132/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/26 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

132/2022

  10ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης

της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5740/20.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από  20/04/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής , που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 

 1. Το πεδίο κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11.03.2020) και συγκεκριμένα «….κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»
 2. Την με Α.Π.: 5473/23.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι : Περιφέρειες και Δήμοι, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 3. Την υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 120.000,00€ (1.709.677,42€ + 410.322,58€ ΦΠΑ), η οποία αφορά σε αντικατάσταση των ανοικτών αγωγών (τσιμενταύλακες) της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.221,3 καλλιεργούμενων στρεμμάτων, με δίκτυο κλειστών αγωγών. Συγκεκριμένα αναβαθμίζονται ενεργειακά οι τρεις Γεωτρήσεις στις θέσεις   «Χέρωμα»,  «Πλάκες» και «Ψειρόβρυση», κατασκευάζονται δεξαμενή κεφαλής στη θέση «Χέρωμα», αντλιοστάσιο με υπόγεια δεξαμενή στη θέση «Κεφαλάρι», δίκτυο  μήκους 1.714,0μ. για τη συγκέντρωση των υδάτων από τα αντλιοστάσια Κεφαλαρίου και των γεωτρήσεων Χέρωμα» και  «Πλάκες» έως τη νέα δεξαμενή κεφαλής, καθώς και δίκτυο διανομής μήκους περίπου 8.480,0μ.
 4. Το με Α.Π.: 2084/07.04.2022 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ – ΔΠΠ-Η / Περιοχή Κορίνθου, σύμφωνα με το οποίο για την «Ηλεκτροδότηση των Αντλιοστασίων στην θέση “Πλάκες” και στην θέση “Ψειρόβρυση” της Κοινότητας Μοσιάς, Δ. Σικυωνίων» με παροχή ισχύος 3Φ Νο6, ήτοι 135kVA για αμφότερα τα αντλιοστάσια, η αναλογούσα συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στις δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε 178,31€ (αντλιοστάσιο στην θέση «Πλάκες»: 13.177,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αντλιοστάσιο στην θέση «Ψειρόβρυση»: 25.000,67€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και δη στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 3.1 : «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πρότασης:              «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:              2.158.178,31€ (1.740.466,38€ + 417.711,93€ ΦΠΑ)

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από δύο (02) Υποέργα:

 • Υποέργο 1: «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων»,

προϋπολογισμού : 2.120.000,00€ (1.709.677,42€ + 410.322,58€ ΦΠΑ)

 • Υποέργο 2: «Ηλεκτροδότηση των Αντλιοστασίων στην θέση “Πλάκες” και στην θέση “Ψειρόβρυση” της Κοινότητας Μοσιάς, Δ. Σικυωνίων»,

προϋπολογισμού : 38.178,31€ (30.788,96€ + 7.389,35€ ΦΠΑ 24%).

 

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)    η σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Στήριξης της Προτεινόμενης Πράξης καθώς και την υποβολή των υπολοίπων συνοδευτικών στοιχείων – δικαιολογητικών αυτής.

β)    η υποβολή του αιτήματος μετά των απαιτούμενων συνημμένων : ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης, ελέγχου νομιμότητας ανάληψης ή/και τροποποίησης νομικής δέσμευσης, αιτήματος πληρωμής αναδόχου και διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξης.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου :

 1. Τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 158.178,31€ (1.740.466,38€ + 417.711,93€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 2. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • Την υπ’ αριθ. 27/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 120.000,00€ (1.709.677,42€ + 410.322,58€ ΦΠΑ), η οποία αφορά σε αντικατάσταση των ανοικτών αγωγών (τσιμενταύλακες) της υφιστάμενης υποδομής άρδευσης 1.221,3 καλλιεργούμενων στρεμμάτων, με δίκτυο κλειστών αγωγών. Συγκεκριμένα αναβαθμίζονται ενεργειακά οι τρεις Γεωτρήσεις στις θέσεις   «Χέρωμα»,  «Πλάκες» και «Ψειρόβρυση», κατασκευάζονται δεξαμενή κεφαλής στη θέση «Χέρωμα», αντλιοστάσιο με υπόγεια δεξαμενή στη θέση «Κεφαλάρι», δίκτυο  μήκους 1.714,0μ. για τη συγκέντρωση των υδάτων από τα αντλιοστάσια Κεφαλαρίου και των γεωτρήσεων Χέρωμα» και  «Πλάκες» έως τη νέα δεξαμενή κεφαλής, καθώς και δίκτυο διανομής μήκους περίπου 8.480,0μ.
 • την 121/2022 με  ΑΔΑ: ( ΨΡ74Ω1Θ-Φ0Θ) απόφαση ΟΕ  με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη,
 • την από 20/4/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 2.158.178,31€ (1.740.466,38€ + 417.711,93€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

 

Β. Ορίζει την κυρία Αμαλία Χήτα, αν. προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου, ως υπεύθυνης της Πράξης , στο πλαίσιο καθηκόντων που περιγράφονται στην ως άνω εισήγηση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.04.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email