130/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 16ης/15.7.2022 Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   130/2022

Περίληψη: Επί της αριθ. 10/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού με θέμα : Αίτηση του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ορθαγόρας» . 

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Ιουλίου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή   και ώρα 12:00 συνήλθε σε  έ κ τ α κ τ η    συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.10911/15-7-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη δηλαδή:

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Συριάνος Κων/νος                         

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Παπαγεωργίου Δημήτριος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24.  Παπαβασιλείου Νικόλαος

 

25.   Χουσελάς  Ευάγγελος  26. Νανοπουλος Βασιλειος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   1.  Γκούμας Σταμάτιος

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
     

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 3ο  Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

     Στο 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Επί της αριθ. 10/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού με θέμα : Αίτηση του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ορθαγόρας», ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, ενημέρωσε το συμβούλιο   για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος ,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του θέματος αυτής , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την αριθ. 10/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ     

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 7/11-07-2022 συνεδρίασης του  Συμβουλίου Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων.

 

Αριθμ. Απόφασης  10/2022

 

Θέμα:  «Αίτηση του Πολιτιστικού –Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο Ορθαγόρας».

Στην Αρχαία Σικυώνα -Βασιλικό και στο  Κοινοτικό κατάστημα της  Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, σήμερα την 11η Ιουλίου   2022  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19.00  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του  Δήμου Σικυωνίων,  ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν πέντε  (5) δηλαδή:

Παρόντες                                                                         Απόντες

Μαγκλάσης  Χρήστος         Πρόεδρος                                        Ουδείς

Πάνου  Ν. Ευάγγελος         Μέλος

Γιαννάκαινας Αναστάσιος  Μέλος

Πάνου Β. Ευάγγελος          Μέλος

Τζαμανή  Μαρία                  Μέλος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Τρίγκα Ευαγγελία , για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: «Αίτηση του Πολιτιστικού –Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο Ορθαγόρας» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 10024/05-07-2022 αίτηση του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο Ορθαγόρας» με την οποία αιτείται την  παραχώρηση του πρώην Δημοτικού σχολείου Αρχαίας Σικυώνας το Σάββατο 23η  Ιουλίου 2022 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτής  Βερύκοκου 2022.

Ακολούθως  ο πρόεδρος πρότεινε  την παραχώρηση του προαύλιου χώρου  του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας για να πραγματοποιήσουν την εν λόγω εκδήλωσης .

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και την  διαλογική συζήτηση  που ακολούθησε στο θέμα αυτό

Αποφασίζει – Γνωμοδοτεί   ομόφωνα

Την παραχώρηση του προαύλιου χώρου  του πρώην Δημοτικού σχολείου Αρχαίας Σικυώνας προκειμένου  να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Εορτής Βερύκοκου το Σάββατο  23η  Ιουλίου 2022.

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Α κ ρ ι β έ ς      α π ό σ π α σ μ α

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα   

 

  1. Θ εωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, και το θέμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του  ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

  1. Εγκρίνει, την  παραχώρηση του προαύλιου χώρου  του πρώην Δημοτικού σχολείου Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού για την πραγματοποίηση  της εκδήλωσης «Εορτή Βερίκοκου» το Σάββατο  23η  Ιουλίου 2022.

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 130/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15.07.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email