131/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11ης/15-6-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  131/2020

Περίληψη: Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά των πορισμάτων του ΕΛ.Γ.Α .  

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  Ιουλίου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  ρα  έναρξης 20:30’ μ.μ συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 4586/11-6-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε .  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σώκος Δημήτριος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Δομετίου Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος 15. . Ρουμπέκας Γεώργιος 16.Γαλάνης Βασίλειος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Μαστοράκης Δημήτριος 19. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Κατσιμπούλας Αντώνιος
25 Χουσελάς  Ευάγγελος 26. Νανόπουλος Βασίλειος    
 

ΑΠΟΝΤΕΣ :

 

1. Συριάνος Κων/νος

   
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) .  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 6.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 7. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)
8.Κρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

12. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

13. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

14. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 15 Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Κοτσίρης Β. (Στενού) 30. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 31. Σκούπας Α. (Μποζικών)
32. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 33. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 34. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 35. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 Θέμα  Α΄  (πρό ημερήσιας διάταξης)   

        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά των πορισμάτων του ΕΛ.Γ.Α. και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει για το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος.

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν κατάφωρα τις ευρισκόμενες στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων καλλιέργειες, προκαλώντας μείζονα θέματα στους παραγωγούς της περιοχής. Συγκεκριμένα, έλαβε χώρα έντονη βροχόπτωση την 21η.9.2019 προκαλώντας προβλήματα στ’ αμπελοειδή και ειδικότερα στην ποικιλία της Σουλτανίνας, ενώ χαλαζόπτωση την 4η.10.2019 έπληξε τελειωτικά τις ως άνω καλλιέργειες του Δήμου μας, σημειώνεται ότι  οι συγκεκριμένες καλλιέργειες είναι ασφαλισμένες έως την 10 Νοεμβρίου 2019.      Σύμφωνα με τον εν ισχύ κανονισμό λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Α ορίζεται ότι «Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι παρακάτω κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια) που προκαλούν ζημιές στην παραγωγή των συστηματικών καλλιεργειών: α.Φυσικοί κίνδυνοι: χαλάζι, παγετός, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι και θάλασσα».

  • Επειδή κατεστράφησαν διαφόρων ειδών καλλιεργειών, που κείνται στα  διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων, και δυστυχώς ο ΕΛ.Γ.Α δεν έχει προβεί στην έκδοση ορθών πορισμάτων για τις προαναφερθείσες ζημιές.
  • Επειδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης.
  • Επειδή είναι αυτονόητη και αναγκαία η έκδοση ορθών πορισμάτων κατά τον επανέλεγχο που θα διενεργηθεί από τους εκτιμητές κατόπιν των σχετικών ενστάσεων,

Ζ η τ ά μ ε

Την άμεση  διενέργεια   επανελέγχου,  ο  οποίος θα πρέπει να είναι δίκαιος και να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανωτέρω Ζημιές.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • το ψήφισμα διαμαρτυρίας , – και
  • την τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

  Α. Εγκρίνει, την Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά των πορισμάτων του ΕΛ.Γ.Α. όπως αυτό αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

   Β.       Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την σχετική απόφαση :   

  • Διοικητή  ΕΛ.Γ.Α   – και
  • Βουλευτές Ν. Κορινθίας

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 131/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.06.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email