13/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 13/2022
Περίληψη: Έγκριση, Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2021.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

5ο Θέμα ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 5ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση, Έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2021», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 6/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
2η/31 .01. 2022
απόσπασμα πρακτικού
τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης

6/2022 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α’ εξαμήνου 2021.
Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 31η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30’ πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1043/27.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παραβρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,
παρόντες: -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ.
απόντες: -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζάρκος Δ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ως άνω θέμα έθεσε υπόψη των μελών ότι η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με την §3 του άρθρου 72 του ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την §1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020.
Κατά το Α’ ΕΞΑΝΗΜΟ 2021 διενεργήθηκαν 19 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εκ των οποίων 8 κατεπείγουσες και ελήφθησαν συνολικά 172 αποφάσεις, που αναλύονται ως εξής:

συνεδρίαση αρ. απόφα-σης διάταξη θέματος τίτλος θέματος ψηφοφορία
1/26.01.2021 τακτική 1 1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού βάσει των διατάξεων του άρθρου 175 του ν.4764/2020 (Α’256). ομόφωνα
– 2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗ-ΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» αποσύρεται
– 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ αποσύρεται
2 4. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ συνολικού π/υ 100.000,00€. ομόφωνα
3 5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού π/υ 136.000,00€. ομόφωνα
4 6. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγού-μενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 & 32Α του 4412/2016, Καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 80.892,66€ και Συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης. ομόφωνα
5 7. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο του Επι-χειρησιακού Προγράμματος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» ομόφωνα
6 8. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 2,388 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 183) στη θέση «Σταμάτα» κοινότητας ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
7 9. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 1,124 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 36) στη θέση «Καλιά-νι» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
8 10. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 1,534 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 584) στη θέση «Ντρι-στίλια» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δή-μου Σικυωνίων . ομόφωνα
9 11. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 6,340 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 463) στη θέση «Κοδέ-λα» κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
10 12. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 0,600 στρεμμάτων στη θέση «Κολτσίδι ή Κοτσίδι» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
11 13. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 1,000 στρεμμάτων στη θέση «Γκουρίστα ή Γκορί-στρα» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
12 14. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Λεμονιά» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
13 15. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Ωνι» κοινότητας ΔΡΟ-ΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
14 16. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 9,510 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 93) στη θέση «Καρα-τζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
15 17. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 1,804 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 514) στη θέση «Καρα-τζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . ομόφωνα
16 18. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση α-γροκτήματος 2,708 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 121) στη θέση «Κοκκι-νιά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δή-μου Σικυωνίων . ομόφωνα
17 19. Ανάλκηση της 120/2019 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων (6.6.2019) ενώπιον του Μο-νομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ» και λήψη νέας. ομόφωνα
18 20. Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση κατόπιν 258/2020 προδικαστικής απόφασης του Πρω-τοδικείου Κορίνθου σχετικά με την υπόθεση Χατζοπούλου Αλε-ξάνδρας. ομόφωνα
19 21. Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης του υπαλλήλου ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του Κων/νου, (Μ20/886 Κλητήριο Θέσπισμα) κατόπιν γνωμοδότησης. (390/2020). ομόφωνα
Ε2/28.01.2021 έκτακτη 20 1 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΚ ΚΙΑ-ΤΟΥ» συνολικού π/υ 1.399.454,79€.* για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης. ομόφωνα
21 2 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» συνολικού π/υ 50.000,00€. * για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης. ομόφωνα
Ε3/03.02.2021 έκτακτη 22 1 Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να συντάξει και καταθέσει στη Ρ.Α.Ε. ενδικοφανή προσφυγή για την ακύρωση-ανάκληση Βεβαίωσης Παραγωγού. ομόφωνα
Ε4/10.02.2021 έκτακτη 23 1 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού π/υ 399.999,99€. * για την τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης . ομόφωνα
24 2 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς ή μη με τους α) Βασίλειο ΖΑΡΚΟ, β)Βασίλειο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & γ) Χρήστο ΠΑΥΛΟΥ * λόγω χρονοβόρας διαδικασίας. ομόφωνα
25 3 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της εξωδικαστική επίλυσης διαφοράς ή μη με τους Θεόδωρο, Αθανάσιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ. * λόγω χρονοβόρας διαδικασίας. ομόφωνα
26 4 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της κατάθε-σης ή μη αίτησης καθορισμού τιμή μονάδος, για τον πεζόδρομο Μπουμπουλίνας. * λόγω χρονοβόρας διαδικασίας. ομόφωνα
5/22.2.2021 τακτική 27 1 Εξειδίκευση Πίστωσης ΚΑ 02.00.6433 µε τίτλο «Τιμητικές διακρί-σεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώ-πων και αντιπροσωπειών», για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) προσωπικού της αυτοκίνητης μονάδας του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυ-σμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» που θα πραγ-ματοποιηθεί στην πόλη του Κιάτου, τη Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021. ομόφωνα
28 2 Εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6733.002 με τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων). ομόφωνα
29 3 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο Νερού Δήμου Σικυωνίων» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτι-σμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» κατά πλειοψηφία
30 4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού έτους 2021. κατά πλειοψηφία
31 5 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικονομικού έτους 2021, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}». κατά πλειοψηφία
32 6 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έρ-γου: «Επισκευή Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων». κατά πλειοψηφία
33 7 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δή-μου Σικυωνίων για το έτος 2021» συνολικού π/υ 73.081,11€. ομόφωνα
34 8 Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» οικονομικού έτους 2021. κατά πλειοψηφία
35 9 Έγκριση της 2/2021 απόφασης ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με τίτλο «Κα-τάρτιση και ψήφιση της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων προς την Οικονομι-κή Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2021, προκειμένου να χρηματοδο-τηθεί από το Προϋπολογισμό του Δήμου». κατά πλειοψηφία
36 10 Αποδοχή Δωρεάς από την κα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ. ομόφωνα
37 11 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της ά-σκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (ΛΑΧΑΝΑ Γεωργίου του Βλασίου). ομόφωνα
38 12 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορι-σμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΒΑΣΙ-ΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ομόφωνα
6/24.02.2021 τακτική 39 Α’ Τροποποίηση π/υ οικονομικού έτους 2021 *για την εύρυθμη λει-τουργία των υπηρεσιών ομόφωνα
40 Β’ Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώ-πηση του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος σε προανακριτική εξέταση (ΠΡΟΚ/Α20/404/14) *λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας. ομόφωνα
41 Γ’ Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώ-πηση του ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων σε προκα-ταρκτική εξέταση (3021/8/3276-στ’/17.02.2021) κατόπιν της Α20/68/07.01.2021 Εισαγγελικής παραγγελίας .*λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας. ομόφωνα
42 Δ’ Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώ-πηση του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων σε προκαταρκτική εξέταση (1019/3/111-δ’/23.02.2021) κατόπιν της Α20/5807/28.12.2020 Εισαγγελικής παραγγελίας .*λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας προθεσμίας. ομόφωνα
43 Ε’ Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩ-ΝΙΩΝ», συνολικού π/υ 21.696,45€. *για την άμεση κάλυψη των αναγκών του εργατοτεχνικού προσωπικού ομόφωνα
44 ΣΤ’ Τροποποίηση –ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητι-κού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»*για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ομόφωνα
45 Ζ’ Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβα-σης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ηλεκτρονικής πληρωμής διο-δίων. *για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών ομόφωνα
46 H’ Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού π/υ 136.000,00€. *λόγω καταληκτικών ημερομηνιών ομόφωνα
47 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)», για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021. ομόφωνα
48 2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης για την «Εκπόνηση Μελέτης Πυροπροστασίας σχολικών μονάδων Δήμου Σικυωνίων» με ανώτερη προεκτιμώμενη δαπάνη 80.892,66€. ομόφωνα
49 3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού π/υ 100.000,00€. ομόφωνα
7/16.03.2021 τακτική 50 Α’ Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 02.00.6739.002 «Έξοδα κηδείας από-ρων δημοτών» * λόγω του αναπάντεχου. ομόφωνα
51 Β’ Σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων 2022-2025 *λαμβανομένης υπ’ όψιν της ορισθείσας προθεσμίας . ομόφωνα
52 1. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2021. ομόφωνα
53 2. Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021. ομόφωνα
54 3. Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Επιχειρησιακού Προγράμμα-τος «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.» και υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρό-σκλησης «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων» με κωδικό: 14.6i.26.2-4.1 και A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3658 του άξονα προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» ομόφωνα
55 4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Τακτική Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δή-μου Σικυωνίων για το έτος 2021» συνολικού π/υ 73.081,11€. ομόφωνα
56 5. Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Κ/ΞΙΑ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» για το διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ». ομόφωνα
57 6. Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για το διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
58 7. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021, σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». ομόφωνα
59 8. Επικαιροποίηση της 342/2018 απόφασης με θέμα «Ορισμός συνη-γόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης» με Ε18/340 – 09.07.2018 Κλητήριο Θέσπισμα. ομόφωνα
60 9. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους με τους α) Βασίλειο ΖΑΡΚΟ, β)Βασίλειο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & γ) Χρήστο ΠΑΥΛΟΥ, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 24/2021 απόφασης. ομόφωνα
61 10. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ή μη με τους Θεόδωρο, Αθανά-σιο & Νικόλαο ΜΠΑΣΔΕΛΗ, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 25/2021 απόφασης. ομόφωνα
62 11. Περί της κατάθεσης ή μη αίτησης καθορισμού τιμή μονάδος, για τον πεζόδρομο Μπουμπουλίνας, μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 26/2021 απόφασης. ομόφωνα
63 12. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων για την ανακοπή της 289/2020 δια-ταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως (ΔΟΜΟΤΕ-ΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ), μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 355/2020 απόφασης. ομόφωνα
64 13. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (ΛΑΧΑΝΑ Γεωργίου του Βλασίου), μετά από γνωμοδότηση δυνάμει της 37/2021 απόφασης. ομόφωνα
65 14. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορι-σμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
– 15. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη κλήσης λήψης ένορκης βεβαίω-σης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. αποσυρεται
– 16. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. αποσυρεται
– 17. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. αποσυρεται
8/30.03.2021 τακτική 66 α’ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και π/υ οικονομικού έτους 2021 για τακτοποίηση επισημάνσεων προς αναμόρφωση, μετά το με αρίθμ. πρωτ. 13962/10-02-2021 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου . ομόφωνα
67 1 Αποδοχή απόφασης ΥΠΕΣ ένταξης του Έργου «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩ-ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού 34.657,26€ και εγγραφή στο π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
68 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υ-πουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Δήμου Σικυωνίων και του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το έργο «Πρόγραμμα μελέτης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας». ομόφωνα
69 3 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικο-νομικού έτους 2021 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή του ποσού των 22,89€ στην ΡΟΜΠΟΚΟΥ Μαρίνα του Βλασίου. ομόφωνα
70 4 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικο-νομικού έτους 2021 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», για την επιστροφή του ποσού των 30,00€ στην ΜΑΚΡΟΣΤΑΜΟΥ Ευσταθία του Αθανασίου. ομόφωνα
71 5 1η τροποποίηση π/υ έτους 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». ομόφωνα
72 6 Επικαιροποίηση της 59/2017 απόφασης με τίτλο «Λήψη απόφα-σης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24065/426/27.01.2017 Απόφασης ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡ-ΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ επιβολής προστίμου» ορισμού δικηγόρου για σύνταξη κλήσης λήψης ένορκης βεβαίω-σης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ομόφωνα
73 7 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης λήψης ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ομόφωνα
74 8 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης μετά την από 30/03/2017 προσφυγή του Δήμου Σικυωνίων κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ομόφωνα
– 9 Αποδοχή δωρεάς αγροτικού ακινήτου στη θέση «Ξερόλακα» στην Κοινότητα Πανοράματος & ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. αποσυρεται
75 10 Ορισμός δικηγόρου ως συνήγορο υπεράσπισης του ΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩ-ΑΝΝΗ (Γ18/490 Κλητήριο Θέσπισμα), μετά από γνωμοδότηση. ομόφωνα
76 11 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορι-σμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΒΑΣΙ-ΛΕΙΟΥ (ΑΒΩ:Α19/140/25.02.2021 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
77 12 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορι-σμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ μετά την αν.591/20/03.12.2020 κλήση. (Γ19/207 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
78 13 Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ». ομόφωνα
79 14 Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «Π. ΑΛΙΦΕΡΗΣ – Α. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» για το διαγωνισμό του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
Ε9/02.04.2021 έκτακτη 80 1 Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩ-ΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμά-των» ομόφωνα
10/12.4.2021 τακτική 81 Α’ Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.15.6481.001 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 µε τίτλο «Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων» για χορήγηση ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες του Δήμου Σικυωνίων για τις εορτές του Πάσχα. ομόφωνα
82 Β’ Αποδοχή απόφασης ένταξης των πράξεων του Δήμου Σικυωνίων στη δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμ-ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
83 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότη-τας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
84 2 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟ-ΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» π/υ 1.471.800,00€ με Κωδικό ΟΠΣ 5070742 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα & π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
85 3 Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
86 4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥ-ΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
87 5 Απευθείας ανάθεση -με διαπραγμάτευση- χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στην ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ του 2ου υποέργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ-2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
88 6 Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Α’ τριμήνου 2021 για την εκτέ-λεση του π/υ. ομόφωνα
89 7 Έγκριση της 49/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων με σκοπό την απόρριψη αιτήματος προσωρινής διαταγής «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης» κατά της 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών. ομόφωνα
90 8 Έγκριση της 50/2021 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης στην από 11/3/2021 αίτηση αναστολής της «Αντώνιος Σίδερης-Κων/νος Κωνσταντινίδης» κατά της 413/2021 απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών. ομόφωνα
91 9 Έγκριση της 52/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων μετά την Ν13/2021 απόφαση του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
92 10 Έγκριση της 53/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για άσκηση αίτησης ανάκλησης της Ν13/2021 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
93 11 Έγκριση της 60/2021 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικαστικού επιμελητή για άσκηση αίτησης ανάκλησης της Ν13/2021 απόφα-σης του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως. ομόφωνα
94 12 Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ κατόπιν γνω-μοδότησης, δυνάμει της 77/2021 απόφαση ΟΕ. μετά την Αν.591/20/03.12.2020 κλήση. (Γ19/207 Κλητήριο Θέσπισμα). ομόφωνα
95 13 Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΠΑΒΑΣΙ-ΛΕΙΟΥ κατόπιν γνωμοδότησης, δυνάμει της 76/2021 απόφαση ΟΕ μετα το Α19/140 Κλητήριο Θέσπισμα. ομόφωνα
96 14 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά το αρ. πρωτ. 3093/31.03.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ομόφωνα
Ε11/23.04.2021 έκτακτη 97 1 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .
ομόφωνα
98 2 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για α)αγορά φακέλων αλληλογραφίας (με προπληρωμένο τέλος & λογότυπο) και β) αγορά φακέλων αλληλογραφίας (με προπληρωμένο τέλος- courier). * για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. ομόφωνα
99 3 Ακύρωση της 23/2021 απόφασης σε συμμόρφωση της 746/2021 απόφασης του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών . ομόφωνα
100 4 Ανάκληση της 79/2021 απόφασης μετά την 746/2021 απόφασης του 7ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ της ΑΕΠΠ. * λόγω καταληκτικών ημερομη-νιών . ομόφωνα
12/10.05.2021 τακτική 101 α’ Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 02.6733.002 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 µε τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)» * λόγω του ανα-πάντεχου. ομόφωνα
102 β’ Εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 02.00.6739.002 «Έξοδα κηδείας από-ρων δημοτών» * λόγω του αναπάντεχου. ομόφωνα
103 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «EΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥ-ΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗ-ΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
104 2 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων ΕΡΓΩΝ για το έτος 2021. ομόφωνα
105 3 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Απο-περάτωση α΄ ορόφου κοινοτικού καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥ-ΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού π/υ 186.000,00€. ομόφωνα
106 4 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
107 5 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
108 6 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΕΞΩΧΙΚΟ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ». ομόφωνα
109 7 Έγκριση της 75/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστι-κών επιμελητών για την επίδοση του αρ. πρωτ. 4049/26.04.2021 εγγράφου ΤΥ. ομόφωνα
110 8 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση κλήσης επαναφο-ράς προς συζήτηση υπόθεσης Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, κατόπιν της 18/2021 απόφασης ΟΕ. ομόφωνα
111 9 Ορισμός συμβολαιογράφου για τον προσδιορισμό αξίας ακινή-των. ομόφωνα
112 10 Επικαιροποίηση της 287/2020 απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ΦΛΩΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Αχιλλέα. (ΑΑΥ 43/2021) ομόφωνα
113 11 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑ-ΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ » συνολικού π/υ 675.000,00€. ομόφωνα
Ε13/14.05.2021 έκτακτη 114 1 Τροποποίηση της 256/2020 απόφασης ΟΕ με θέμα: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητας ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία» του ΥΠΕΣ και υποβολή της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ05 (9Η574646ΜΤΛ6-ΓΥ3).* λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .
ομόφωνα
14/24.05.2021 τακτική 115 A Μετατροπή της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-ΣΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.) σε Ανα-πτυξιακό Οργανισμό. * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. ομόφωνα
116 1 Υποχρεωτική τροποποίηση Π/Υ – Τεχνικού Προγράμματος εκτε-λεστέων έργων και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους, για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-12-2020. ομόφωνα
– 2 Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙ-ΩΝ. αποσύρεται
117 3 Ανάκληση της 106/2021 απόφασης ΟΕ περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗ-ΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥ-ΩΝΙΩΝ» και λήψη νέας. ομόφωνα
118 4 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ – Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ομόφωνα
119 5 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ομόφωνα
120 6 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ομόφωνα
121 7 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ομόφωνα
122 8 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ομόφωνα
123 9 Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» ομόφωνα
124 10 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ανανέωσης σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμμα-τος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ηλεκτρονικής πληρω-μής διοδίων. ομόφωνα
125 11 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής, για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2021, σε α-σφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)». ομόφωνα
126 12 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης ορισθέντα δικηγόρου, δυνάμει της 96/2021 απόφασης ΟΕ. ομόφωνα
127 13 Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 18/2021 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση Γεωργίου & Αδαμαντίας Χριστοδούλου. ομόφωνα
128 14 Επικαιροποίηση της 114/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονο-μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προ-σφυγή του ΜΠΟΓΡΗ Βασιλείου του Στυλιανού». ομόφωνα
129 15 Επικαιροποίηση της 115/2018 απόφασης ΟΕ «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονο-μελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προ-σφυγή του ΛΕΒΙΔΙΩΤΗ Ανδρέα του Παναγιώτη κλπ». ομόφωνα
130 16 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Τριμελούς Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζή-τηση αίτησης αναστολής των ΣΙΔΕΡΗ Αντωνίου & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ-ΔΗΣ Κων/νου. ομόφωνα
131 17 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Δ/κου Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά τη συζήτηση αγωγής ΡΕΛΙΑ Κων/νου. ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 132 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗ-ΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης». ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 133 2 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρι-σης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων». ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 134 3 Τροποποίηση της 83/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυ-τοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥ-ΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
Ε15/28-05-21 έκτακτη 135 4 Τροποποίηση της 362/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμμετο-χής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩ-ΡΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑ-ΡΑΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότη-τας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ. ομόφωνα
136 5 Τροποποίηση της 322/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτρο-πής του Δήμου Σικυωνίων ως προς την αποδοχή των Όρων Συμ-μετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ–1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12. ομόφωνα
137 6 Προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχει ήδη υποβάλει ή προ-τίθεται να υποβάλει ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟ-ΣΩΠΑ στο πλαίσιο των προσκλήσεων του προγράμματος «Α-ΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ομόφωνα
138 7 Ματαίωση & επανάληψη διαγωνισμού με επανακαθορισμό των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ομόφωνα
Ε16/31.05.21 έκτακτη 139 1 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά πλειοψηφία
140 2 Επικαιροποίηση της 305/2017 απόφασης ΟΕ περί ορισμού δικη-γόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αίτησης ΡΑΠΕΣΗ Αλε-ξάνδρας. ομόφωνα
17/7.6.2021 τακτική 141 1 Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. ομόφωνα
142 2 Ορισμός τεχνικού μέλους στην Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ». ομόφωνα
143 3 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.8261.002 οικο-νομικού έτους 2021 µε τίτλο «Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» δημοτικών τελών 2020 (μέσω λογαριασμών ΔΕΗ), σε επιχειρήσεις που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού. ομόφωνα
144 4 Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.00.6739.002 οικονομικού έτους 2021 µε τίτλο «Έξοδα κηδείας απόρων δημο-τών» ομόφωνα
145 5 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή τελών τε-χνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα
146 6 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για ΜΑΪΟ & ΙΟΥΝΙΟ 2021. ομόφωνα
147 7 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος (με λογότυπο & courier). ομόφωνα
148 8 Τροποποίηση π/υ έτους 2021 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑ-ΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, για εγγραφή οφειλομένων που προέκυψαν μετά την κατάρτισή του. (17/2021 ΝΠΔΔ) ομόφωνα
149 9 Έγκριση της 91/2021 απόφασης Δημάρχου «ορισμού δικηγόρου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων να παραστεί κα κατα-θέσει -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- σημεί-ωμα προς αντίκρουση αίτησης προσωρινής διαταγής των ΓΑΛΑ-ΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού. ομόφωνα
150 10 Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Συμμετοχής ή μή του Δήμου Σικυωνίων στην ομαδική αγωγή εναντίον των κατασκευαστών φορτηγών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ολλανδίας και διεκδίκηση ποσού αποζημίωσης. ομόφωνα
– 11 Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. αποσύρεται
18/18.6.2021 τακτική 151 1 Αποδοχή της ΑΠ 19568/04.06.2021 απόφαση ένταξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». ομόφωνα
152 2 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘ-ΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
153 3 Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-ΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ τρέχοντος έτους. ομόφωνα
154 4 Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης Δέσμευσης Προϋπολογισμού της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙ-ΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩ-ΝΙΩΝ» σε βάρος της ΣΑΕ 076 και την εγγραφή στο τεχνικό πρό-γραμμα & τον π/υ έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
ομόφωνα
155 5 Τροποποίηση π/υ, έτους 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. ομόφωνα
156 6 Έγκριση της 27/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙ-ΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ περί «Υποχρεωτικής τροποποίησης π/υ-τεχνικού προγράμματος εκτελεστών έργων & ΟΠΔ τρέχο-ντος έτους για τακτοποίησης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι & ΙΙ καθώς και του χρηματικού υπολοίπου της 31.12.2020». ομόφωνα
157 7 Έγκριση της 94/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστι-κών επιμελητών για επίδοση εγγράφου της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδο-μίας για την κοινοποίηση απόφασης ΔΣ. ομόφωνα
158 8 Έγκριση της 95/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστι-κού επιμελητή για επίδοση ειδικής όχλησης της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδομίας. ομόφωνα
– 9 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- κατά τη συζήτηση της 240/ΑΣΦ240/01.06.2021 αίτησης προσωρινής διαταγής των ΓΑ-ΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού. αποσύρεται
19/28.6.2021 τακτική 159 1 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής δια-γωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου & 2ου ΔΗ-ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» ομόφωνα
160 2 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής δια-γωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩ-ΝΙΩΝ» ομόφωνα
161 3 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής δια-γωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΚΑΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». ομόφωνα
162 4 Έγκριση πρακτικού -προσωρινού αναδόχου- της επιτροπής δια-γωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙ-ΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”» ομόφωνα
163 5 2ος ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» ομόφωνα
164 6 1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υπο-δομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» ομόφωνα
165 7 Έγκριση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» σύμφωνα με την 15/2021 απόφαση. κατά πλειοψηφία
166 8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία
167 9 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (161.785,24€) για την αποπλη-ρωμή του 2ου υποέργου: ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του κυρίως έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕ-ΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». ομόφωνα
168 10 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους εισφοράς σε χρήμα ΠΕ ΚΑ-ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ. ομόφωνα
169 11 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- κατά τη συζήτηση της 240/ΑΣΦ240/01.06.2021 αίτησης προσωρινής διαταγής των ΓΑ-ΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού. ομόφωνα
170 12 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου- κατά τη συζήτηση της 350/27.08.2020 αίτησης (καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης επί επικειμένων και αναγνώρισης δικαιούχων) των ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑΣ και λοιπών. ομόφωνα
171 13 Ορισμός δικηγόρου για -γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021 απόφασης Πρωτοδικείου Κορίν-θου σε υπόθεση ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κλπ. ομόφωνα
172 14 Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. κατά πλειοψηφία

Στις ανωτέρω συνεδριάσεις συμμετείχαν :
Τακτικά μέλη: -Σταματόπουλος Σ. (18) -Τσολάκος Γ. (19) -Ζάρκος Δ. (16) -Σωτηρόπουλος Ι. (18) -Σώκος Δ. (18) – Λέγγας Μ. (10) –Ρουμπέκας Γ. (17)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει σήμερα,
2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα,
3. τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει σήμερα,
4. την εισήγηση του προέδρου,
5. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Ν. ο οποίος ζήτησε περισσότερα στοιχεία για τα οικονομικά θέματα

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την «Έκθεση Πεπραγμένων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ έτους 2021» όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2022
συντάχθηκε & υπογράφεται
ο πρόεδρος τα μέλη
ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 31.01.2022
ο πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
• τα παραπάνω αναφερθέντα – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , Κατά Πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ Ν. Ζαχαρόπουλου, Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου έτους 2021, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. §1 του άρθρου 40 του ν.4735/2020, και με την αριθ. 6/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της .

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 13/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email