13/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

(ΑΔΑ:6ΜΕΙΟΚ3Ξ-34Φ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                      

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 03/02-6-2021 τακτικής δια περιφοράς  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  13/2021

 

Περίληψη: Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση  των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και β)6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτο &4ο Νηπιαγωγείο Κιάτου.

 

  Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 02  Ιουνίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:53/27-5-2021έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό Τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 8  δηλαδή:

 

                                            ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη –Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 4. Μπόκιας Βασίλειος                                   Αθανασούλη Ελένη
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική 5. Πάτσιου Ιωάννα                                                                                                   6.  Ζάρκος Ευάγγελος                                        6. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος  το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και β)6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτο &4ο Νηπιαγωγείο Κιάτου έθεσε υπόψη των μελών,  το αριθμ. πρωτ:69/27-5-2021 έγγραφο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου& 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και το αριθμ πρωτ:91/27-5-2021 έγγραφο του Διευθυντή του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου &4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει τα εξής: α)το ποσό  χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και β)το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Σικυωνίων , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   13/2021 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Μπόκιας Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Δομετίου Βασίλειος
 4. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7.                                 Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  04-6-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email