13/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /   28  –  06  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    13  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 1ον  «Επί  αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Α. Κοββατζή  και Π. Παπαληγούρα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο (Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή χρήσης  Β΄  ειδικός προϋπολογισμός ατελώς.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    28ην   Ιουνίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6415/24-06-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –  4  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος             (Πρόεδρος)                  1.- Σταμάτιος           Γκούμας               (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος                      (Αντιπρόεδρος)               2.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος                (Μέλος)                       3.- Αντώνιος           Κατσιμπούλας       (Μέλος)

4.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης               (Μέλος)

 

 

                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

1.- Α. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

2.- Δ. Τζελέπης    Πρόεδρος Κοινότητας  Ψαρίου.

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Επί  αιτήματος για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επί των οδών Α. Κοββατζή  και Π. Παπαληγούρα, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο (Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή χρήσης  Β΄  ειδικός προϋπολογισμός ατελώς» ανέφερε τα  εξής:

 

Ο Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των συμβούλων της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  την από 18-05-2021  εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου  μας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της γνωμοδότησης  αυτής .

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  από 18/05/2021 εισήγηση της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3.-   Την υπ’ αριθ. 17/2021  θετική  εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.

3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά  τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου επί των οδών Α. Κοββατζή & Π. Παπαληγούρα στο Κιάτο, στα πλαίσια  υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Διατηρητέων κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Β΄ Ειδικός προϋπολογισμός)  ΑΤΕΛΩΣ.

 

και

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     13  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  28-06-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email