131/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

11η/26 .04. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

131/2022

  9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης

της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 περί υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020» – Δράση 4.3.1.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Απριλίου 2022 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5740/20.4.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν –5– και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι.
απόντες:   -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από  20/04/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής , που ακολουθεί,

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το πεδίο κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/11.03.2020) και συγκεκριμένα «….κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.»
 2. Την με Α.Π.: 5473/23.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι : Περιφέρειες και Δήμοι, όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση : 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 3. Την υπ’ αριθμ. 30/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου, με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Ασπροκάμπου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 600.000,00€ (1.290.322,58€ + 309.677,42€ ΦΠΑ), η οποία  αφορά σε αντικατάσταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου το οποίο αποτελείται από ανοικτούς χωμάτινους αύλακες, με δίκτυα σωλήνων υπό πίεση, συνολικού μήκους 3.422,0μ. για τη συγκέντρωση του νερού από τις γεωτρήσεις 1 «Ασπρόβρυση» και 2 «Βλαχιώτη», στη νέα δεξαμενή Κεφαλής ωφέλιμου όγκου 1.000,0κ.μ και την μετέπειτα διάθεση τους με δίκτυο συνολικού μήκους 6.485,0μ. προκειμένου να  αρδευτούν συνολικά 1.013,6 στρέμματα καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής του αναδασμού της Κοινότητας Ασπροκάμπου της Δ.Ε. Στυμφαλίας. Στο έργο προβλέπεται και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αμφότερων των δύο  γεωτρήσεων 1 και 2, μέσω της αντικατάστασης του αντλητικού της συγκροτήματος.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και δη στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 3.1 : «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

Τίτλος Πρότασης:              «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Ασπροκάμπου, Δήμου Σικυωνίων»

Προϋπολογισμός:              1.600.000,00 €

Η προτεινόμενη πράξη απαρτίζεται από ένα (01) και μοναδικό υποέργο αυτό της εργολαβίας – κατασκευαστικό (τεχνικό).

 1. Την αναγκαιότητα ορισμού ενός υπαλλήλου του Δήμου ως υπεύθυνου Πράξης στο πλαίσιο καθηκόντων του οποίου περιλαμβάνεται:

α)    η σύνταξη και υποβολή της Αίτησης Στήριξης της Προτεινόμενης Πράξης καθώς και την υποβολή των υπολοίπων συνοδευτικών στοιχείων – δικαιολογητικών αυτής.

β)    η υποβολή του αιτήματος μετά των απαιτούμενων συνημμένων : ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης, ελέγχου νομιμότητας ανάληψης ή/και τροποποίησης νομικής δέσμευσης, αιτήματος πληρωμής αναδόχου και διαδικασίας ολοκλήρωσης πράξης.

 1. Το γεγονός ότι η αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Χήτα Αμαλία, δύναται να ορισθεί  υπεύθυνη της Πράξης, καθώς διαθέτει την ανάλογη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00€ (1.290.322,58€ + 309.677,42€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης 3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
 2. Τον ορισμό της Χήτα Αμαλίας, αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως υπεύθυνης της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 30/2021 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κοινότητας Ασπροκάμπου, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 1.600.000,00€ (1.290.322,58€ + 309.677,42€ ΦΠΑ), η οποία αφορά σε αντικατάσταση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου το οποίο αποτελείται από ανοικτούς χωμάτινους αύλακες, με δίκτυα σωλήνων υπό πίεση, συνολικού μήκους 3.422,0μ. για τη συγκέντρωση του νερού από τις γεωτρήσεις 1 «Ασπρόβρυση» και 2 «Βλαχιώτη», στη νέα δεξαμενή Κεφαλής ωφέλιμου όγκου 1.000,0κ.μ και την μετέπειτα διάθεση τους με δίκτυο συνολικού μήκους 6.485,0μ. προκειμένου να  αρδευτούν συνολικά 1.013,6 στρέμματα καλλιεργούμενες εκτάσεις της περιοχής του αναδασμού της Κοινότητας Ασπροκάμπου της Δ.Ε. Στυμφαλίας. Στο έργο προβλέπεται και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αμφότερων των δύο  γεωτρήσεων 1 και 2, μέσω της αντικατάστασης του αντλητικού της συγκροτήματος.
 • την 122/2022 (62Ζ1Ω1Θ-Ζ4Λ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω μελέτη,
 • την από 20/4/2022 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.600.000,00€ (1.290.322,58€ + 309.677,42€ ΦΠΑ), στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», του Μέτρου 4 : «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Β. Ορίζει την κυρία Αμαλία Χήτα, αν. προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου, ως υπεύθυνης της Πράξης , στο πλαίσιο καθηκόντων που περιγράφονται στην ως άνω εισήγηση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.04.2022

ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email