13η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

13η/2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  16 Ιουνίου 2020

Κιάτο 12/06/2020

αρ. πρωτ.: … 4660 ……

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Μυττά Ιωάννη
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00’πμ  σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΕΞΟΧΙΚΟ” ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ».
2. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου ημιφορτηγού οχήματος τύπου PICKUP 4Χ4 διπλής καμπίνας» στην εταιρεία                    «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
3. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος, με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρέσας», χωρητικότητας περίπου 12m3» στην εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.»
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγησης ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου,  σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας-τετραπληγίας)», για τους μήνες Μάιο & Ιούνιο 2020.
5. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εσόδων-εξόδων Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019.
6. 3η τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ».
7. Έγκριση της 106/2020 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της  αρ.πρωτ. 4557/10.06.2020 Ειδικής Διαταγής στην εταιρεία «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» αναδόχου του έργου «Κατασκευή έργων υποδομών στην ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

 

8. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, μετά το αριθμ. T20/136/30.04.2020 Κλητήριο Θέσπισμα.
9. Ορισμός δικηγόρου για την παράσταση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Κορίνθου, κατά τη συζήτηση προσωρινής διαταγής αναστολής & ασφαλιστικών μέτρων της ΜΑΓΚΑΦΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ και λοιπών.
10. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά την Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά), μετά από γνωμοδότηση.
11. Τροποποίηση Τεχ. Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email