από το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ. ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις .
 12. Είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή και έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών υγείας του/της τα οποία απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να φορά τα είδη ατομικής προστασίας (ρόμπα, σκούφο εργασίας και γάντια).
 13. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του/της, υπεύθυνου/ης.

 

Ε)  Βοηθός Μαγείρου/Μαγείρισσας ή Τραπεζοκόμος.

 

 1. Βοηθά τον μάγειρα ή την μαγείρισσα στην προετοιμασία του φαγητού και την καθαριότητα του μαγειρείου και των σκευών και είναι συνυπεύθυνος/η για την καλή κατάσταση και για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή των ειδών εστίασης.
 2. Προετοιμάζει το χώρο φαγητού των παιδιών με όλα τα απαραίτητα και παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια του φαγητού, σύμφωνα με τις οδηγίες του/της Προϊστάμενου/ης και των παιδαγωγών. Δεν παρεμβαίνει σε θέματα αγωγής και απόκτησης συνηθειών διατροφής των παιδιών. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του παιδαγωγικού έργου το οποίο ασκείται αποκλειστικά από τους/τις παιδαγωγούς.
 3. Φροντίζει για τη διανομή του φαγητού, τη συγκέντρωση των ειδών εστίασης μετά το τέλος του και την καθαριότητα των τραπεζιών, των καθισμάτων και κάθε είδους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται πριν και μετά το γεύμα.
 4. Φροντίζει για την απολύμανση του εξοπλισμού και των σκευών, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής.
 5. Φροντίζει για την ειδική καθαριότητα, την τακτοποίηση των συσκευών, των σκευών, των ειδών εστίασης και του χώρου της κουζίνας και της αποθήκευσης τροφίμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και είναι υπεύθυνος/η για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή.
 6. Υποστηρίζει παιδαγωγικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στον Παιδικό Σταθμό, σχετικές με το ρόλο του/της.
 7. Συμμετέχουν στα προγραμματισμένα από το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ. ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις σχετικές με το ρόλο τους.

 

 1. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του/της υπεύθυνου/ης του Σταθμού.
 2. Αναλαμβάνει οτιδήποτε άλλο σχετικό με την κουζίνα και το χώρο φαγητού των παιδιών που του/της ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/η Τμήματος ή τον/την Υπεύθυνο/η του Σταθμού.
 3. Σε περίπτωση απουσίας μαγείρου αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα του μάγειρα.

 

 1. Είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή και έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών υγείας του/της τα οποία απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία και οφείλει να φορά τα είδη ατομικής προστασίας (ρόμπα, σκούφο εργασίας και γάντια).

 

Στ) Προσωπικό καθαριότητας

 

 1. Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Σταθμού.
 2. Παραλαμβάνει την αναγκαία ποσότητα υλικών καθαριότητος και ατομικής υγιεινής  από τον/την υπεύθυνο/η  με δελτία εξαγωγής τα οποία υπογράφει, τηρώντας καθημερινά τα προβλεπόμενα από τις υγειονομικές διατάξεις έντυπα και  ευθύνεται για την ορθή και ορθολογική διαχείρισή τους.
 3. Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση των προμηθευομένων ειδών καθαριότητας μεριμνώντας ώστε τα καθαριστικά να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
 4. Έχει την ευθύνη για την καθαριότητα των αντικειμένων του σταθμού, τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό αυτού.
 5. Είναι αποκλειστικά υπόλογος/η για τον γενικό ιματισμό του Σταθμού και οφείλει να μεριμνά για την καλή συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτού στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης.
 6. Φροντίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική καθαριότητα των χώρων,
 7. του εξοπλισμού (έπιπλα, χώροι αποθήκευσης, παιχνίδια, κουρτίνες, καλύμματα
 8. κλπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες του/της υπεύθυνου/ης.
 9. Βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό στην καθαριότητα των παιδιών , σύμφωνα με τις υποδείξεις του/της Υπευθύνου όταν προκύπτει ανάγκη (πλύσιμο χεριών, άλλαγμα ρούχων).
 10. Βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό στην προετοιμασία των παιδιών του σταθμού για την μεσημεριανή τους ανάπαυση (στρώσιμο κρεβατιών κ.λ.π.) και στην ετοιμασία αυτών για την αποχώρηση τους από το σταθμό.
 11. Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων.
 12. Υποστηρίζει παιδαγωγικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στον Παιδικό Σταθμό, σχετικές με το ρόλο του/της.
 13. Συμμετέχουν στα προγραμματισμένα από το Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Παιδείας & Δ.Β.Μ. ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις σχετικές με το ρόλο τους.
 14. Εκτελεί κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του/της ανατίθεται από τον/την Υπεύθυνο/η του Σταθμού.
 15. Φέρει καθ΄ όλη την διάρκεια της παρουσίας του στον Παιδικό Σταθμό ειδική ενδυμασία που καθορίζεται από τη νομοθεσία. Φροντίζει για την απόλυτη καθαρότητα και ευπρέπεια της ενδυμασίας του.
 16. Αναπληρώνει το μάγειρα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, εφ’ όσον δεν υπάρχει βοηθός μαγείρου και οφείλει να φορά τα είδη ατομικής προστασίας (ρόμπα, σκούφο εργασίας και γάντια κ.λ.π.).
 17. Εκτελεί κάθε άλλη εργασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με υπόδειξη του/της υπεύθυνου/ης του Σταθμού.
 18. Αναλαμβάνει οτιδήποτε άλλο σχετικό με την καθαριότητα που του/της ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/η Τμήματος ή τον/την Υπεύθυνο/η του Σταθμού.
 19. Είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή και έγκαιρη ανανέωση των πιστοποιητικών υγείας του/της τα οποία απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Ο/Η Παιδίατρος

 1. Εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.
 2. Παρακολουθεί συνεργαζόμενος με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.
 3. Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στον Σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.
 4. Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών.
 5. Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό οφείλει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του.
 6. Σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η και εφόσον δεν υπηρετεί διατροφολόγος-διαιτολόγος, καταρτίζει και υπογράφει διαιτολόγιο κοινό για όλους τους παιδικούς σταθμούς.

 

Ο/Η Ψυχολόγος

(εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις):

 1. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων συνεργαζόμενος στενά με τον Παιδίατρο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και το παιδαγωγικό προσωπικό.
 2. Βοηθά και συμβουλεύει το παιδαγωγικό προσωπικό για την καλύτερη απόδοση στην εργασία τους με διαλέξεις, συζητήσεις και ιδιαίτερες συναντήσεις.

 

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός

(εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις)

 1. Συμβάλλει στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών κάθε Σταθμού και των οικογενειών τους εφόσον αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των

πραγμάτων αναγκαίο.

 1. Πραγματοποιεί τις κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία με το παιδαγωγικό προσωπικό με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή. Συνεργάζεται με τον Παιδίατρο και τον Ψυχολόγο.

 

Ο/Η Διατροφολόγος

(εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις )

 1. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και στην εκτέλεση του προγράμματος διατροφής των βρεφών και νηπίων του Σταθμού και συμβουλεύει το προσωπικό που εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή παραλαβή και διακίνηση τροφίμων σε θέματα διατροφής και διατροφολογίας.

 

 1. Παρακολουθεί την διατροφή των παιδιών και συνεργάζεται με τους γονείς για θέματα σχετικά με τη διατροφή.
 2. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα/διαλέξεις που τυχόν οργανώνονται για τα θέματα σωστής διατροφής και καταπολέμησης θεμάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής).
 3. Συνεργάζεται με τον Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό.

 

Ο/Η Νοσηλευτής/Νοσηλεύτρια

(εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις):

 

 1. Επιλαμβάνεται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, παροχή πρώτων

βοηθειών, και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία ή άλλες παθήσεις, με παράλληλη άμεση ενημέρωση του γονέα.

 1. Φροντίζει για την πιθανή μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τέλος, συνεργάζεται με τον/την Παιδίατρο του Σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό.

 

Ο/Η Οδηγός

 1. Είναι Υπεύθυνος/η για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενουμένων παιδιών από και προς τον Σταθμό καθώς και σε λοιπές μετακινήσεις για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς λόγους. Οφείλουν να τηρούν σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους όρους ασφαλούς μεταφοράς παιδιών.
 2. Μαζί με την συνοδό η οποία προέρχεται από το παιδαγωγικό προσωπικό και τις ανατίθενται καθήκοντα εκ περιτροπής με απόφαση προϊσταμένου του σταθμού, επιβλέπουν για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και για την παράδοση των παιδιών στους γονείς και κηδεμόνες.
 3. Τηρούν επακριβώς τα δρομολόγια και τις προκαθορισμένες στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης και σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής του προγράμματος κίνησης φροντίζουν να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών , καθώς και τους γονείς των παιδιών.
 4. Φέρουν πάντοτε μαζί τους βιβλίο διευθύνσεων και τηλεφώνων των παιδιών που μεταφέρουν, καθώς και τα τηλέφωνα του παιδαγωγικού προσωπικού του Σταθμού και των υπευθύνων της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών για κάθε ενδεχόμενο.
 5. Είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, την τακτική συντήρηση και τον έλεγχο του αυτοκινήτου από τις τεχνικές υπηρεσίες. Είναι πάντοτε ευγενικοί προς τους γονείς, τους συνοδούς και τα παιδιά.
 6. Εκτελούν τις εξωτερικές εκείνες εργασίες στο μεσοδιάστημα των μεταφορών.

 

ΆΡΘΡΟ 17

Ειδικοί κανόνες προσωπικού.

 1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το κατά νόμο ωράριο εργασίας του και τις ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
 2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από τον Παιδικό Σταθμό κατά τις εργάσιμες ώρες. Επιτρέπεται η ολιγόωρη απομάκρυνση των υπαλλήλων από τον Παιδικό σταθμό για προσωπικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, μετά από ειδική άδεια του/της Προϊστάμενου/ης.
 3. Όλο το προσωπικό υποχρεούται στην εφαρμογή και τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής και όλων των όρων υγιεινής στο χώρο του Παιδικού Σταθμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Όλο το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών υποχρεούται σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 5. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεση μισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του Σταθμού. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό φαγητού σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό.

 

ΆΡΘΡΟ 18

Τηρούμενα Βιβλία

Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή):

α. Μητρώο βρεφών και νηπίων, ανάλογα με το είδος του σταθμού.

β. Φάκελος υγείας των βρεφών ή/και νηπίων.

γ. Βιβλίο παρουσίας των βρεφών ή/και νηπίων.

δ. Βιβλίο συμβάντων.

ε. Ημερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού

 

ΆΡΘΡΟ 19

Κανονική Άδεια Προσωπικού

 

Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στις παιδαγωγικές δομές της παραγράφου 1, του άρθρου 8 του παρόντος, κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας.

Το εν λόγω προσωπικό μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

ΆΡΘΡΟ 20

Τελικές Διατάξεις –Έναρξη Ισχύος

 

Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ».

Ο Παρόντας Κανονισμός λειτουργίας  έχει ισχύ από την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 133/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email