13/2023 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      ΑΔΑ:ΨΒΞΚΟΚ3Ξ-023

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 05/11-4-2023 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  13/2023

Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού  της εταιρείας «Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  Ο.Ε».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις  11 Απριλίου του έτους  2023  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 10:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:68/05-4-2023 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) ,σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                             Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας «Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  Ο.Ε». έθεσε υπόψη των μελών την με  αριθμ. πρωτ: 4322/10-3-2023 αίτηση της εν λόγω εταιρείας η οποία έχει ως ακολούθως:

Ως γνωρίζετε η εταιρεία μας ως εκπροσωπείται, έχει καταθέσει την με αριθμό κατάθεσης 19/2018 αγωγή (διαδικασία μικροδιαφορών) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος και αφορά οφειλή ποσού 521,32€ της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ προς την εταιρεία μας.

 

Η αγωγή προσδιορίστηκε να εκδικαστεί αρχικά κατά την 8-2-2019, μετά από αναβολή μετά από αίτημα του Δήμου Σικυωνίων, η αγωγή προσδιορίστηκε να εκδικαστεί κατά την 7-6-2019.              Κατά την 7-6-2019, και λόγω τής αναστολής των εργασιών των Δικαστηρίων λόγω των Δημοτικών Εκλογών (β΄ Κυριακή), η υπόθεση ματαιώθηκε. Έκτοτε η εκδίκαση της αγωγής παραμένει σε εκκρεμότητα. Η οφειλή σήμερα μετά τόκων και εξόδων ανέρχεται στο απαιτητό ποσό των Α) 521,32€ ως κεφάλαιο οφειλής, Β) ποσό 168€ ως τόκοι υπερημερίας έως σήμερα (8-3-2023), Γ) ποσό κατ’ ελάχιστο 150€ ως δικαστικά έξοδα. Ήτοι σύνολο απαιτητής οφειλής 839,32€. Σήμερα με την παρούσα και κατόπιν προφορικών συνομιλιών μας, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ πως προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών ενεργειών εκ μέρους μας επιθυμούμε την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς και περιορίζουμε εκ του συνολικού ανωτέρω απαιτητού ποσού το ποσό της καταβολής στο συνολικό ποσό των 600€, περιορίζοντας το ποσό των τόκων και το ποσό δικαστικών εξόδων. Ως εκ τούτου με την παρούσα αιτούμαστε την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με την καταβολή εκ μέρους των υπηρεσιών σας του ποσού των εξακοσίων ευρώ (600€), οπότε και με την καταβολή του ανωτέρω ποσού δηλώνουμε πως επέρχεται η πλήρη και ολοσχερή εξόφληση μας αναφορικά με την απαίτηση μας όπως αυτή αναφέρεται στην ανωτέρω με αριθμό 19/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΟΣ αγωγή μας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε την αναγκαιότητα  ορισμού δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης  εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη επί του προαναφερομένου αιτήματος της εταιρείας «Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  Ο.Ε και πρότεινε την δικηγόρο του Πρωτοδικείου Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνα  Γεωργούλια.

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Ορίζεται η δικηγόρος του Πρωτοδικείου Κορίνθου, κ. Κωνσταντίνα Γεωργούλια, προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς ή μη επί αιτήματος  της εταιρείας «Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  Ο.Ε».
 2. Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η προαναφερόμενη δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Δήμου  Σικυωνίων».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  13/2023 και υπογράφεται  ως έπεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 11-4-2023

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email