13/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αριθμ. πρωτ:1240

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Ημ/νία: 26-1-2023

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                            ΑΔΑ:ΨΖΦΕΩ1Θ-Α7Ε

 Απόφαση Δημάρχου αριθ. 13

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

  1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου όπως ισχύουν.
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
  4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (έντονη βροχόπτωση) που επικρατούν στα Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

 

Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για σήμερα Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και από ώρα 10:00, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών σύμφωνα με το σκεπτικό της  παρούσας.

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

                                                        

        

         Κοινοποίηση:

  1. Σχολικές Μονάδες
  2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
  3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

 

 

Print Friendly, PDF & Email