13/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                        ΑΔΑ:ΩΑΝ9ΟΚ3Ξ-3Φ5

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/9-3-2020 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 13/2020

Περίληψη «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9 Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 69/4-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος 1. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 2. Δομετίου Βασίλειος 2. Γκούμας Σταμάτιος

 3. Μπόκιας Βασίλειος 3. Τσαμαντά Ελένη

 4. Πάτσιου Ιωάννα 4. Αθανασούλη Ελένη

 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης

 6. Καλφαντή Βασιλική

 7. Ρουμελιώτη Βασιλική

 8. Ζάρκος Ευάγγελος

 9. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική

10. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Θέμα 1ο ( Προ ημερήσιας διάταξης)

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών προ ημερησίας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αρχικού αιτήματος και διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Την αρ. εγκυκλίου 3 /26-03-2013 περί ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών για προμήθειες τροφίμων λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών σχετικών υπηρεσιών πετρελαιοειδών, φαρμάκων & αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είναι η ακόλουθη:

 1. Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, προγραμματίζουν τις ανάγκες τους, αναφέροντας ποσότητες για το προς προμήθεια είδος.

 2. Συντάσσεται μια ενιαία μελέτη τμηματοποιημένη είτε χωρικά είτε κατ είδος κλπ κατά την κρίση τους.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε νομικού προσώπου λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο Δήμο.
 4. Η οικονομική επιτροπή του Δήμου έχοντας συγκεντρώσει τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων για τις δικές τους πιστώσεις, ψηφίζει τη διάθεση της πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογισμένης δαπάνης που τον αφορά, εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει.

 • Την παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13(ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α’), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες, α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής στους οικείους Δήμους.

 1. Το από 4-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: Διαδικασία προμήθειας ειδών καθαριότητας.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα της προμήθειας ειδών καθαρισμού για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, την υπ’ αριθμ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει το αρχικό αίτημα με αριθ. πρωτ: 72/5-3-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ006385142) και την διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2020 με τα είδη και τις ποσότητες που αναγράφονται στην αριθ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 2. Εγκρίνει τη διάθεση ποσού έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο Ευρώ και δύο λεπτών (6.492,02€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προαναφερόμενη προμήθεια.

 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Ευσταθίου, όπως προβεί στην υπογραφή της σύμβασης με τον Προμηθευτή ή Προμηθευτές.

 4. H παρούσα απόφαση ν’ αποσταλεί στο Δήμο Σικυωνίων με σκοπό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τη διενέργεια διαγωνισμού και την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2020 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος

 2. Μπόκιας Βασίλειος

 3. Πάτσιου Ιωάννα

4. Βαφειαδάκης Αριστείδης

5. Καλφαντή Βασιλική

6. Ρουμελιώτη Βασιλική

7. Ζάρκος Ευάγγελος

8. Μπουζιάνη –Τσαντήλα Βασιλική

9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-3-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email