132/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   132/2022

Περίληψη: Παραχώρηση χρήσης μιας (1)   αίθουσας  και του   προαύλιου χώρο του  Γυμνάσιο  Κρυονερίου,  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου «Η ΕΡΙΦΥΛΗ».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00 συνήλθε σε  έ κ τ α κ τ η    συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.10911/15-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Συριάνος Κων/νος                         

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαγεωργίου Δημήτριος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24.  Παπαβασιλείου Νικόλαος

 

25.   Χουσελάς  Ευάγγελος  26. Νανοπουλος Βασιλειος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1.  Γκούμας Σταμάτιος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
     

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 5ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

     Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης μιας (1)   αίθουσας  και του   προαύλιου χώρο του  Γυμνάσιο  Κρυονερίου,  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου «Η ΕΡΙΦΥΛΗ», ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το συμβούλιο   για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος ,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την αριθ. 28/2022 απόφαση της Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   9 /  21-06-2022   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:   28  / 2022

 

ΘΕΜΑ: 3ο  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί  παραχωρήσεως  μίας (1)   αίθουσας  και του   προαύλιου χώρο του   Γυμνάσιο  Κρυονερίου,  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου «Η ΕΡΙΦΥΛΗ».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  21ην  Ιουνίου  του έτους  2022   ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 126/17-06-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Αικ.  Λούτα                                  Μέλος

2.-Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)               2.- Ν.    Ζαφειρόπουλος                   Μέλος

3.-Π.  Πανάγου                               Μέλος                      3.- Α.   Βαφειαδάκης                        Μέλος

4.-Β.  Νανόπουλος                         Μέλος                      4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.-Ν.  Παπαβασιλείου                     Μέλος

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  3ο    ΠΡΟ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος  τα θέματα,  είπε  πως έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση,  αφού προέκυψε μετά την επίδοση πρόσκλησης της  Σχολική  Επιτροπής.

 

Η  Σχολική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχθηκε την συζήτηση του θέματος στην παρούσα συνεδρίαση  κατά προτεραιότητα, βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133) και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα που πρέπει να συζητηθεί ως εξής: «Περί  παραχωρήσεως  μίας (1)   αίθουσας  και του προαύλιου  χώρο του   Γυμνάσιο  Κρυονερίου,  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου «Η ΕΡΙΦΥΛΗ»

Ακολούθως  ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι:

Η  Διευθύντρια του Γυμνασίου Κρυονερίου Κυρία Βελέτζα Μαρία, μετά από  ενημέρωση από την Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών κυρία Δαγρέ Μαρία   και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Σχολική Επιτροπή προφορικά αποδέχθηκε   και ενέκρινε το αίτημα  του Συλλόγου Γυναικών για την εν λόγω παραχώρηση.

 

Και  κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

·    Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

·    Την προφορική  έγκριση  της Δ/ντριας  του Γυμνασίου Κρυονερίου.

·    Την παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133)

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

Την συζήτηση  του θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης κατά προτεραιότητα βάση της παρ.  7 του  άρθρου  74 του Ν.  4555/19-08-2018  (ΦΕΚ  τεύχος Α΄αριθ. φύλλου  133)

 

Π α ρ α χ ω ρ ε ί:  Τις  Εγκαταστάσεις  του  Γυμνασίου Κρυονερίου, ως εξής:

 

.   Μία  (1)   αίθουσα   διδασκαλίας  του σχολείου και

.   Τον Προαύλιο χώρο του Σχολείου,

στον  Σύλλογο Γυναικών  Κρυονερίου, «Η  ΕΡΙΦΥΛΗ»  προκειμένου να διεξαχθεί  μια Λαϊκή βραδιά  για τη    γιορτή του Σταφυλιού  την « 4ην   Αυγούστου   2022  ημέρα  της εβδομάδας Πέμπτη»  με τις εξής προϋποθέσεις:

 

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση των  εγκαταστάσεων του Σχολείου.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του Συλλόγου Γυναικών

Κρυονερίου, «Η  ΕΡΙΦΥΛΗ»

γ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

δ) Την ασφάλεια των πολιτών  που συμμετέχουν στις εν λόγω  εκδηλώσεις.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   28  / 2022  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  21-06-2022

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα   

 

  1. Θ εωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, και το θέμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του  ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

  1. Εγκρίνει, την παραχώρηση  χρήσης μιας (1)  αίθουσας  και του   προαύλιου χώρο του  Γυμνάσιο  Κρυονερίου,  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Κρυονερίου «Η ΕΡΙΦΥΛΗ»  για την πραγματοποίηση «Λαϊκής βραδιάς»  στην εορτή του «Σταφυλιού» την 4η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τους  όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην αριθ. 28/2022 απόφαση της Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 132/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email