131/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

14ης/24.05.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 131/2021   17ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων

ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείο Κορίνθου

κατά τη συζήτηση αγωγής ΡΕΛΙΑ Κων/νου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 24η Μαΐου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4897/20.05.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Σώκος Δημήτριος 4.Σωτηρόπουλος Ι.
  5. Ζάρκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Λέγγας Μάρκος      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 83/17.05.2021 αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος του Ρέλια Κων/νού  και τον ορισμό δικηγόρου για την για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, οποτεδήποτε πραγματοποιηθεί η συζήτηση της προαναφερθείσας αγωγής .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 83/17.05.2021 αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος
  • την 270/5005/22.05.2021 (ΩΦΥΓΩ1Θ-ΦΟΕ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη δικηγόρο Σαρλά Ελένη, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σικυωνίων, ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την ορισθησομένη δικάσιμο συζήτησης της 83/17.05.2021 αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος του Ρέλια Κων/νου του Αντωνίου.

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατόπιν αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή της δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 424,08€ σύμφωνα με την 270/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24.05.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email