133/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 10ης/24.04.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 133/2017

Περίληψη : Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός με αρ. 11/2013 »

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017 και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5357/24.04.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Πανάγου Αθανάσιος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μυττάς Ιωάννης      
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μπούρης Ευάγγελος
     
       
       
      16. Καρακούσης Ευάγγελος
17. Αλεξόπουλος Βασίλειος   18. Σπανός Κωνσταντίνος 19. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Κελλάρης Βασίλειος
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης 23. Λαλιώτης Γεώργιος   24. Ραυτόπουλος Γεώργιος
25.Γεώργας Χρήστος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα                    
1. Μαυραγάνη Κυριακή      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός με αρ. 11/2013»,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 19/04/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, περίληψη της οποίας ακολουθεί:

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τη μελέτη του έργου: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός της 11/2013 μελέτης», την οποία συνέταξε η Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ/τος 171/87 και αφορά στη μεταφορά νερού από τις πηγές Δρίζας περιοχής Στυμφαλίας μέχρι το αντλιιοστάσιο Κεφαλαρίου, επί της συμβολής της Επ.Ο. Κιάτου-Γκούρας με την οδό προς Κεφαλάρι και τον δρόμο προς Μύλο.
 • Το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3621/2007, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3840/2010.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της μελέτης του έργου: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός της 11/2013 μελέτης», μετά των τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού 3.050.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/14, όπως αυτή συντάχθηκε & θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 19/04/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ομόφωνα :

Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

κατά πλειοψηφία:Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Σπανού Κ., Λαλιώτη Γ., Σαρχάνη Κ., Σκαρμούτσου Ν., Μπακόλια Π.,                                 Κελλάρη Β., & Ραυτόπουλου Γ., οι οποίοι ψήφισαν λευκό.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι την μελέτη του έργου: «Ενίσχυση Υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός της 11/2013 μελέτης», μετά των τευχών δημοπράτησης, προϋπολογισμού 3.050.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως αυτή συντάχθηκε & θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Ο Β’ ειδικός προϋπολογισμός αφορά στη μεταφορά νερού από τις πηγές «Δρίζας» περιοχής Στυμφαλίας μέχρι το αντλιοστάσιο Κεφαλαρίου, επί της συμβολής της Επ.Ο. Κιάτου-Γκούρας με την οδό προς Κεφαλάρι και τον δρόμο προς Μύλο.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 133/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24 Απριλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email