13/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

3η/08 .02. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

13/2022

  1ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Επικαιροποίηση της 250/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

περί ορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων

ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τη συζήτηση έφεσης

που αφορά στην ακύρωση της 197/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 8η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00’μμ συνήλθε                                   σε –δια περιφοράς–  έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 1577/08.02.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133) σε συνδυασμό όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών συμμετείχαν -5- και αναλυτικά,

συμμετέχοντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δημ.
μη συμμετέχοντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την 250/2020 σε ορθή επανάληψη προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία  «Εξουσιοδοτεί & Αναθέτει ειδική εντολή στην δικηγόρο Αθηνών Μ α γ α λ ι ο ύ  Μ α ρ ί α  (ΑΜ ΔΣΑ 27399, Ομήρου 15, Αθήνα) την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και την Παράσταση κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 2285/2018 Έφεσης του Δήμου Σικυωνίων, κατά τη δικάσιμο της 22ας Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και  τη σύνταξη και κατάθεση σχετικού Υπομνήματος για την εξαφάνιση της υπ’ αριθ. Α197/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, και γενικά να εκπροσωπεί τον Δήμο Σικυωνίων, σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την ανωτέρω συγκεκριμένη υπόθεση, ενεργώντας όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις και οτιδήποτε απαιτείται για την διεκπεραίωση της εν λόγω εντολής, καθώς και σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση.»

Από τη λήψη της ως άνω απόφασης έχει παρέλθει, συνεπεία των αναβολών στη συζήτηση της υπόθεσης, χρονικό διάστημα εντός του οποίου μεσολάβησε η νέα σύνθεση του συλλογικού οργάνου διοίκησης και ως εκ τούτου η ως άνω απόφαση χρήζει επικαιροποίησης προκειμένου να ανανεωθεί η ειδική εντολή προς την πληρεξουσία Δικηγόρο κα Μαγαλιού Μαρία (ΑΜ ΔΣΑ 27399).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

Β. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. καταθ. Ε 2285/2018 Έφεση του Δήμου Σικυωνίων και το ΥΠ261/4-2-2022 Υπόμνημα.

Γ. Ανανεώνει την ειδική εντολή που παρασχέθηκε στην δικηγόρο Αθηνών Μ α γ α λ ι ο ύ  Μ α ρ ί α  (ΑΜ ΔΣΑ 27399, Ομήρου 15, Αθήνα) δυνάμει της υπ’ αριθ. 250/2020 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και, ως εκ τούτου, εξουσιοδοτεί την ως άνω δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και την Παράσταση κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 2285/2018 Έφεσης του Δήμου Σικυωνίων, κατά τη δικάσιμο της  16ης Φεβρουαρίου 2022 καθώς και για τη σύνταξη και κατάθεση σχετικών Υπομνημάτων και γενικά για όλες ανεξαιρέτως τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν την υποστήριξη της Έφεσης και την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως στην ως άνω δικάσιμο καθώς και σε κάθε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή ματαίωση.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08.02.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email