132/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 12ης/16-07-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( με τηλεδιάσκεψη)

Αρ. Απόφασης:  132/2021

 

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 166/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Απολογισμός εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η  του μηνός Ιουλίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή     και ώρα 20:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   (με Τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 7259/09-7-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος  4. Δομετίου Βασίλειος
5 Τσιόγκας Νικόλαος                         6. Θελερίτης Γεώργιος  7. Κουτρέτσης Σπυρίδων 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Μυττάς Ιωάννης    11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Γαλάνης Βασίλειος 14.Παπαγεωργίου Δημήτριος 15.Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Κατσιμπούλας Αντώνιος
17. Χουσελάς  Ευάγγελος 18.  Νανοπουλος Βασιλειος    
          ΑΠΟΝΤΕΣ:        
  1. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 2. Φιακάς Παναγιώτης  3. Σώκος Δημήτριος
 4.  Λέγγας Μάρκος 5.  Συριάνος Κων/νος                          6. Παπαβασιλείου Νικόλαος 7. Μαστοράκης Δημήτριος
8. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 9. Μπακόλιας Παναγιώτης     
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :   Ουδείς  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 13ο    ημερήσιας διάταξης

 

  Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 166/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Απολογισμός εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 Δήμου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 166/2021 με ΑΔΑ : ΨΟΚΝΩ1Θ-4Υ7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία  έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

19ης/28.06.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αρ. Απόφασης 166/2021   8ο θέμα

ημερήσιας διάταξης  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6375/24.06.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Λέγγας Μάρκος      
απόντες: 1.Ζάρκος Δημήτριος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 5276/31.05.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση ο απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020, που όπως ανά γενική ανακεφαλαίωση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος.

 

Στο σημείο αυτό το τακτικό μέλος κ. Μάρκος Λέγγας δήλωσε ότι, καταψηφίζει το θέμα διότι δεν υπάρχει καμία ανάλυση, αλλά παρουσιάζονται μόνο τα σύνολα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως ισχύει σήμερα,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα

Α. Εγκρίνει τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ εσόδων-εξόδων του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης  γ’ παρ.1 άρθρο 72 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020 και ανά γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

από 01/01/2020 έως 31/12/2020

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 2.141.200,40 2.271.426,17 5.870,47 1.024.285,94 1.241.269,76
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 21.760.552,74 6.383.202,93 0,00 6.358.322,00 24.880,93
ΤΑKTIKA 9.644.765,22 9.877.126,23 7.807,00 7.463.374,13 2.405.945,10
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 1.504.899,51 61.118,76 0,00 0,00 61.118,76
           
Σύνολο Εσόδων: 35.051.417,87 18.592.874,09 13.677,47 14.845.982,07 3.733.214,55
           
 

 

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 460.306,48 386.485,35 386.485,35 0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 21.726.305,15 3.327.477,10 3.327.477,10 0,00
ΤΑKTIKA 12.669.601,39 5.844.923,72 5.844.923,72 0,00
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 195.174,00 0,00 0,00 0,00
Αποθεµατικό 30,85 0,00 0,00 0,00
         
Σύνολο Εξόδων : 35.051.417,87 9.558.886,17 9.558.886,17 0,00
 

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 1.397.882,64
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη: 1.397.882,64
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 5.287.095,90
 1. Η υποβολή του ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έλεγχο και η τελική έγκριση, θα γίνει αφού καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. (ΠΔ 315/1999), οι οποίες αφού ελεγχθούν από τον ορισμένο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και εγκριθούν με νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την προβλεπόμενη έκθεσή της, σύμφωνα με την §2 του άρθρ. 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                             Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.06.2021

Ο πρόεδρος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτκό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικαγ

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τα παραπάνω αναφερθέντα,
 • την αριθ. 166/2021 με ΑΔΑ : ΨΟΚΝΩ1Θ-4Υ7 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  –   και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου 

 

Α.Εγκρίνει, την αριθ. 166/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Απολογισμός εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων»,   όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

 Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί ,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές ενέργειες .

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 132/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16.07.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email