131/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   131/2022

Περίληψη: Παραχώρηση της πλατείας Κοινότητας Πασίου στον Πολιτιστικό  Σύλλογο «ΑΛΚΥΩΝΗ»

την 5 – 6  και 7 Αυγούστου 2022 , για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων .

 

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00 συνήλθε σε  έ κ τ α κ τ η    συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.10911/15-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Συριάνος Κων/νος                         

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαγεωργίου Δημήτριος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24.  Παπαβασιλείου Νικόλαος

 

25.   Χουσελάς  Ευάγγελος  26. Νανοπουλος Βασιλειος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1.  Γκούμας Σταμάτιος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
     

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 4ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

     Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Παραχώρηση της πλατείας Κοινότητας Πασίου στον Πολιτιστικό  Σύλλογο «ΑΛΚΥΩΝΗ» την 5 – 6  και 7 Αυγούστου 2022 , για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων», ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το συμβούλιο   για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος ,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την αριθ. 12/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 06/13-07-2022 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Πασίου.

 

Στο Πάσιο και στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις δέκα τρείς (13) του μήνα Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, συνεδρίασε το συμβούλιο Πασίου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του, που δόθηκε εμπρόθεσμα σε καθέναν από τους συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα μέλη του συμβουλίου.               

Παρόντες                                                                       Απόντες

1. Παναγιώτης Ραφτόπουλος (Πρόεδρος)

2. Ιωάννης Κασκαούτης (Μέλος)

3. Δημήτριος Φίλης (Μέλος)

4. Δημήτριος Κελλάρης (Μέλος)

5. Ιωάννης Ραυτόπουλος (Μέλος)

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Βασίλειος Κουτσουμπός.

        

                                           Αριθμός Απόφασης :    12/2022

 

Θέμα 1o :  Παραχώρηση της πλατείας Πασίου στο σύλλογο ΑΛΚΥΩΝΗ την 5 / 6 & 7-8-2022.

Σχετ. : Η αριθμ πρωτ. 10233/07-07-2022 αίτηση του συλλόγου ΑΛΚΥΩΝΗ.

                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την παραπάνω αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου ΑΛΚΥΩΝΗ, με την οποία αιτείται την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Πασίου στις 5 / 6 & 7-8-2022 για την διεξαγωγή εκδηλώσεων.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  την πρόταση του προέδρου του

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α

 

Προτείνει στο Δήμο να εγκρίνει την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Πασίου στις    5 / 6 & 7–8-2022 προκειμένου να γίνουν οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού συλλόγου Η ΑΛΚΥΩΝΗ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2022

Πάσιο  13-07-2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα   

 

  1. Θ εωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, και το θέμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του  ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

  1. Εγκρίνει, την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Πασίου τις  ημέρες   5 – 6 & 7

Αυγούστου 2022 για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων  του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΑΛΚΥΩΝΗ».

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 131/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email