13/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 1ης/26-01-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  13/2021

Περίληψη: Εγκριση της αριθ. 4/2021 απόφασης του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Δ. Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2021»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η  του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 626/22-01-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή :

,:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης     
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Σαρχάνης Κων/νος

 

 
13. Παπαβασιλείου Νικόλαος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Παπαγεωργίου Δημήτριος. 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος 23.  Νανοπουλος Βασιλειος    
         
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Aλεξόπουλος Βασίλειος 3.  Λέγγας Μάρκος  
  4. Γκούμας Σταμάτιος      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :  

1. Συριανος Κων/νος  αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 11ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 • Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Εγκριση της αριθ. 4/2021 απόφασης του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Δ. Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2021», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 4/2021 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                             

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/25-01-2021 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 4/2021

Θέμα : Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» έτους 2021.

Στο Κιάτο σήμερα την 25η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 20/21-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018 και της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν έξι (6) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Τσιώτος Βλάσιος »
3.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος 3. Αδαμοπούλου Πατρινιά »
4.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος      Μαρία(Πατρίτσια)  
5.  Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος    
6.  Τσατσάνης Βασίλειος »    

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

                                                                                              Θέμα  4ο  

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια της συνεδρίασης, έθεσε υπόψη των μελών την από 21-01-2021 εισήγησή του, για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, η οποία έχει ως εξής :

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει.
 2. Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 242 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»: «Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από  τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της  Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων  παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο  αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου»,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης και με την οποίαορίζεται ότι στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου (εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου), επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων αποδοχών του δημάρχου. Εάν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης, δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου,
 5. την αριθ. 244/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ55Ω1Θ-ΛΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 195805/09-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΟΨΟΡ1Φ-5ΣΩ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. την αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως ισχύει.
 7. το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης,
 8. το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εξαιρείται της καταβολής αποζημίωσης,

Εισηγείται

τη χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» για το έτος 2021, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας, όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος A’).
 5. Την KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).
 6. Την αριθ. 244/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ55Ω1Θ-ΛΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων νομιμοποιηθείσα με την αριθ. πρωτ. 195805/09-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΟΨΟΡ1Φ-5ΣΩ) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι περί εκλογής Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Tην αριθ. 248/2019 (ΑΔΑ:6Η8ΤΩ1Θ-ΩΕΥ) απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σικυωνίων περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων δεν λαμβάνουν έξοδα παράστασης.
 9. Το γεγονός ότι ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εξαιρείται της καταβολής αποζημίωσης.
 10. Την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

και μετά από τη ψήφο των μελών του Δ.Σ. επί του θέματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» για το έτος 2021, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και της KYA 42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2021 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 25/01/2021

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Στη συνέχεια  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Παπαγεωργίου πρότεινε η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του εν λόγω ΝΠΔΔ,  για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, να είναι έως δύο (2) συνεδριάσεις το μήνα.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την αριθ. 4/2021 απόφαση του Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων ,
 • την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δ. Παπαγεωργίου,
 • την ψηφοφορία   –και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                             

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ: Ν. Ζαχαρόπουλου, Α. Κατσιμπούλα, Β. Γαλάνη, Δ. Παπαγεωργίου,

Δ. Μαστοράκη  και Ε. Χουσελά, (οι οποίοι τάχθηκαν με την πρόταση του κ. Δ. Παπαγεωγρίου). 

  

 Ε γ κ ρ ί ν ε ιως έχει την αριθ. 4/2021 απόφαση του Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2021»,  όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφεται αρμοδίως  και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 13/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 26.01.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email