13/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ:ΩΤΦ7ΟΚ3Ξ-ΛΛΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
(Ν.Π.Δ.Δ)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/28-3-2022 μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αριθμός Απόφασης 13/2022

Περίληψη Παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην ESOLNET HELLAS Ε.Π.Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ για διεξαγωγή εξετάσεων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 Μαρτίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 70/23-3-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π Ν Π) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76) Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 14 μελών, βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Τσαμαντά Ελένη
2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος
3. Πάτσιου Ιωάννα 3. Αθανασούλη Ελένη
4. Καλφαντή Βασιλική 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
5. Μπόκιας Βασίλειος
6. Ρουμελιώτη Βασιλική
7. Ζάρκος Ευάγγελος
8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
10. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην ESOLNET HELLAS Ε.Π.Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

για διεξαγωγή εξετάσεων έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

• Την αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» όπως ισχύει.
• Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
• Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
• Το αριθμ.πρωτ:34/10-3-2022 έγγραφο με τα συνημμένα του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου που αφορά διαβίβαση αιτήματος της ESOLNET HELLAS Ε.Π.Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ για διεξαγωγή εξετάσεων και τη δήλωση της σύμφωνης γνώμης για την εν λόγω παραχώρηση.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην ESOLNET HELLAS Ε.Π.Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ για διεξαγωγή εξετάσεων το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 και ώρα 07:30 έως 21:30
Η ESOLNET HELLAS Ε.Π.Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ οφείλει να:
• Φροντίζει, ώστε ο χώρος που της παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΔΥ για COVID-19.
• Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου.
• Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια της διενέργειας εξετάσεων .
• Την καταβολή ποσού εκατόν πενήντα ευρώ ως αντίτιμο για την παραχώρηση σχολικού χώρου στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2022 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
1. Δομετίου Βασίλειος
2. Καλφαντή Βασιλική
3. Μπόκιας Βασίλειος
4. Ρουμελιώτη Βασιλική
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
8. Πάτσιου Ιωάννα
9. Ζάρκος Ευάγγελος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 31-3-2022
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email