13/2022 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 13/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/30-12-2022 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα:. Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.

Στο Κιάτο σήμερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ πρωτ: 21013/27-12-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/19-7-2018).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω εννέα (9) μέλη, και αναλυτικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Πρόεδρος)
  2. Θελερίτης Γεώργιος
  3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
  4. Τσολάκος Γεώργιος
  5. Σώκος Δημήτριος
  6. Δομετίου Βασίλειος
  7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

8. Μυττάς Ιωάννης9. Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, έθεσε υπόψη των μελών την από 27/12/2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας που έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣΤΜΗΜΑ Τ.Ε.-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ Κιάτο 27- 12 -2022
ΠΡΟΣ: Την Eκτελεστική ΕπιτροπήΕνταύθα

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : Σχέδιο Τ. Π. έτους 2023

Σας στέλνουμε σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023 και παρακαλούμε για την έγκρισή του

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήμ. Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιώνΒασίλειος ΚατσιμπούλαςΠολιτικός Μηχανικός ΤΕ3
Α/Α Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Π Ο Σ Ο ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ
1 02.00.6737.001 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας] {Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. απο Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ} 12.400,00
2 02.60.7331.001 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ/ΥΠ. ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ/ΜΨΗΣ & ΑΝΘ/ΤΑΣ [Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063 88.897,88 ΣΤΟ 2022 ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ Κ.Α. 02.10.7331.001 (ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΕΙΝΑΙ Π.Δ.Ε.)
3 02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=22.967,11€) + (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=31.081,32€) 54.048,43
4 02.25.7312.005 Ανόρυξη Αρδευτικών Γεωτρήσεων {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=18.387,87€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΠΑΠΑΝΩΝ 2021=27.321,49€)} 45.709,36
5 02.25.7412.005 Εκπόνηση μελετών Άρδευσης (Επιχ/γηση ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπλ/τική αποφ. Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών) 73.066,92
6 02.30.7323.050 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) 102.074,81
7 02.30.7323.051 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) 74.400,00
8 02.30.7323.052 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) 74.400,00
9 02.30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών) 146.531,29
10 02.30.7323.007 Οδοποιία Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 69.160,00 22SYMV009924769
11 02.30.7323.008 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=14.287,95€) + (ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04)} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 69.539,99 22SYMV009924619
12 02.30.7323.012 Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 68.051,20 22SYMV011256497
13 02.30.7323.014 Οδοποιία Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 62.370,00 22SYMV011254997
14 02.30.7323.015 Οδοποιία Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=37.000,00€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=7.300,01€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2021=3.818,44€)+(ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=1.011,79€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 49.130,24 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 382/13-09-2022 (ΑΔΑ: 99ΖΟΩ1Θ-ΗΕΗ)
15 02.30.7323.016 Οδοποιία Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 62.435,19 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 477/22-11-2022 (ΑΔΑ: 960ΑΩ1Θ-ΕΡΝ)
16 02.30.7323.017 Οδοποιία Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 73.500,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 478/22-11-2022 (ΑΔΑ: 934ΡΩ1Θ-ΓΙΦ)
17 02.30.7323.018 Οδοποιία Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 17/2022 & ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2022
18 02.30.7323.019 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 50.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2022
19 02.30.7323.020 Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70.200,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27/2022
20 02.30.7323.021 Οδοποιία Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 2022=40.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=33.000,00€) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 73.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 28/2022
21 02.30.7323.022 Οδοποιία Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€ –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 29/2022
22 02.30.7326.009 Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από α) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ. Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.= 16.352,72€ β) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ. Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ.= 29.016,00€ γ) ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ 2019=12.592,93€ δ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2020=111.654,67€ & ε) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=69.148,68€) +( Από Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}=178.235,00€ [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] 417.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2021
23 02.30.7326.010 Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ {Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. απο Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 68.324,00 AWRD011575498 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 19/2022
24 02.30.7326.011 Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=20.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2022
25 02.30.7412.002 Εκπόνηση μελετών (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 17.072,51 21SYMV009781420=12.150,95€ & 22AWRD011511558= 4.921,56 €
26 02.30.7412.004 Εκπόνηση μελετών έτους (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 15.817,24
27 02.30.7413.012 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} 26.918,06 Α.Δ.Σ.: 110/09-06-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ: 3424/05-08-2013
28 02.30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ) 37.200,00 22SYMV009893627
29 02.30.7413.015 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής} ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 31.432,74
30 02.45.7326.002 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 65.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2022
31 02.45.7326.003 Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 22.320,00 21SYMV009827004
32 02.45.7326.006 Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 37.040,00 22SYMV009921278
33 02.61.7326.004 Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου», Από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ=600.000,00€ ,ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2020=18.937,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=211.494,17€ , από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=106.500,00€ , από ΥΠ. ΕΣ.- ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=19.000,00€ , από ΣΑΤΑ 2011=769,49€ , από ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}=2.154,81€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2015=10.131,38€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016=59.642,50€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2017=69.319,17€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2018=228.849,26€ & από Επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπληρ. απόφαση Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021=72.657,01€ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.399.454,79 Αρίθμ. Απόφασης
ΑΟΕ : 352/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ1ΥΩ1Θ-ΚΔ3) Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ (1/2019 μελέτη).
34 02.63.7341.002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030276 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.268.490,86 22SYMV010566392
35 02.63.7341.003 Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κοινότητα Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του Δήμου Σικυωνίων με Κωδικό ΟΠΣ 0022030870 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.828.492,82 22SYMV011416113
36 02.63.7341.004 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου Δεξαμενής στη θέση [Δραγονέρα] ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030870- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 44.179,65
37 02.63.7341.005 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Κωδικό ΟΠΣ 0022030092 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 474.293,00 22SYMV010463492
38 02.63.7341.006 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Κωδικό ΟΠΣ 0022030672 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.248.296,77 22SYMV010503199
39 02.63.7341.007 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0022110275 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 624.975,90 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 395/28-09-2022 (ΑΔΑ: 65ΑΝΩ1Θ-Ξ9Ε)
40 02.63.7341.008 Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση [Μπρίμιζα] στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων} με Κωδικό ΟΠΣ 0022110879 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.487.634,78 22SYMV011507537
41 02.63.7341.009 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων και Γεώτρησης [Μπρίμιζα] για την Άρδευση της Κοινότητας Καισαρίου} με Κωδικό ΟΠΣ 0022110879 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 120.030,00
42 02.64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας ΦΕΝΕΟΥ {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 59.273,48 15SYMV003409702
43 02.64.7323.001 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29.9.2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 871) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 523.015,97 19SYMV005364828
44 02.64.7323.006 Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων – Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.760.064,79 22SYMV010792039
45 02.64.7323.012 Οδοποιία Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=53.189.11€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=1.986,98€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 64.999,99 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 383/13-09-2022 (ΑΔΑ: Ω57ΣΩ1Θ-ΨΣΞ)
46 02.64.7323.013 Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=50.000,00€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=4.011,28€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 63.835,19 22AWRD011561303
47 02.64.7326.001 Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες – πεζοδρόμια – τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 319.250,35 19SYMV005465926
48 02.64.7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 66.662,39 22SYMV009921211
49 02.64.7326.007 Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.175.999,99 22SYMV011234302
50 02.64.7331.004 Αποπεράτωση Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 103.649,84 21SYMV009263519
51 02.64.7341.016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}» με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=839.801,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=31.469,30€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 871.271,27 21SYMV008085585
52 02.64.7341.017 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (Κωδ. ΟΠΣ 5044821), Επιχ. Πρόγρ.«Πελ/νησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 298.634,15 20SYMV007882811
53 02.64.7341.018 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010871447) – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 336.000,02 22SYMV009933395
54 02.64.7341.020 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ -Κωδικός ΟΠΣ 5070742 «Πελοπόννησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 673.978,77 22SYMV010603166
55 02.64.7341.021 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 343.401,86 22SYMV011363779
56 02.64.7341.022 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035982272 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 1.000.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84
57 02.64.7341.023 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035985273 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 1.000.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84
58 02.64.7341.024 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035986072 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1. 835.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 17/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 278.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 278.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 278.321,84
59 02.64.7341.025 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035986676 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 1.000.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84
60 02.64.7341.026 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035988885 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
61 02.64.7341.027 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035989073 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
62 02.64.7341.028 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035989271 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
63 02.64.7341.029 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035992882 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 430.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 143.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 143.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 143.321,84
64 02.64.7341.030 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035995470 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
65 02.64.7341.031 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ 0035996279 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 340.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 23/2021 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΤΟΣ 2022 = 34,48
ΕΤΟΣ 2023= 113.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 113.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 113.321,84
66 02.64.7413.001 Μελέτη Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=65.720,00€ + Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020=2.902,00€+ Απο ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=12.270,66€ 80.892,66 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2020
67 02.70.7331.004 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2020=713,51€ + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2021=26.191,70€ + ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2022=63.704,30€ + ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2023=63.800,00€) 154.409,51
68 02.70.7331.005 Αναβάθμιση Υποδομών 1ου & 2ου Δημ. Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ. ΙΣΟΖ. 2019-2020 Πράσινου Ταμείου {Αστ. Αναζ. 2019}=233.479,44€+(ΣΑΤΑ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.2016=1.364,02€+2017=43.900,73€+2018=12.912,77€ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 291.656,96 21SYMV009456672
69 02.70.7331.007 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 0,57 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤOΥΣ 2017= 607,38 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018= 18.392,05€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 19.000,00 22SYMV011198212
70 02.70.7331.008 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, (Από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018= 15.695,18€ , από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2019=45.569,57€ και από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=9.371,74€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 70.636,49 22AWRD011576903
71 02.70.7331.009 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΜΕΣΙΝΟΥ (Από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=54.717,40€ και από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=17.512,60€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 72.230,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 452/01-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΣΣΩ1Θ-ΝΞΛ)
Γενικά Σύνολα : 24.686.752,11

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

  1. Εγκρίνει ως έχει το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την από 27-12-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.
  2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2022.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 30-12-2022

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email