13/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4 / 24-2-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης: 13 / 2020

ΘΕΜΑ: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (32.365,00)€ προερχόμενο από

το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2020, και κατανομή της πίστωσης στα

αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24ην Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 30/20-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος (Πρόεδρος) 1.- Ν. Παπαβασιλείου Μέλος

2.- Β. Μπουζιάνη – Τσαντίλα (Αντιπρόεδρος) 2.- Αικ. Λούτα «

3.- Π. Πανάγου Μέλος 3.- Δ. Βυτινιώτη «

4.-Β. Νανόπουλος « 4.- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Α. Βαφειαδάκης «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (32.365,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2020, και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δήμος Σικυωνίων, μας κοινοποίησε την υπ’ αριθ. 28 / 2020 απόφασή του, όπου κατανέμει το ποσό των (32.365,00) €, (Α΄ Κατανομή Έτους 2020 ) στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων και πρέπει με απόφασή μας.

1.- Να αποδεχτούμε το ανωτέρω ποσό και 2) Να κάνουμε την σχετική κατανομή σε όλα τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και 3) Να εξουσιοδοτήσουμε τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 1324/16-06-2011 δημοσιεύθηκε η συγχώνευση των σχολικών επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, και δημιουργήθηκαν δύο (2) ενιαία νέα ΝΠΔΔ με την επωνυμία ήτοι:

1.- Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων και

2.- Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό που μας κατανεμήθηκε για το έτος 2020 ως (Α΄ Κατανομή).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Α.- Αποδέχεται το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (32.365,00) το οποίο προέρχεται από κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Α ’ Κατανομή) και

Β.- Κατανέμει το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (32.365,00) στα αντίστοιχα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

Α/Α

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

3.000,00

2

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

3

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ

2.500,00

4

1Ο ΕΠΑ. Λ – 2ο ΓΕΛ – 1ο Ε. Κ. ΚΙΑΤΟΥ

9.000,00

(1ο ΕΠΑ. Λ. 4.000,00 – 2ο ΓΕΛ 3.000,00-

1ο Ε.Κ. 2.000,00)

5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ

1.500,00

6

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΓΚΟΥΡΑΣ

1.500,00

7

ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

12.365,00

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

32.365,00

Και Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, όπως εισπράξει από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων το προαναφερόμενο ποσό, των τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (32.365,00)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 2020 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24-02-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email