132/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

15ης/28.05.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 132/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

και υποβολή  πρότασης  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον»

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01  «Υποδομές Ύδρευσης».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 28η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5165/28.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτριος
  5. Σωτηρόπουλος Ι. 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Λέγγας Μάρκος  
απόντες: (ουδείς)      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. 45/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων περί τροποποίησης της 116/2020  όμοιας απόφασης , για την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης».

 

ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΩΝ

(45/2021 ΔΣ ΔΕΥΑΣ)

1ο Υποέργο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 9.350.000,00€ 9.350.000,00
2ο Υποέργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο “Υποδομές Ύδρευσης”» προϋπολογισμού 6.200,00€, (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ). 5.000,00
3ο Υποέργο: «Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης για την Εγκατάσταση Δεξαμενής Ύδρευσης του Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 50.000,00€. 50.000,00
4ο Υποέργο: «Διοικητικό Κόστος Δήμου Σικυωνίων για την Ανάθεση Επίβλεψης και Διαχείρισης του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”», προϋπολογισμού 140.250,00€. 140.250,00
5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» προϋπολογισμού 93.500,00€. 93.500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΤ01 9.638.750,00

Ακολούθως εισηγήθηκε την κατ’ εξαίρεση ένταξη της ως άνω πράξης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 6302/08.04.2021 (Β’1399), η υλοποίηση της οποίας υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας,  μετά και το 3870/28.01.2021 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κορινθίας, με το οποίο κρίνει το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που υδροδοτείται η Κοινότητα Άνω Διμηνιού ΔΕ Σικυωνίων, ακατάλληλο για οικιακή χρήση.

 

Στο σημείο αυτό το λόγω έλαβε τακτικό μέλος κ. Μάρκος Λέγγας και εξέθεσε τα εξής:

«Αναμφισβήτητα θα πρέπει να  δοθεί άμεσα λύση για την υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού. Η απλή λογική υπαγορεύει ότι η υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού θα πρέπει να γίνει από την Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου (Πηγές Σιε) γιατί εκεί υπάρχουν πλεονάσματα υδατικών πόρων κατάλληλα για ανθρώπινη χρήση και κατανάλωση, που χρησιμοποιούνται όμως για άρδευση και την περισσότερη χρονική περίοδο χάνονται προς την θάλασσα. Επίσης η γειτνίαση των δύο περιοχών και η υψομετρική τους διαφορά καθιστά το έργο αειφορικό, χαμηλού περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος, οικονομικό και άμεσο στην εφαρμογή του από τεχνικής απόψεως, χρόνου αποπεράτωσης και λειτουργίας του. Η πρόταση που έρχεται σήμερα προβλέπει την υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού από την Στυμφαλία! Η αιτιολόγηση είναι ότι το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων προβλέπει για την περιοχή του Μεγάλου Βάλτου ότι η χρήση νερού είναι για άρδευση και μπορεί να δοθεί για ανθρώπινη κατανάλωση μόνο τα πλεονάσματα του. Επίσης η διαβούλευση και αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων θα γίνει πάλι το 2023. Μέχρι τότε τι κάνουμε; Θα αφήσουμε το Άνω Διμηνιό χωρίς επίλυση του προβλήματος; Το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχει καταληκτικές ημερομηνίες κλπ. 

  Νέα ερωτήματα γεννιούνται: 1. Αφού η Δημοτική Αρχή γνώριζε εδώ και δεκαετίες περί της ακαταλληλότητας του νερού στην Τ.Κ. Διμηνιού, ποιες ήταν οι προτάσεις της και οι ενέργειες της στην διαβούλευση που έγινε για το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Β. Πελοποννήσου ώστε να συμπεριληφθεί η επιτακτική ανάγκη χρήσης  των υδάτων της Τ.Κ. Μ. Βάλτου για υδροδότηση της Τ.Κ. Διμηνιού; 2. Τι μελέτες και τι προτάσεις έχουν προβλεφθεί να γίνουν ώστε να γίνεται εξοικονόμηση υδάτων κατά την άρδευση από τους αγρότες της περιοχής; Το 2021 δεν μπορεί να ποτίζουμε τις βερικοκιές με κατάκλιση υδάτων και το Άνω Διμηνιό να μην έχει νερό ούτε για πλύσιμο. Είναι τελείως παράλογο! 

  Σήμερα με το πιστόλι στο κρόταφο ερχόμαστε να πάρουμε απόφαση για την υποβολή μια πρότασης, φαραωνικού χαρακτήρα, που ο συνδυασμός της τεχνικής εφικτότητας και του δυσανάλογου κόστους του έργου  που  απαιτούνται όχι μόνο για την κατασκευή του αλλά και ενδεχομένως για την λειτουργία του δεν μπορεί να  πετύχει  τους περιβαλλοντικούς στόχους ως χώρα, συνεπώς και ως Δήμος. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής υπό την πίεση των καταστάσεων είναι μονόδρομος. Συνεπώς η ψήφος μου είναι θετική ως προς την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την αλλαγή της πηγής υδροδότησης ώστε να υλοποιήσουμε ένα έργο  που θα επιλύσει το πρόβλημα υδροδότησης της Τ.Κ. Διμηνιού  και θα έχει αειφορικό χαρακτήρα».

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος πρόσθεσε τα εξής:

«Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και άδειες χρήσης που έχουν εγκριθεί για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής του Μεγάλου Βάλτου (πηγές ΣΙΕ), στη ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων, προβλέπεται η χρήση των υδάτων για την άρδευση καλλιεργειών στις περιοχές των Κοινοτήτων Μεγάλου Βάλτου, Διμηνιού, Λαλιωτίου και Μελισσίου και μόνο η περίσσεια του νερού, εκτός της αρδευτικής περιόδου (χειμερινή περίοδο), θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών. Αυτό σημαίνει επάρκεια πόσιμου νερού από τις εν λόγω πηγές μόνο δύο ή τρείς μήνες το χρόνο. Έτσι οποιαδήποτε άλλη πρόταση εκτός από αυτή που καταθέτουμε για χρηματοδότηση, για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του Διμηνιού, όπως για παράδειγμα της υδροδότησής του, μόνο από τις πηγές (ΣΙΕ) του Μεγάλου Βάλτου, θα απορριφθεί διότι, το έργο δεν θα είναι ούτε νόμιμο ούτε λειτουργικό αλλά ούτε και θα εξασφαλίζει πόσιμο νερό όλο το χρόνο, λόγω των περιορισμών που θέτουν οι περιβαλλοντικές άδειες. Η πρόταση που υποβάλουμε είναι μόνιμη, νόμιμη και λειτουργική και θα εξασφαλίσει με πόσιμο νερό χιλιάδες κατοίκους στο Διμηνιού και την παραλιακή ζώνη του χωριού, 365 ημέρες το χρόνο. Κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ζητούμε και την κατ’ εξαίρεση ένταξη της πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 6302/8-4-21 (Β’1399). Η υλοποίηση της πρότασης υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγεία μετά και το 3870/28.01.2021 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κορινθίας, με το οποίο κρίνει το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που υδροδοτείται η Κοινότητα Διμηνιού ΔΕ Σικυωνίων, ακατάλληλο για οικιακή χρήση.»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • όλα τα ανωτέρω,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Β. Εγκρίνει, την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη 20.162.723,40€ η οποία διαμορφώνεται στο ποσό των 9.638.750,00€ (επιλέξιμη δαπάνη 9.638.750,00€ και ιδιωτική συμμετοχή 1.200,00€)  στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης», μετά την αριθ. 45/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων περί τροποποίησης της 116/2020 (Ω5ΗΘΟΕΚΠ-ΙΥ1) όμοιας απόφασης , σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 6302/08.04.2021 (Β’1399).

Την κατ’ εξαίρεση ένταξη της ως άνω πράξης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της §7 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 6302/08.04.2021 (Β’1399), η υλοποίηση της οποίας υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους διαφύλαξης της δημόσιας υγείας,  μετά και το 3870/28.01.2021 έγγραφο του Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κορινθίας, με το οποίο κρίνει το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που υδροδοτείται η Κοινότητα Άνω Διμηνιού ΔΕ Σικυωνίων, ακατάλληλο για οικιακή χρήση.

 

Γ. Το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Σικυωνίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δει στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τροποποίηση Πρότασης ΑΤ01 για ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”                                                                                                                                                                                                 Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 7 της ΚΥΑ 6302 (ΦΕΚ 1399/Τεύχος Β/8-4-2021)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01
Υποδομές Ύδρευσης
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1ο Υποέργο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων», 9.350.000,00€ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Ο Φ.Π.Α. του 2ου Υποέργου ποσού 1.200,00€ είναι ανακτήσιμος και θα καλυφθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων
2ο Υποέργο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Σύνταξη και Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της ΔΕΥΑ Σικυωνίων στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο “Υποδομές Ύδρευσης”» 5.000,00€
3ο Υποέργο: «Απόκτηση Εδαφικής Έκτασης για την Εγκατάσταση Δεξαμενής Ύδρευσης του Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων», 50.000,00€
4ο Υποέργο: «Διοικητικό Κόστος Δήμου Σικυωνίων για την Ανάθεση Επίβλεψης και Διαχείρισης του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» 140.250,00€
5ο Υποέργο: «Υπηρεσίες Βασικού Μελετητή ως Τεχνικού Σύμβουλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου “Αντικατάσταση Εσωτερικού Υδραγωγείου Κοινότητας Διμηνιού και Παραλιακής Ζώνης Δήμου Σικυωνίων”» 93.500,00€
ΑΤ01: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ για ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”  

9.638.750,00

 

Δ. Δεσμεύεται για την  κάλυψη από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Σικυωνίων, του ΦΠΑ του 2ου Υποέργου ο οποίος ανέρχεται σε 1.200,00€ και δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη χρηματοδότησης διότι είναι ανακτήσιμος. (σύμφωνα με την αριθ. 45/2021 απόφαση της)

 

Ε. Εξουσιοδοτεί, το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή κάθε  σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email