13η/2022 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 6.Μαΐου.2022

13η/2022

τακτική συνεδρίαση

Τρίτη  10η Μαΐου 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Βασ. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Νικ. 6)Μαστοράκη Δημ.

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 10η Μαΐου 2022 και ώρα 10.00’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.            Υποβολή πρότασης Δήμου Σικυωνίων με τίτλο:  «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, του Πράσινου Ταμείου.
2.            Αποδοχή της 82209/10-11-2022 Απόφασης του Αν. Υπουργού Εσωτερικών για Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας τους] και τροποποίηση  π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
3.            Τροποποίηση π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
4.            Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & π/υ οικ. έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
5.            Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (πλην κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ).
6.            Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
7.            Ανανέωση & διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
8.            Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ανανέωση της σύμβασης και του λογαριασμού του συνδρομητικού προγράμματος της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων.-
9.            Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)» για (4) μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2022.
10.         ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
11.           Έγκριση της 69/2022 απόφασης ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορισμού –δικαστικού επιμελητή– για τη επίδοση απόφασης αποβολής από  ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου.
12.           Ορισμός δικηγόρου για –γνωμοδότηση– επί ενστάσεως ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ.
13.           Ορισμός δικηγόρου για –έρευνα– σε ιδιοκτησία Χριστίνας Ζάρκου.
14.           Ορισμός δικηγόρου για –έρευνα– στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.
15.           Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-1ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση ανακοπής ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ. (ΚΛ320/20.4.22 – ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΑΠ64/4.7.14)
16.           Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης-Α’ ΤΜΗΜΑ) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΤΟΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.
17.           Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου-2ο Μονομελές) κατά τη συζήτηση προσφυγής ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. (ΚΛ307/18.3.22 – ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΠΡ116/2.10.13)
18.           Ορισμός –δικηγόρου– για εκπροσώπηση του Δήμου (Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης-Α’ ΤΜΗΜΑ) κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ.
19.           Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου (Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου) κατά τη συζήτηση 182/ΑΣΦ182/30-3-2022 ασφαλιστικών μέτρων των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ.
20.           Ορισμός –δικηγόρου– για την εκπροσώπηση του Δήμου (Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου) κατά τη συζήτηση 184/ΠΔ-184/2022 αγωγής των ΦΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κλπ.

 

Print Friendly, PDF & Email