13/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 3ης/18. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης)

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   13/2023

Περίληψη:  Επί αιτημάτων πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα

 σε  Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2023.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η   του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.576/13-1-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Μαστοράκης Δημήτριος 16. Σαρχάνης Κων/νος
17. Παπαβασιλείου Νικόλαος 18. Χουσελάς  Ευάγγελος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Λέγγας Μάρκος

 

2. Ρουμπέκας Γεώργιος

 

3.Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

4. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 5. Μπακόλιας Παναγιώτης  6. Κατσιμπούλας Αντώνιος 7. Θελερίτης Γεώργιος 
8. Γαλάνης Βασίλειος    

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  5. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)  6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7.Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)
       
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

 

        Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

6ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτημάτων πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα σε  Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2023»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  εισηγούμενος  το θέμα,  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την από 28-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία έχει ως ακολούθως :

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   28-12-2022

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

Θέμα: «ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΙΑΣ) ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΕ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023».

 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας με το αριθμ. 1760 / 11-05-2010 έγγραφο του (συν. 1) μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, προκειμένου ο εκάστοτε Ο.Τ.Α. να μπορέσει να χορηγήσει άδεια πώλησης (εμπορίας) πόσιμων υδάτων που του ανήκουν, απαιτούνται μεταξύ άλλων αίτηση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου και σύμφωνη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Για να γνωμοδοτήσει το Τμήμα θα πρέπει στην αίτηση που θα του διαβιβάζεται να επισυνάπτεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Α. που έχει ανάγκη την υδροδότηση, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της υδροδότησης,  το χρονικό διάστημα αυτής κ.λ.π.

Β) Οι κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου και ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ευθυμίου υπέβαλλαν αιτήσεις προκειμένου να τους εγκριθεί η πώληση πόσιμου νερού στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου και στις Τ.Κ. Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, Κάτω Διμηνιού και Πασίου, για να τους χορηγηθεί Άδεια Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού από το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Δήμος Λ.Π.Α.Θ.), για το έτος 2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, μετά τη σχετική αλληλογραφία, με την αριθμ. 41 / 14-02-2019 απόφαση του (συν. 2) ενέκρινε την άδεια πώλησης (εμπορίας) νερού στους αιτούντες μόνο στη κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού για το έτος 2019.

ΣΤ) Οι κ.κ. ΜΠΡΑΪΛΑΣ Γ. και ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Θ. κατέθεσαν στο Δήμο μας τις με αρ. πρωτ. 19236 & 19233 / 2022 αντίστοιχα αιτήσεις (συν. 3) με τις οποίες ζητούν να ανανεωθεί η αριθμ. 8 / 2021 απόφαση Δ.Σ. και να εγκριθεί η πώληση (εμπορία) πόσιμου νερού στις κοινότητες Σικυώνος – Κιάτου, Μουλκίου, Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού, Κάτω Διμηνιού, Πασίου και Διμηνιού, προκειμένου να τους χορηγηθεί η Άδεια Πώλησης (Εμπορίας) Πόσιμου Νερού από το Δήμο Λ.Π.Α.Θ., για το έτος 2023.

Ζ) Με το αριθμ. 19500 / 06-12-2022 έγγραφο μας (συν. 4), ζητήσαμε από τον πρόεδρο του συμβουλίου της κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού να μας γνωρίσει εάν υπάρχουν ανάγκες υδροδότησης στα όρια της κοινότητάς του, τεκμηριώνοντας τη σχετική απόφαση του.

Η) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού μας απέστειλε την αριθμ. 9 / 2022 απόφαση του συμβουλίου (συν. 5) .

 

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων προς ενημέρωση και λήψη απόφασης.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

2.  Την αριθ. 14/2022 απόφαση της Κοινότητας Σικυώνος – Βασιλικού,  με την οποία εγκρίνει την πώληση πόσιμου νερού με βυτιοφόρα οχήματα στην εν λόγω κοινότητα,  δεδομένου των αυξημένων αναγκών υδροδότησης λόγω της μη επάρκειας του πόσιμου νερού .

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία   

Μειοψηφούντος του  Δημοτικού  Συμβούλου κ. Β. Νανόπουλου

 

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού, μόνο στην Κοινότητα Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού  της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων  για το έτος 2023,  με ιδιόκτητα βυτιοφόρα οχήματα στους αιτούντες
  • ΜΠΡΑΪΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ,     – και 
  • ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΘΕΟΔΩΡΟ,

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και την από

28-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων .

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στο Τμήμα  Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου  για τις δικές του ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 13/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18 – 1 –  2023

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email