13/2011ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 17227

Κιάτο 26 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 2α Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 .- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση βοσκοτόπου «Χασνάθι» στην Τοπική Κοινότητα Κλημεντίου της Δημοτικής Ενότητας Κιάτου.

2.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράστασή του στο συμβόλαιο παραχώρησης ισογείου προς τον Δήμο από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μοσιάς και εξουσιοδότηση Δημάρχου για εκπροσώπηση και υπογραφή.

3.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση τριτανακοπής στην αριθμ. 44/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σχετικά με οφειλή του Δήμου στην Ο.Ε. Αφοι Τερζή.

4.- Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου της Κοζιάνη Φωτεινής,χήρας Μισαηλίδη Ιωάννη και λοιπών κατά
του Δήμου Σικυωνίων και λοιπών σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων
αποζημίωσης.

5.- Ανάκληση της 72/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά Παπαβενετίου Δημητρίου σχετικά με κατάληψη αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεσινού.

6.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου « Ανακαίνιση δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. Κιάτου» προϋπ. € 12.600,00

7.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου « Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Βελίνας» προϋπ. € 12.000,00

8.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου « Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού» προϋπ. € 12.600,00

9.- Aπευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου
Σικυωνίων.

10.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

11.- Καθορισμός όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου» προϋπ. € 50.000,00.

12.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κτηνοτροφικού στεγάστρου στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας στη θέση «Κολοκούρη ρέμα» .

Print Friendly, PDF & Email