13/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  01    –    06    –   2020

 

Αριθμός  Απόφασης:    3  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ον  «Περί  διαπλάτυνσης   πεζοδρομίων  της  οδού Φιλλύρα στην

                         Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    1ην  Ιουνίου του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 13:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα  Σταματόπουλου (Δημάρχου)  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  4176/28-5-2020  έγγραφη  πρόσκλησή  του,  που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων       Σταματόπολος  (Δήμαρχος)         1.- Ιωάννης          Μυττάς                   (Μέλος)

2.- Δημήτριος       Σώκος            (Αντιπρόεδρος)      2.- Βασιλική Μπουζιάνη – Τσαντίλα   (Μέλος)

3 .-Νικόλαος        Σκαρμούτσος    (Μέλος)

4.- Αντώνιος        Κατσιμπούλας   (Μέλος)

5.- Βασίλειος       Γαλάνης             (Μέλος)  Αναπληρωματικό μέλος του κ. Γκούμα Σ.

——————————————————————————————————————————-

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

      Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  κ. Σπυρίδων  Σταματόπουλος,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  διαπλάτυνσης   πεζοδρομίων  της  οδού Φιλλύρα στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 1865/26-2-2020  σχετικό έγγραφό της, όπου μας διαβιβάζει μελέτη  για την διαπλάτυνση πεζοδρομίων στην οδό Φιλλύρα (Τμήμα ΠΕΟ)  στο Κιάτο και παρακαλούμε  για τις απόψεις σας.

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος  ανέφερε  ότι,   ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου, μας απέστειλε  την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασή του, όπου κατά πλειοψηφία  δεν εγκρίνει  τη διαπλάτυνση  των πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα στα πλαίσια του έργου της ανακατασκευής αυτών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι με την υπ’ αριθ. 3/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  είχαμε γνωμοδοτήσει  θετικά  για την εν λόγω διαπλάτυνση, όμως με βάση το  υπ’ αριθ. 76095/27-5-2020 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό –Οικονομικού Ν. Κορινθίας, οι αποφάσεις  που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται  από την Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου  82 του Ν.  3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 εδαφ. α΄του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 και υποβάλλονται για έγκριση  και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄57) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.  4313/14.

Στη  συνέχεια ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  προτείνει  την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Φιλλύρα στο Κιάτο, σύμφωνα  με την επισυναπτόμενη  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τεχνική έκθεση, σχέδια),   με την εισήγηση του Προέδρου συμφωνούν και οι εκ των μελών της Επιτροπής 1. Δημήτριος  Σώκος, και  2. Νικόλαος  Σκαρμούτσος, έναντι  των μελών της επιτροπής οι  οποίοι αντιτίθενται με την εισήγηση του Προέδρου και δεν  εγκρίνουν την εν λόγω διαπλάτυνση ως εξής.

1.- Το Μέλος της Επιτροπής Κατσιμπούλας Αντώνιος λέγει   ότι ο παρόν  δρόμος είναι Εθνική Οδός και υπάρχει αρνητική  απόφαση από την Κοινότητα  Σικυώνος –Κιάτου,  και

2.-  Το Μέλος  της Επιτροπής  Γαλάνης Βασίλειος,  ζητήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη και δεν προσκομίσθηκε  καθώς και η αρνητική απόφαση από την Κοινότητα Σικυώνος –Κιάτου.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Το υπ’ αριθ.  1865/26-2-2020  έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Το υπ’ αριθ. 76095/27-5-2020 σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου   Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας Δ/νση

Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό –Οικονομικού Ν. Κορινθίας.

5.-   Την ισχύουσα νομοθεσία

6.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ  ά         π λ ε ι ο ψ η φ ί α

 

   Εγκρίνει    την   διαπλάτυνση  των πεζοδρομίων  στην οδό Φιλλύρα   στο Κιάτο,  σύμφωνα  με την επισυναπτόμενη  μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, (Τεχνική έκθεση, σχέδια)  δεδομένου  ότι με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων τάχθηκαν   ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Δήμαρχος) και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1.  Σώκος  Δημήτριος, και  2. Νικόλαος  Σκαρμούτσος, έναντι των μελών 1. Αντωνίου Κατσιμπούλα  και 2. Βασιλείου  Γαλάνη, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     13  / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  1-6-2020

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σταματόπουλος  Σπυρίδων

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email