131/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

11/10.06.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 131/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων, κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμεναρχείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 77/2019 απόφασης ΟΕ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6724/06.06.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Αλεξόπουλος Βασίλειος    
6.     Σπανός Κων/νος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων, κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμεναρχείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 77/2019 απόφασης ΟΕ, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών, την από 13/05/2019 γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου Σαρλά Λένας, αναφορικά με το θέμα, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «….. η άσκηση ενδίκου βοηθήματος με σχετική επίκληση των λόγων αυτών, πιθανολογώ βάσιμα ότι δεν θα ευδοκιμήσει, καθώς ο νόμος δεν εξαρτά την υποχρέωση αυτή του Δήμου από την ύπαρξη τυχόν προϋποθέσεων υλοποίησης. Επιπλέον, ο Λιμενάρχης επέβαλε μικρά σχετικά πρόστιμα, τη στιγμή που ο ΚΔΝΔ προβλέπει πρόστιμα έως και 60.000€. Τούτων λεχθέντων, πιθανολογείται εύλογα ότι η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων δεν θα ευδοκιμήσει, ενώ ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με έξοδα κατάθεσης, παράστασης και σύνταξης υπομνήματος και συνεπώς θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του ….. »

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
  • την 77/2019 (91Τ7Ω1Θ-333) απόφαση ΟΕ,
  • την από 13/05/2019 με αρ. πρωτ. 5920/17.05.2019 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη μη άσκηση ένδικων μέσων, κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων Λιμεναρχείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 77/2019 απόφασης ΟΕ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10.06.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email